Ympäristövaliokunta, Dnro 27/03/2019, Paavo Taipale

Lausunto Suomen kannasta - Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta

Suomen Kuntaliitto ry kiittää kutsusta saapua kuultavaksi ympäristövaliokuntaan otsikossa mainitun komission kertomuksen osalta ja esittää tässä lausunnossa muutamia huomiota komission kertomukseen ja Suomen kantaan liittyen.

Kuntaliitto toteaa, että Suomen kanta on perusteltu, eikä sisällä ristiriitaisuuksia Kuntaliiton näkemysten kanssa. Kuntaliiton mielestä Suomen kannassa tulisi kuitenkin vahvemmin näkyä kuntien merkittävä rooli ja tarpeet sopeutumistoimissa. Ilmastonmuutoksen käytännön seuraukset kohdataan ensiksi kunnissa, joten ajantasainen tietopohja ja vahva yhteistyö eri toimijoiden kesken on avainasemassa. Tätä tulisi tukea myös EU:n toimin, joista komission kertomuksessa onkin ehdotuksia.

Ei velvoitetta erillisistä sopeutumissuunnitelmista EU:n kaupunkeihin ja kuntiin

Ilmastonmuutoksen seuraukset kuntien arjessa edellyttävät siihen varautumisen integrointia kunnan jokaisen toimialan toimintaan. Kunnissa ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja varautumistoimet ovat osa yleistä varautumista poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja häiriötilanteisiin. Muuttuvan ilmaston vaikutukset on huomioitava myös muuten kuin äärioloina ja näitä huomioidaan mm. kaavoituksen, rakentamisen ja yhdyskuntatekniikan ratkaisuissa.

Kuntaliitto kiinnittää huomiota komission kertomuksen viittaukseen eräissä jäsenvaltioissa kaupungeille ja kunnille lailla säädetystä velvoitteesta laatia erillinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma. Kuntaliitto ei pidä tarpeellisena uusien suunnitelmien edellyttämistä, vaan tarvittavien analyysien ja toimenpiteiden sisällyttämistä kunnan keskeisiin strategia-asiakirjoihin. Eri hallinnonalojen varautumis- ja sopeutumistoimenpiteiden koordinaation parantamiseksi ilmastonmuutokseen sopeutumistoimien tiiviimpi kytkentä katastrofiriskien hallintaa koskevaan ns. Sendai-prosessiin olisi perusteltua.

Kuntaliitto ehdottaa lisättäväksi Suomen kantaan neljännen tekstikappaleen jälkeen uuden kappaleen seuraavasti:

Suomi ei pidä perusteltuna arviointikertomuksen tavoitetta laatia erillinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma kaikissa tai lähes kaikissa EU:n jäsenvaltioiden kaupungeissa tai kunnissa. Sen sijaan on perusteltua edellyttää niiltä ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien analyysien ja tarpeellisten toimenpiteiden sisällyttämistä esimerkiksi organisaation yleiseen strategiaan tai valmiussuunnitelmaan. Useita hallinnonaloja koskevana ilmiönä ilmastonmuutokseen sopeutuminen on tarpeen sisällyttää johonkin keskeiseen koko organisaatiota koskevaan strategia-asiakirjaan uuden erillisen suunnitelman sijasta.

Ajantasainen sopeutumista tukeva tietopohja alue- ja paikallishallinnon käyttöön

Kunnissa ja alueilla tehtävä sopeutumis- ja varautumistyö edellyttää ajantasaista tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista alue- ja paikallistasolla sekä teknistä tukea sopeutumistoimenpiteiden toteuttamiseen. Tässä on toistaiseksi ollut selviä puutteita. Kuntaliitto pitää hyvänä, että Suomen kannassa on tuotu esille näitä tarpeita.

Verkostojen monipuolinen hyödyntäminen tärkeää

Komission kertomuksessa tuodaan useissa kohdissa esille kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors) keskeinen tai potentiaalinen rooli sopeutumistoimien täytäntöönpanon vauhdittamisessa. Kuntaliitto huomauttaa, että mainitun sopimuksen, joka käytännössä muodostaa sopimuksen tehneiden kaupunkien kesken verkoston, lisäksi jäsenvaltioissa toimii useita muita kansainvälisiä ja kansallisia ilmastonmuutokseen sopeutumista tukevia verkostoja.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan kunnille tulee välittää riippumatonta tietoa erilaisista verkostoista. Kunnan tulee itse voida arvioida ja valita sen tarpeisiin hyödyllisin verkosto tai muu tapa edistää ja saada tukea ilmastotyölleen. On erittäin myönteistä, että suomalaisilla kunnilla on selkeä halu verkostoitua myös kansainvälisesti ja tähän erilaisille ja ilmastotyössään eri vaiheissa oleville kunnille tulee tarjota tukea ja kanavia monipuolisesti. On syytä harkita, onko kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen korostaminen erityisenä instrumenttina sopeutumisen toimenpiteiden osalta tässä perusteltua. Laaja-alainen verkostomainen toiminta on joka tapauksessa olennaista sopeutumistoimenpiteiden toteuttamiseksi tehokkaasti.

Kuntaliitto välittää kaikille kunnille niiden ilmastotyötä tukevaa tietoa IlmastoKunnat -alustallaan tapaamisissa, tilaisuuksissa ja monipuolisella viestinnällä. Tiedonkulun ja -tuottamisen tehostamiseksi toiminnassa kootaan yhteen myös muita kuntien ilmastotyötä tukevia organisaatioita.

Verkostot toimivat hyvinä tiedon välittämisen ja kokemusten vaihdon kanavina, mutta päävastuu tiedon tuottamisesta kuntien sopeutumistoimien tarpeisiin tulee olla valtiolla ja tietoa tulee välittää ja tukea antaa myös kunnille, jotka eivät ole mukana näissä vapaehtoisissa verkostoissa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Paavo Taipale
yhdyskuntatekniikan päällikkö

 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.