TE-palvelut 2024 -uudistus

Muutosvalmennukset

Järjestämisvastuun siirrossa paikallistasolle on kyse hyvin mittavasta kokonaisuudesta ja muutoksesta, jossa hajautetaan työvoimapalvelut valtiolta kunnille. Palvelurakenteen uudistaminen edellyttää sekä ELY-keskusten että TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen palveluiden uudelleen järjestämistä ja sillä on vaikutuksia henkilöstön tehtäviin ja asemaan. Uudistuksen tueksi tarvitaan yhteistä muutosvalmennusta muutoksen kohteena olevalle TE-toimistojen, ELY-keskusten E-vastuualueiden, KEHA-keskuksen ja kuntien henkilöstölle.

Muutosvalmennuksen ohjausryhmä tukee muutosvalmennuksen suunnittelua ja organisointia. Ohjausryhmässä ovat edustettuna uudistukseen liittyvät keskeisimmät tahot. Kuntakentän näkökulmaa keskusteluun tuo Kuntaliitto sekä edustajat jokaisesta kuntatyyppiverkostosta. Muutosvalmennuksen ohjausryhmien kokouksista laadittavat kokoustiedotteet julkaistaan tällä sivulla.

Muutosvalmennusten tavoitteet

 • Muutosvalmennusten tavoitteena on tukea sekä kunta- että valtiosektorin yhteistä valmistautumista ja orientoitumista TE-palvelut 2024 -uudistukseen.
 • Valmennusten tavoitteena on myös tukea henkilöstöä yhteistyöhön, verkostoitumaan ja tapaamaan tulevia työkavereita.  
 • Valmennusten kohderyhmänä ovat kuntien, kuntakokeiluiden, TE- toimistojen, ELY- keskusten ja KEHA-keskusten henkilökunta.  
 • Muutosvalmistelun edetessä asiantuntijapalveluita tarjotaan muutoksen tueksi myös tuleville työvoimapalvelualueille. 
 • Valmennussisällöistä, aikatauluista ja ilmoittautumiskäytännöistä informoidaan valtiolta siirtyvää henkilöstöä Taimissa ja kuntien henkilöstöä Kuntaliiton tiedotuksen kautta. 

Uusi tekemisen meininki yhteistyöfoorumit

Alueelliset yhteistyöfoorumit työllisyysalueen kuntatyöntekijöille, kuntakokeiluille, TE- toimistoille ja ELY-keskuksille verkottumiseen, yhteistyön ja uuden organisoitumisen rakentamiseen ja kehittämiseen. Tarvelähtöisesti alueelliset tarpeet huomioiden. TE- palveluiden uusi organisoituminen on kaikille yhtä uutta. Yhteisellä orientoitumisella ja henkilöstön osallistamisella voidaan edistää uuden rakentumista, verkostoitumista ja muutokseen sitoutumista.

Tutustu esitteeseen tästä

Avaa kaikki

Muutosvalmennukset

Uusi tekemisen meininki - webinaarisarja

Hallinnonrajat ylittävät organisaatiouudistukset 10.10. klo 9-11

Miksi hallinnonrajat ylittäviä uudistuksia tehdään. Muutosjoustavuus ja muutosjohtajuus. Webinaarissa pohditaan tulevaisuuskolmion ympärillä millainen meidän toivottu tulevaisuuskuva on ja miten menneisyyden paino, nykyhetken työntö ja tulevaisuuden imu rakentavat muutosta. Polkuriippuvuudet voivat luoda vastarintaa, koska asioita on totuttu tekemään jollain tietyllä tavalla. Tästä huolimatta on aika nähdä muutosten mustissa pilvissä kultaiset reunat ja rakentaa uutta tulevaisuutta vaikuttamalla siihen. Valmista mallia toivotun tulevaisuuden tekemiseen ei ole, vaan se pitää rakentaa menneisyyden kokemuksia ja vahvuuksia sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen.

Vastaa ennakkokyselyyn tästä

Liity webinaariin tästä

Erilaisten organisaatiokulttuurien  kohtaaminen 31.10.2023 KLO 9-11

Erilaisten organisaatiokulttuurien kohtaamisen merkitys. Miten voimme hyödyntää erilaisuuden voimavaroja parhaiten. Käännetään katse omasta tutustu ja turvallisesta kulttuurista ja annetaan tilaa uudenlaiselle yhteistyölle. Tämä toimii kasvualustana innostavalle, oppivalle ja aikaansaavalle kulttuurille.

Vastaa webinaarin ennakkokyselyyn tästä

Liity webinaarin tästä

Verkostoituminen ja yhdessä tekeminen 16.11.2023 klo 9-11

Verkostoitumisen ja yhdessä tekemisen merkitys yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Modernissa maailmassa verkostoituminen syntyy tiedon jakamisesta ja prosessoimisesta. Tieto muodostaa verkoston ytimen, sillä teknologia mahdollistaa sen näkemisen reaaliajassa.

