Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 29.8.2019, dnro 452/03/2019, Johanna Selkee

Selvitys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi

1. Ehdotan, että valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen (mom. 29.10.30) taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaiseen valtionosuuteen lisätään 137 000 tuntia (yht.1 807 500 tuntia) ja jako musiikin ja muiden taiteenalojen välillä poistetaan.

Kuntaliitto puoltaa taiteen perusopetuksen opetustuntimäärän jaon poistamista musiikin ja muiden taiteenalojen välillä. Lisäksi Kuntaliitto pitää opetustuntimäärän nostoa hyvänä tavoitteena, sillä kysyntää on ja taiteen perusopetusta annetaan myös aikuisväestölle.

2. Muutetaan pitkäaikainen, ns. 7 prosentin linjaus 0-1 prosentin linjaukseksi alkaen vuoden 2020 valtionosuuspäätöksiä koskien.

Kuntaliitto puoltaa ns. 7 prosentin linjauksen muuttamista, mutta muutosta ei tule toteuttaa esitetyssä aikataulussa, vaan se vaatii pidemmän siirtymäajan.

3. Valmistellaan ministeriön linjaus, jonka pohjalta uusien koulutuksen järjestämislupien myöntäminen ja VOS-järjestelmän piiriin pääsy mahdollistuu (muiden koulutuksen järjestämisen edellytysten täyttyessä) kohtuullisella prosentuaalisella opetustuntimääräosuudella (ns. minimitason asettaminen) suhteessa koulutuksen järjestäjän antamaan kokonaistuntimäärään.

Kuntaliitto kannattaa ehdotusta, että uusien koulutuksen järjestämislupien myöntämistä sekä valtionosuusjärjestelmän piiriin pääsyä kehitetään. Tarkempaa valmistelua tulee jatkaa laaja-alaisessa työryhmässä, jossa myös Kuntaliitto on edustettuna.

4. Ehdotan, että taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestämisluvan myöntäminen ei ole tulevaisuudessa sidoksissa siihen, että valtionosuus (57%) kattaisi lähes 100 prosenttia toteutuneesta taiteen perusopetuksen opetustuntimäärästä, vaan koulutuksen järjestäjä voisi saada myös osittaista tukea annettuun opetustuntimäärään.

Osittaisen tuen saaminen jää ehdotuksessa epäselväksi.

Kuntaliitto ei tue osittaisen tuen myöntämistä taiteen perusopetuksen järjestäjille valtionosuusprosenttia alentamalla. Myöskään opetuksen järjestäjän taloudellinen tilanne ei ole peruste alentaa valtionosuusrahoitusta. Taiteen perusopetuksen järjestäjien yhdenvertaisuus rahoituksen myöntämistä koskevissa perusteissa tulee huomioida. Rahoitusperusteet tulee yksilöidä lainsäädännössä. Ehdotus edellyttää työryhmän jatkovalmistelua.

5. Ehdotan, että kaikki taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestämisluvat myönnetään uudelleen. Lupa myönnetään hakemuksen perusteella, noudattaen yhtenäisiä kriteerejä sekä uusille hakijoille että vanhoille luvanhaltijoille.

Kuntaliitto kannattaa ehdotusta. Kaikkien taiteen perusopetuksen järjestäjien järjestämislupien uusiminen yhtenäisin myöntöperustein on tarkoituksenmukaista, jotta ne saadaan kaikkien koulutuksen järjestäjien osalta tasapuolisesti ajantasaiseksi ja yhteismitalliseksi.

6. Selkeytetään koulutuksen järjestämislupaan liittyvää hakuprosessia ja ohjeistusta. Tarkastellaan koulutuksen järjestämisluvan haku- ja muutosprosessiin liittyviä kustannuksia.

Kuntaliitto puoltaa ehdotusta järjestämislupaprosessin ja ohjeistuksen selkiyttämiseksi osana työryhmän jatkovalmistelua

7. Ehdotan, liittyen ehdotukseen 5 ja 6, että vanhojen luvanhaltijoiden lupahakemusten käsittely on maksutonta ja että hintaa uusien koulutuksen järjestämislupien sekä järjestämislupiin tehtävien muutosten osalta lasketaan nykyiseen verrattuna.

Kuntaliitto pitää hinnoittelua koskevaa esitystä ongelmallisena opetuksen järjestäjien yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta.

Kuntaliitto kannattaa taiteen perusopetuksen uudistamisen yhteydessä järjestämislupien maksuttomuutta uusilla ja vanhoilla hakijoilla.

8. Ehdotan käynnistettäväksi laajapohjaisen valmistelun monivuotiseen rahoitusmalliin siirtymiseksi sekä moninaisemman kriteeristön luomiseksi taiteen perusopetuksen valtionrahoituksen jakamiseksi. Tässä valmistelussa ja siirtymässä tulee olla työryhmällä ja yhteistyöllä keskeinen rooli.

Ehdotus vaatii vielä täsmennystä, mitä monivuotisella rahoitusmallilla tarkoitetaan.

Nykyisessä mallissa oikeus rahoitukseen tulee järjestämisluvan saamisen kautta ja on voimassa toistaiseksi. Tässä ei vielä selviä, onko tähän tulossa muutosta. Oppilaan oikeudet taiteen perusopetuksen monivuotisen oppimäärän suorittamiseen on myös huomioitava rahoitusjärjestelmän kehittämisessä.

Kuntaliitto edellyttää, että mikäli ehdotusta viedään eteenpäin, se vaatii työryhmävalmistelua ja Kuntaliitto on siinä työssä mukana.  

9. Ehdotan taiteen perusopetuksen kustannustietokeruun kysymysten kehittämistä niin, että jatkossa eritellään järjestämisluvan mukainen taiteen perusopetus, muu taiteen perusopetus ja muu maksullinen toiminta toisistaan selkeästi.

Ehdotus on epäselvä suhteessa nykyiseen lainsäädäntöön, koska lainsäädäntö ei tunnista muuta taiteen perusopetusta. Näin ollen ehdotukseen on vaikea ottaa kantaa. Yleisellä tasolla tiedonkeruun kehittäminen on tarpeen.

Kuntaliitto näkee tarpeellisena, että sekä taiteen perusopetuksen sekä kansalaisopistoissa toteutettavan taiteen perusopetuksen tiedonkeruu on yhteneväinen kattavan ja vertailukelpoisen kokonaistiedon saamiseksi taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja kustannuksista.

10. Ehdotan, että kustannustietojen raportoinnin ymmärrettävyyttä, muiden selvitysten tekemistä, ja muiden valtion (erityis)avustusten hakuprosessia kehitetään ja tuetaan tarjoamalla työpajoja sekä julkaisemalla monimuotoista ohjaavaa materiaalia.

Kuntaliitto tukee ehdotusta osana työryhmän jatkovalmistelua.

11. Ehdotan, että mahdollinen työryhmä selvittää, miten olemassa olevia tietopalveluja ja tiedonkeruumuotoja, kuten Vipunen (http://vipunen.fi) ja Koski (http://opintopolku.fi) sekä Virvatuli-itsearviointimallia (www.artedu.fi) voidaan hyödyntää ja millaisia resursseja niiden toteuttamiseen tarvitaan.

Kuntaliitto puoltaa valtakunnallisten tietopalvelujen ja tiedonkeruumuotojen (Vipunen, Koski) kehittämistä osana työryhmän jatkovalmistelua.

Virvatuli-malli on koulutuksen järjestäjälle vapaaehtoinen itsearviointiväline, eikä se kuulu kansalliseen tietopohjaan.

12. Ehdotan taiteen perusopetuksessa keskeisesti vaikuttavien liittojen tuen yhdenmukaistamista sekä TPO-liiton yleisavustuksen vakiinnuttamisen sille tasolle, että se mahdollistaa kahden kokopäiväisen henkilön palkkaamisen.

Kuntaliitto ei ota kantaa järjestöjen avustuksiin eikä tämä ehdotus liity taiteen perusopetuksen rahoitukseen.

13. Ehdotan, että taiteen perusopetuksen opetustunnin keskimääräisen yksikköhinnan alin mahdollinen taso, 74,92 euroa, nostetaan samalle alimman mahdollisen korvausmäärän tasolle kuin kansalaisopiston opetustunnin yksikköhinta, 82,91 euroa

Esitetty kansalaisopiston opetustunnin hinta ei ole vertailukelpoinen taiteen perusopetuksen keskimääräisen yksikköhinnan kanssa, koska se kattaa kansalaisopistojen koko toiminnan, ei vain taiteen perusopetusta.

Kuntaliitto katsoo, että keskimääräisen yksikköhinnan tulee olla jatkossakin sidoksissa toteutuneeseen kustannustasoon. Tiedonkeruuta tulee kehittää, jotta voidaan verrata taiteen perusopetuksen sekä kansalaisopistoissa järjestetyn taiteen perusopetuksen toteutuneita kustannuksia yksikköhintarahoituksen laskentaa varten. Ehdotus tulee ottaa mukaan työryhmän jatkovalmisteluun.

