Seutukaupunkihankkeet 2019–2023

Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen menestys- ja elinvoimatekijä seutukaupungeille ja niiden yrityksille sekä työelämälle. Seutukaupungeille on suunnattu hankerahoitusta osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseen kahdessa eri rahoitushaussa vuosina 2019 ja 2021.

Vuoden 2021 hankehaussa tähdättiin aiemmassa seutukaupunkien osaavan työvoiman hankekokonaisuudessa toteutetun työn jatkamiseen fokusoiden asioihin, jotka olivat jääneet katveeseen tai aukkopaikoiksi, sekä uusiin lisäarvoa tuoviin avauksiin huomioiden teemaan liittyvä muu toiminta ja kehittämistyö.

Hankkeiden pääasiallisena tavoitteena tuli olla osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen seutukaupungeissa. Rahoitusta oli varattu valtion vuoden 2020 talousarviossa yhteensä 1,5 miljoonan euron määräraha. Hankkeiden tulee päättyä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankerahoitusta saivat

  • SEUTUrekry – Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen
  • Ketterää osaamista
  • Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen – koordinaatiohanke

Aiempi osaavan työvoiman saatavuutta edistävä hankekokonaisuus pohjana

Vuosina 2019–2021 toteutettiin seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävä hankekokonaisuus, joka koostui neljästä verkostohankkeesta. Verkostohankkeissa kussakin oli mukana kymmenestä yli kolmeenkymmeneen seutukaupunkia. Lisäksi hankkeille muodostettiin kevyt koordinaatiohanke. Hankkeisiin suunnattiin valtion vuoden 2019 budjetista 3 miljoonaa euroa.

Seutukaupunkihankkeiden teemat vuosina 2019-2021 olivat

  • Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa
  • Työllistymisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä
  • Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa
  • Seutukaupunkien yritysverkostot

Hankkeista saatavat tulokset ja toimivat käytännöt tahdotaan juurruttaa seutukaupunkeihin laajalti. Seutukaupunkiverkosto toivoo osaavan työvoiman saatavuutta edistävien hankkeiden olevan askel laajempaan elinvoiman kehittämistyöhön yhdessä valtion kanssa.

Rahoitushaut kytkeytyivät Seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelman 2020–2022 linjauksiin.

Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävälle hankekokonaisuudelle on verkkosivut, joilta löytyy ajankohtaista tietoa ja tapahtumia käynnissä olevista hankkeista:
www.seutukaupunkiosaajat.fi

Seutukaupungeilla on lisäksi käynnissä kaksi teemaverkostohanketta, joiden teemoina ovat

  • Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen
  • Verkostotyökaluja kestävään kehitykseen

Lisätietoja teemaverkostohankkeista löytyy myös edellä mainitulta seutukaupunkiosaajat -verkkosivulta.

Siirry seutukaupunkiverkoston sivulle

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista