Lausunto opetus ja kulttuuriministeriölle 4.11.2022 (648/03.01.00.2022) Kyösti Värri

Luonnos Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiaksi

I. Korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjonta nyt

Kommentit lukuun 1:

Luvussa on kuvattu tiiviisti korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tämänhetkistä tarjontaa. Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa luvun sisältöön.

II. Miksi korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia?

Kommentit lukuun 2:

Luvussa on perusteltu tarvetta korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiaa. Jatkuva oppiminen korkeakouluissa on tärkeä näkökulma ja tässä luonnoksessa on keskitytty siihen. On kuitenkin syytä muistaa, että myös muilla koulutusmuodoilla (aikuisten lukiokoulutus, ammatillinen toisen asteen koulutus, vapaa sivistystyö jne.) on merkittävä rooli jatkuvan oppimisen palvelutarjonnassa. Esitämme harkittavaksi, tulisiko tämä peruslähtökohta tuoda näkyviin jossakin kohdassa. Kuntaliitolla ei ole muuten huomautettavaa luvun sisältöön.

III. Kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia

Vastaako strategiassa esitetty visio tulevaisuuden tarpeisiin? Mitä muuttaisitte?

Missiossa todetaan, että ”korkeakoulujen jatkuvalla oppimisella nostetaan koko kansakunnan koulutus- ja osaamistasoa ja mahdollistetaan osaltaan se, että vähintään 50 % nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon vuonna 2030 ja koko aikuisväestön osaamistaso nousee”. Tällä viitattaneen Korkeakouluvisioon 2030, jossa puhutaan nuorista aikuisista eli tavoitteeksi on asetettu, että vähintään 50 prosenttia 25‒34-vuotiaista on suorittanut korkeakoulututkinnon vuonna 2030. On siis syytä täsmentää, että kyse on nuorista aikuisista, ei nuorista. Lisäksi nyt on jo tiedossa, että tuota tavoitetta ei nykyisillä toimilla saavuteta vuonna 2030. On syytä harkita, tulisiko tavoitteeseen muuttaa vuosiluku 2035, johon on vielä mahdollisuuksia.

Kuntaliitto pitää luonnoksessa esitetyn vision tahtotilaa kuvaavia elementtejä tarkoituksenmukaisina.

Muodostuuko tavoitealueista 3+1 korkeakoulujen jatkuvaa oppimista strategisesti oikean suuntaisesti ohjaava kokonaisuus?

Tässä alaluvussa on korjattu missiossa esitetty tavoite nuorista koskemaan nuoria aikuisia. Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa alaluvun sisältöön.

Kommentit tavoitteeseen 1. Selkeä asiantuntijana kehittymisen ja pätevöitymisen polku

Kuntaliitto huomauttaa, että myös toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa valmistellaan pieniä osaamiskokonaisuuksia eli tutkinnonosia pienempiä kokonaisuuksia. On viisasta minimissään olla tietoisia molempien koulutusasteiden ja -muotojen valmistelusta asiassa.

Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa alaluvun sisältöön. Ehdotetut tavoitteet ovat tarkoituksenmukaisia.

Kommentit tavoitteeseen 2. Korkeakoulutuksen avoimuus lisää saavutettavuutta

Luonnos tavoitteeksi korkeakoulutuksen avoimuudesta on erittäin tärkeä. Väylää avoimesta korkeakouluopetuksesta tutkinto-opiskelijaksi on syytä vahvistaa. On myös syytä tuoda esille avoimen korkeakouluopetuksen merkitys tarpeettoman moninkertaisen tutkintokoulutuksen korvaavana. Korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat siis täydentää osaamistaan avoimen korkeakoulutuksen kautta tarvitsematta hakeutua tutkintokoulutukseen. Kuntaliitto pitää tärkeänä korkeakoulutuksen saavutettavuutta molemmilla kansalliskielillä.

Kommentit tavoitteeseen 3. TKI-ratkaisuja oppivien työyhteisöjen uudistumiseen

Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa alaluvun sisältöön.

Kommentit tavoitteeseen +1. Digitaalinen palveluympäristö kohtaamispaikaksi

Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa alaluvun sisältöön. Kuntaliitto pitää digitaalisia ratkaisuja keskeisinä etenkin huolehdittaessa korkeakoulujen jatkuvan oppimisen saavutettavuudesta. Kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät voivat olla myös paikallisena alustana korkea-asteen koulutuksen saavutettavuudesta huolehdittaessa. 

Strategian avaintulosmittarit: Ovatko esitetyt seurantatiedot mielestänne oikeat ja riittävät?

Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa alaluvun sisältöön.

Muut mahdolliset kommentit:

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia on laadittu. Huomio on kiinnitetty tärkeään ja ajankohtaiseen asiaan. Kuntaliitto muistuttaa myös korkeakoulujen kolmannesta tehtävästä eli ympäröivän yhteiskunnan palvelemisesta. Sekä yliopisto- että ammattikorkeakoululaki nostaa tässä esiin jatkuvan oppimisen. Kunnat pitävätkin tärkeänä, että korkeakoulut palvelevat myös korkeakoulupaikkakuntien ulkopuolisia kuntia ja alueita.

Suomen Kuntaliitto

Värri Kyösti

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme