Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja pitää onnistuneena koulujakelutukea maitotuotteille, hedelmille ja vihanneksille. Kouluruokailu on tärkeä palvelu koululaisille ja perheille. Se on myös kansanterveydellisesti ollut merkittävä tekijä terveyserojen kaventamisessa. Terveellisellä ja

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevasta lainsäädännöstä (jäljempänä ”windfall-vero”). Kuntaliitolla ei ole huomauttamista asetuksen verotekniseen asiasisältöön. Kuntaliitto kuitenkin

Suomen Kuntaliitto pitää tärkeänä mahdollisuutta antaa kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä 298/2022 koskien lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (jatkossa vanhuspalvelulaki) muuttamisesta voimaantulosäännöksen

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua liikenne- ja viestintävaliokunnalle asiasta. Lain tavoitteet puhtaiden ajoneuvojen lisäämisestä julkisissa hankinnoissa ovat kannatettavia. Vaatimukset ovat kuitenkin julkisille hankintayksiköille monin paikoin tiukat lähivuosien osalta, sillä markkinat

Asia: VN/22906/2020 Työryhmä toivoo vapaata palautetta tunnistamiinsa tunnistamistaan teemoista ja niistä tehdyistä johtopäätöksistä. 1. Onko muistiossa tunnistettu digitalisaation edistämisen kannalta keskeiset teemat lainsäädännön näkökulmasta? - 2. Onko jokin teema jäänyt kokonaan tunnistamatta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ns. tuntijakoasetukseen sekä perusopetusasetukseen esitettävistä muutoksista. Pääministeri Sanna Marin linjasi budjettiriihessä 1.9.2022, että B1-kielen opetusta perusopetuksessa lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla (vvt), joka osoitetaan

Suomen Kuntaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arpajaislain muutoksista, erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Rahapelitoiminnan tuoton järjestäminen valtion talousarviossa Hallituksen esityksessä arpajaislain muuttamiseksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi

Me kuntaliitossa kiitämme mahdollisuudesta lausua lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävästä lainsäädäntö esityksistä. Pidämme esityksen tavoitteita lääkehuollon kustannusten kohtuullistamisen ja hintakilpailun vahvistamisen osalta kannatettavina. Kannatamme biologisten lääkkeiden

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua. Lausuttavana olevan asetuksen asetuksenantovaltuus perustuu terveydenhuoltolain 23 §:n, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä asioista, jotka on sisällytettävä opiskeluterveydenhuoltoon, lasten ja nuorten

Kuntaliitto pitää tärkeänä mahdollisuutta antaa lausunto kyseiseen hallituksen esitykseen. Lausunto on annettu pyynnön mukaisesti lausuntopalveluun. Vastaukset lausuntopalvelun kysymyksiin 1. Pidättekö luonnoksessa esitettyä siirtymäkauden muutosta kannatettavana riittävän henkilöstön turvaamiseksi