14. Ehdotan, että sekä OKM:n myöntämien, että OPH:n hallinnoimien taiteen perusopetukseen kohdistettavien valtionavustusten kokonaissummaa kasvatetaan nykyisestä 1,45 miljoonasta 2 miljoonaan euroon ja näiden kohdentumista sekä erityisalueittain, että painottumista yleisen ja laajan oppimäärän välille tarkastellaan säännöllisin väliajoin.

Kuntaliitto korostaa, että perusrahoituksen turvaaminen on keskeistä taiteen perusopetuksen järjestämiseksi koko maassa.

15. Ehdotan, että valtionvarainministeriön kunnille myöntämä asukaskohtainen VOS siirretään OKM:n hallinnoitavaksi ja päätettäväksi ja taiteen perusopetukseen tarkoitettu rahoitus kohdennetaan TPO:hon (https://vm.fi/kunnan-peruspalvelujen-valtionosuus). Tämän rahoituksen saaminen edellyttäisi kunnilta suunnitelman esittämistä siihen, kuinka taiteen perusopetuksen kokonaisuus tullaan järjestämään. Kunnat hyväksyisivät edelleen paikalliset opetussuunnitelmien perusteet ja vastaisivat oman koulutuksen järjestämislupansa alla toteutuvan taiteen perusopetuksen lainmukaisuudesta.

        Ehdotus sisältää monia toisilleen ristiriitaisia ehdotuksia.

Kuntaliitto puoltaa Valtiovarainministeriön hallinnonalalla olevan asukaskohtaisen valtionosuusrahoituksen siirtämistä ja yhdistämistä yhdeksi taiteen perusopetuksen valtionosuusrahoitukseksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Edelleen kansalaisopistojen taiteen perusopetuksen rahoituksen tulee säilyä osana vapaan sivistystyön valtionosuusrahoitusta.

Taiteen perusopetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista ja kunnalla on lakiin perustuva oikeus järjestää (ei edellytä erillistä järjestämislupaa) taiteen perusopetusta. Kunta toimiessaan koulutuksen järjestäjänä valvoo ja vastaa järjestämästään taiteen perusopetuksesta.

Kuntaliitto haluaa edelleen täsmentää, että kuntien tehtävänä ei ole hyväksyä yleisesti ja yhtäläisesti kunnan alueella toimivien koulutuksen järjestäjien tai taiteen perusopetuksen antajiksi haluavien oppilaitosten opetussuunnitelmia eikä vastata näiden opetuksen lainmukaisuudesta. Kunnan tehtävänä on valvoa opetuksen laillisuutta ja hyväksyä opetussuunnitelmat ainoastaan silloin, kun kunta on itse koulutuksen järjestäjänä tai järjestää hankkimalla opetusta toiselta järjestäjältä tai oppilaitokselta (koulutuksen järjestäjä voi järjestää tässä laissa tarkoitetut palvelut myös yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tai hankkia ne julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä taikka säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti, laki taiteen perusopetuksesta, 4§).

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että taiteen perusopetuksen järjestäminen edelleen on kunnille vapaaehtoista.

Kuntaliitto korostaa, ettei kunnille tulee muodostaa uutta ja yleistä velvoitetta ja vastuutehtävää paikallisten opetussuunnitelmien hyväksymisestä tai muusta toiminnan valvomisesta.

16. Ehdotan kunnille myönnettävän asukaskohtaisen valtionosuuden taiteen perusopetuksen euromääräisen laskennallisen perusteen tuplaamista (esim. vuoden 2019 osalta 1,4 euroa/asukas korottamista 2,8 euroon/asukas).

Työryhmän tulee jatkovalmistelussaan arvioida rahoitusta sekä sen myöntämisessä käytettäviä perusteita ja tiedonkeruuta.

Kuten kohdassa 15 todetaan, Kuntaliitto kannattaa erillisten taiteen perusopetuksen valtionosuusrahoituskanavien yhtenäistämistä okm:n hallinnonalalle.

17. Liittyen ehdotukseen 15 ehdotan, että järjestämisluvat myönnetään jatkossa erikseen myös kunnille. Samoin kuin ehdotan, että yksittäiset koulutuksen järjestämisluvat (muut kuin kunnat) siirtyvät malliin, jossa järjestämislupia ja uusia lupia koulutuksen järjestämiseen hyväksytään tietyin väliajoin, ehdotan että myös kuntien tulisi hyväksyttää yleiset, koko taiteen perusopetuksen mahdollisesti kattavat suunnitelmansa opetuksen järjestämiseen ja rahoittamiseen ministeriöllä. Tämä lisäisi myös tiedonkeruun kattavuutta välillisesti.

Kuntaliitto on samaa mieltä, että järjestämisprosessia tulee selkeyttää, mutta se tulee tehdä perusteellisemman selvityksen pohjalta. Tässä selvityksessä ei ole huomioitu tarpeeksi mm. nykyistä lakia taiteen perusopetuksesta.

Kuntaliitto korostaa, että vasta työryhmävalmistelun aikana on perusteltua arvioida mahdolliset lupavaihtoehdot suhteessa rahoitusjärjestelmään. Samassa yhteydessä on huomioitava vaikutukset myös kuntataustaisten kansalaisopistojen järjestämään taiteen perusopetukseen, sillä kunnalliset kansalaisopistojen ylläpitäjät toimivat ylläpitämisluvalla. Kuntaliitto näkee tärkeänä, että järjestämisluvat tulee joka tapauksessa kertaalleen myöntää koulutustehtävälle, ei tietylle oppilaitosmuodolle.

18. Riippumatta siitä, lisääntyykö taiteen perusopetuksen opetustuntikohtainen valtionosuusrahoitus, ehdotan ryhmäopetuksen lisääntyvää painottamista taiteen perusopetuksessa. Tämä on uudistus, jonka on tapahduttava kentän sisältä käsin painottaen uusinta tutkimustietoa sekä oppilaslähtöisyyttä.

Rahoitusjärjestelmän tulisi tukea opetuksen järjestäjien mahdollisuutta tehdä yhteistyötä ja joustavia ratkaisuja paikallisten ja alueellisten koulutustarpeiden pohjalta ja järjestää opetus niin, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmissa olevat tavoitteet. 

19. Ehdotan, että kunnat ja valtio rahoittaisivat jatkossa pitkäjänteistä taiteen perusopetuksen tutkimusta. Selvitykseni perusteella totean, että tälle on akuutti tarve.

Tutkimustiedon saatavuus on tärkeä osa toiminnan kehittämistä. Kunnille tutkimustoiminnan rahoittamisen tulee olla vapaaehtoista.

 

Selvityksestä esitettäviä huomioita, jotka eivät liity sellaisenaan mihinkään selvityshenkilön ehdotukseen

Suuri osa selvityksen ehdotuksista on sellaisia, joita on syytä selvittää tarkemmin erillisen työryhmän toimesta. Kuntaliitto haluaa olla mukana taiteen perusopetuksen kehittämisessä mahdollisesti tulevassa työryhmässä. Suuri osa järjestäjistä on kunnallisia ja kunnat myös merkittävästi tukevat paikallista ja alueellista taiteen perusopetuksen järjestämistä ja tarjontaa eri tavoin.

Kuntaliitto näkee tarpeellisena kehittää taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmää, jotta se nykyistä paremmin voisi tukea paikallista ja alueellista koulutustarjontaa, saatavuutta sekä koulutuksen järjestäjien yhteistyötä.

Taiteen perusopetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea ihmisen itseilmaisua sekä mahdollisuuksia edetä ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Tällä hetkellä valtion rahoitus sekä koulutustarjonta jakautuvat alueellisesti epätasaisesti eri taidelajeissa sekä oppimäärissä.

Tämän selvityksen ohella tulisi selvittää ja selventää taiteen perusopetuksen rooli osana suomalaista koulutusjärjestelmää. Mihin tarpeisiin taiteen perusopetuksella vastataan (vert. taidekasvatus ylipäätään)? Entä mikä on taiteen perusopetuksen rooli hallitusohjelmassa tarkoitetussa tavoitteessa lisätä harrastustoimintaa.

Tarvitaan yhtenäisempää ja laajempaa tietopohjaa kustannustietojen ohella muun muassa osallistujamääristä sekä siitä, miten suuri osa opiskelijoista haluaa harrastaa taiteen perusopetusta ja miten suuri osa haluaa jatkaa sen jälkeen ammatilliseen koulutukseen. Näiden ohella tietoa koulutuksen läpäisystä.

Kuntien kulttuuritoimintalain mukaan kunnan tehtävänä on mm. tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen. Taiteen perusopetus on yksi mahdollisuus tarjota tavoitteellista taidekasvatusta kunnassa. Jatkossa on tarpeen saada laadukasta sekä pitkäjänteistä että myös lyhytkestoisempaa taidekasvatusta eri-ikäisille. Taiteen perusopetusta tulisi kehittää osana yleissivistävän koulutuksen ja toisaalta harrastamisen kokonaisuutta nykyistä joustavampaan suuntaan. Silloin se mahdollistaisi paikallisten ja alueellisten voimavarojen tehokkaamman hyödyntämisen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Johanna Selkee
erityisasiantuntija

 

tags