Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Sivistyksen suunta 2030

Jatkuva oppiminen - osaamista ja luovuutta läpi elämän

Koulutus ja oppiminen mahdollistavat jokaiselle ihmisenä kasvun hyvään elämään ja yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetussuunnitelmallinen jatkumo eri koulutusasteiden välillä ja eheä opintopolku lisäävät oppilaan ja opiskelijan hyvinvointia.

Koulutuksen saavutettavuus on keskeinen 2020-luvun haaste, samalla kun koulutusjärjestelmä on entistä enemmän osaamisperusteinen kokonaisuus. Kunnat toimivat osaamisen kehittämisen alustana huomioiden eri koulutusmuotojen palvelujen tuottajat.

Jatkuvan oppimisen polku alkaa varhaiskasvatuksesta jatkuen perusopetukseen, toiselle asteelle, korkeakouluihin sekä aikuisena kouluttautumiseen. Näiden ohella työelämä ja vapaa-aika tarjoavat mahdollisuuksia oppimiseen, taitojen  ja osaamisen ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Koulutusjärjestelmän tulee pystyä vastaamaan yksilön ja työelämän tarpeisiin tarjoamalla mahdollisuuksia kouluttautua joustavasti elämän eri vaiheissa. Jatkuva oppiminen tarjoaa mahdollisuuksia olla osa yhteiskuntaa taustasta riippumatta.

Yhteiskunnan ja yksilön kannalta on tärkeää, että ihmisten tietoja ja taitoja, osaamista voidaan tunnistaa ja hyödyntää monipuolisesti. Jokainen ihminen tarvitsee kiinnekohtia ja koulutuspalveluilla voidaan tarjota kiinnittymisen mahdollisuuksia niin lapsille kuin aikuisille kieli- ja kulttuuritaustasta riippumatta.  

Kuntaliiton sivistyspoliittiset tavoitteet

Julkisesti rahoitettu ja maksuton koulutus- ja tutkintojärjestelmä luo perustan kansalaisten osaamisen kehittämiselle.

Eri koulutusmuodot ja -asteet, tutkintojen perusteet ja opetussuunnitelmat muodostavat eheän kokonaisuuden, joka ei pidennä tarpeettomasti opiskeluaikoja. Koulutusjärjestelmää kehitetään osaamisperusteiseen suuntaan.  

Koulutuksen järjestäjien yhteistyö varmistaa oppilaan ja opiskelijan eheän opintopolun läpi koulutusjärjestelmän.

Monipuolinen ja laadukas ohjaus vahvistaa oppilaan ja opiskelijan itsetuntemusta ja oppimisvalmiuksia sekä tarkoituksenmukaisia koulutusvalintoja. Perusopetuksen jälkeen on tarjolla myös muuta tukea ja ohjausta harjoitella elämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia. 

Jokainen voi täydentää osaamistaan työmarkkinoilla nykyistä joustavammin.

Väestöllä on perustaidot, kuten monipuolinen lukutaito, hallussa. Oppilaitosten ohella hyödynnetään kirjaston ja kansalaisopistojen mahdollisuuksia osaamisen kehittämisessä. 

Tavoitteita oppimisen polun eri vaiheissa

Kaksivuotinen esipetus lisää myös viisivuotiaiden osallistumista varhaiskasvatukseen. Mikäli kotihoidontukijärjestelmää uudistetaan, tulee ottaa huomioon kannustaminen työelämään ja lasten varhaiskasvatuksen palvelutarpeen lisääntyminen.

Tunnistetaan ja tunnustetaan avoin varhaiskasvatustoiminta osaksi varhaiskasvatukseen osallistumista. Kehitetään erityisesti 2-4-vuotiaiden varhaiskasvatuksen avointa toimintaa varhaiskasvatuksen osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi.  

Perusopetusta uudistetaan. Prosessi vaatii laaja-alaista keskustelua ja yli hallituskausien meneviä kansallisia linjauksia koulutuksen tavoitteista, rakenteista ja sisällöistä. 

Lukiokoulutuksen järjestäjät sopeuttavat palveluverkkoaan vastuullisesti ja hallitusti ikäluokkien kehityksen mukaan hyödyntäen samalla koulutuksen monimuotoisia järjestämistapoja.

Kunnat vastaavat yksin tai yhdessä toisten kuntien kanssa lasten ja nuorten koulutuksesta toisen asteen koulutuksen loppuun. Palvelun toteuttaja voi olla myös yksityinen toimija. 

Vapaassa sivistystyössä vastataan paikallisiin ja alueellisiin koulutustarpeisiin sekä vahvistetaan monipuolisesti perustaitoja, osaamista ja harrastamista.

Kuntaliitto toimii

Kuntaliitto tukee koulutuksen saatavuutta paikallisten ja alueellisten sivistystarpeiden mukaisesti.

Kuntaliitto edistää sitä, että jokaiselle mahdollistetaan kannustava ja joustava oppimisen polku taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuntaliitto vaikuttaa siihen, että rahoitus ja lainsäädäntö edistävät koulutusmuotojen välistä yhteistyötä.

Kuntaliitto vaikuttaa siihen, että koulutusta voi tarvittaessa koota eri koulutusalojen moduuleista ja eri koulutusmuotojen tarjontaa yhdistäen. Koulutuksessa otetaan huomioon henkilöillä jo olemassa oleva osaaminen ja se tunnustetaan opintojen etenemisessä.

Kuntaliitto tukee ja kannustaa kuntia pilotoimaan erilaisia toimintatapoja ja -malleja sekä uusia innovaatioita aikuisten koulutuspalveluissa, neuvonnassa ja ohjauksessa.  

Kuntaliitto tukee toimia, joilla eri toimialojen kuten kirjastojen sekä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön välinen yhteistyö lisääntyy monipuolisen lukemisen ja lukutaidon edistämiseksi.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme