Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Sivistyksen suunta 2030

Moninainen osallisuus ja uudistuva päätöksenteko – jokainen vaikuttaa

Julkista valtaa käyttävät Suomessa valtio ja kunnat. Kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaa kunnan rooli alueellisena toimijana, omistajana, alustana, ylläpitäjänä ja koulutuksen järjestäjänä. Paikallinen toimintakulttuuri ja johtaminen määrittävät kunnan suhdetta muihin kuntiin, kuntalaisiin, koulutuksen järjestäjiin, yrityksiin ja yhteisöihin.  

Kunnat voivat edistää aktiivisesti omilla toimillaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja tasa-arvoa. On tärkeää huomioida saavutettavuus ja mahdollistaa eri osallisuuskanavien ja toimintamallien käyttö. Osallisuus monipuolistuu ja se edellyttää päätöksenteolta uudistumista ja avoimuutta.

Kuntalainen haluaa ja voi vaikuttaa eri tavoin. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset kuntalaiset kehittävät ja monipuolistavat suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa. Kunta kokoaa yhteen yhteisöjä ja vertaisryhmiä vahvistaen asukkaiden sosiaalista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kuntalaisten kokemuksia hyödyntämällä saadaan parempia palveluja ja avoimempaa päätöksentekoa. Osallisuus rakentaa myös turvallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä, kun ihmiset kokevat olevansa osa paikallisyhteisöä ja voivat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Kuntaliiton sivistyspoliittiset tavoitteet

Kuntalaisilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kunnan palvelujen ja toimintojen suunnitteluun ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.

Osallistuvaan ja aktiiviseen vaikuttamiseen opitaan ja tarjotaan mahdollisuuksia jo lapsesta lähtien varhaiskasvatuksessa, koulussa, nuorisotyössä demokratiakasvatuksella. Näitä taitoja vahvistetaan toisen asteen koulutuksessa sekä jatkuvan oppimisen avulla läpi elämän.  

Osallisuudessa ja päätöksenteossa hyödynnetään myös digitaalisia palveluja ja järjestelmiä, joita kehitetään sekä kuntien kesken että kuntien ja yritysten välisenä yhteistyönä.

Kunnissa tuetaan kansalaisyhteiskuntaa ja kolmatta sektoria ja hyödynnetään näissä olevaa osaamista ja mahdollisuuksia esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toteuttamisessa.

Kuntaliitto toimii

Kuntaliitto tukee kunnissa henkilöstöä, virkamiesjohtoa ja päättäjiä osallisuuden ja vaikuttamisen edistämisessä.

Kuntaliitto tukee kuntia löytämään sopivia kumppanuuden muotoja ja edistämään vuoropuhelua kolmannen ja neljännen sektorin kanssa.

Kuntaliitto tukee kuntia muun muassa koulutuksin, jotta osallisuus ja vaikuttaminen ovat osa erityisesti lasten ja nuorten arkipäivää ja osa sivistyspalvelujen toteutusta.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme