Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Sivistyksen suunta 2030

Väestö ja alueellinen erilaistuminen – tehtävien ja vastuiden uusjako

Alueet ja kunnat erilaistuvat, eivätkä samat ratkaisut toimi kaikkialla. Väestöpohja on sosiaalisesti ja kulttuurisesti aiempaa moninaisempi. Syntyvyyden lasku, väestön vanheneminen ja sisäinen ja ulkoinen muuttoliike tarkoittavat sekä haasteita että mahdollisuuksia sivistyspalveluiden järjestämisessä.

Palvelujen saatavuuden varmistaminen on haaste niin harvaan asutuilla alueilla kuin voimakkaasti kasvavilla kaupunkiseuduilla. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat monessa kunnassa osa arkea ja erityisesti kaupunkikulttuuri muuttuu muuta maata nopeammin. Suomi on osa globaalia maailmaa ja kansainväliset työmarkkinat samoin kuin erilaiset kriisit vaikuttavat myös Suomeen.

Väestön ja alueiden erilaistumiskehitykseen tarvitaan kuntien välistä yhteistyötä esimerkiksi koulutuksen järjestämisessä, toisaalta kokeiluja ja raja-aidat ylittävää yhteistyötä esimerkiksi digitaalisten palvelujen kehittämiseksi ja etäopetuksen hyödyntämiseksi. Kunnan elinvoimainen tulevaisuus riippuu paljolti laadukkaista koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista.   

Kuntaliiton sivistyspoliittiset tavoitteet

Varhaiskasvatuksen, koulutus-, sekä kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden saatavuus ja saavutettavuus turvataan maan eri osissa hyödyntäen myös etäopetuksen mahdollisuuksia.

Varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutuspalvelut muodostavat jatkumon ja luovat perustan kuntalaisen osaamisen rakentamiselle. Lapset ja nuoret saavat korkeatasoista kasvatusta ja koulutusta koko maassa sekä tarvittavan valmiuden jatko-opintoihin.

Koulutuksen lainsäädäntö ja valtion rahoitusperusteet edistävät ja kannustavat eri koulutusmuotojen ja koulutusasteiden, kuntien ja koulutuksen järjestäjien ja muiden toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Kuntien koulutuspolitiikassa toteutetaan kuntien ja alueiden strategisia tavoitteita tukevaa omistajaohjausta.

Laadukas ja seudullisesti saavutettava lukiokoulutus vahvistaa paikallista elinvoimaa ja mahdollistaa siirtymän korkea-asteen koulutukseen.

Työmarkkinoilla tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittämisellä kunnat vahvistavat elinvoimaansa ja parantavat kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Omaleimaisuutta, osaamista, kulttuuriperintöä ja luovuutta hyödynnetään laaja-alaisen yhteistyön kautta alueellisen elinvoimaisuuden kehittämisessä. 

Digitaaliset palvelut ja näihin liittyvä yhteistyö mahdollistavat monia tapoja tuottaa koulutus- ja muita sivistyspalveluita sekä kehittää uusia innovaatioita.

Kuntaliitto toimii

Kuntaliitto vaikuttaa siihen, että sivistyspalvelujen saavutettavuus ja tehokas järjestäminen voidaan väljien reunaehtojen ja erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen kuten etäopetuksen puitteissa toteuttaa jatkossakin koko maassa.

Kuntaliitto selvittää, millä keinoin voidaan edistää eri koulutusmuotojen ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä ja kehittää joustavia yhteistyön muotoja koulutuksen saatavuuden varmistamiseksi.

Kuntaliitto tukee kuntia alueellisen yhteistyön esteiden poistamiseksi ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Kuntaliitto tukee ja edistää digitalisaation hyödyntämistä palvelujen järjestämisessä.

Kuntaliitto ylläpitää toimialakohtaisia verkostoja, joissa käydään vuoropuhelua kuntien kanssa kuntien erilaisista tarpeista ja mahdollisuuksista.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!