Vastaa ennakkokyselyyn tästä

Liity webinaariin tästä

Katso myös: Uusi tekemisen meininki - webinaarisarjan esite

Kokoustiedotteet

Kokoustiedote 9.12.2022

TE-palvelut 2024-uudistuksen muutosvalmennuksen ohjausryhmä kokoontui jo toisen kerran perjantaina 9.12. käsittelemään henkilökartoituksen alustavia tuloksia, muutosvalmennuksen käynnistämiseen liittyviä kysymyksiä sekä muutosvalmennuksen viestintäsuunnitelmaa.

Ohjausryhmän tehtävänä on linjata ja ohjata valtion sekä kuntien muutoksen kohteena olevan henkilöstön yhteisen muutosvalmennuksen suunnittelua ja toteutusta. Muutosvalmennuksen keskeisenä tavoitteena on rakentaa hyvää yhteistyötä valtio- ja kuntatoimijoiden välillä ja samalla tukea henkilöstön osaamista, motivaatiota sekä voimavaroja muutoksessa.

Ohjausryhmässä on kattava asiantuntijajoukko sekä edustus jokaisesta kuntatyyppiverkostosta.

Muutosvalmennukseen liittyvässä työssä on tähän mennessä kartoitettu eri toimijoiden tarpeita, jotka huomioidaan varsinaisessa valmennuksessa. Ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin alustavia tuloksia ELY-keskuksien, KEHA-keskuksen, kuntakokeilujen ja TE-toimistojen henkilöstölle tarkoitetusta kyselystä, jolla kartoitettiin henkilökohtaisia muutostuen tarpeita.

Vastauksissa korostui erityisesti muutoksessa jaksaminen, muutosmotivaatio sekä työnohjauksen tarve. Toimintakulttuurin muutokseen valmistautumisessa hyvien käytänteiden jakaminen ja kontaktien luominen tulevaan organisaatioon, hyvinvointialueiden ja muiden yhdyspintojen tunnistaminen sekä yhteistyön tekeminen nousivat vastauksissa esiin. Säännölliset keskustelu- ja infotilaisuudet ja yhteinen tiedotus- ja keskustelualusta koettiin myös erittäin tarpeellisiksi. Huolta koettiin henkilöstön kuormittumisesta sekä asiakaspalveluprosessien onnistumisesta muutoksen edetessä.

Ohjausryhmässä käytiin myös keskustelua siitä, millaista muutosvalmennusta on järkevää toteuttaa alueellisesti ja mitä paikallisesti. Alkuvuona 2023 henkilöstölle järjestetään mahdollisesti lyhyitä valtakunnallisia tilaisuuksia Teamsin välityksellä.

Seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 13.1.2023. keskitytään muutosvalmennuksen käynnistämiseen ja kilpailutukseen liittyviin asioihin sekä perehdytysohjelman valmistelun käynnistämiseen.

Kokoustiedote 13.1.2023

TE-palvelut 2024-uudistuksen muutosvalmennuksen ohjausryhmä kokoontui kolmannen kerran perjantaina 13.1. käsittelemään muutosvalmennuksen keskeisiä aihealueita, muutosvalmennuksen hankintojen käynnistämistä sekä perehdytysohjelman laadinnan käynnistämistä.

Muutosvalmennukseen liittyvässä työssä on hahmoteltu keskeisiä aihealueita, joista tässä vaiheessa uudistusta ohjausryhmä pitää keskeisimpänä uudistuksesta sekä sen valmistelusta tiedottamista. Henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen sekä voimavarat ja motivaatio koettiin tärkeiksi muutosvalmennuksen osa-alueiksi. Tärkeäksi koettiin myös esihenkilöiden uudistuksen eteenpäin viemiseen tarvittava tuki.

Käynnissä oleva uudistus ja epävarmuus tulevasta osaamistarpeesta keskusteluttaa henkilökuntaa hyvinkin paljon. Lain vahvistamattomuus vaikuttaa olennaisesti muutosvalmennuksen etenemiseen. Esimerkiksi palvelussuhteisiin liittyvää informaatiota on tällä hetkellä mahdollista käydä läpi vain kertomalla yleisellä tasolla kunnan ja valtion palvelussuhteen eroista. Henkilökohtaisella tasolla asiaan voidaan palata vasta, kun työvoimaviranomaiset ovat tiedossa ja henkilöstön sijoittuminen valmisteltu.

Ohjausryhmässä käsiteltiin valtakunnallisen perehdytyksen kokonaisuutta, jota voi osuvammin nimittää perehdytyksen tukiohjelmaksi. Varsinainen henkilöstön työhön ja työympäristöön tapahtuva perehdyttäminen on työnantajan vastuulla.  Perehdytyksen tukiohjelma tulee sisältämään esimerkiksi verkkokoulutuksia eri asiakokonaisuuksista. Muutosvalmennuksen ohjausryhmän alaisuuteen perustetaan alatyöryhmä, joka laatii perehdytyksen tukiohjelman. Kehittämistyöhön tarvitaan virastojen ja kuntien edustajia kaikkien näkökulmien huomioimiseksi.

Lisäksi ohjausryhmässä keskusteltiin muutosvalmennuksen hankintojen käynnistämistä. Määrärahat muutosvalmennusten toteuttamiseen osoitetaan lakipaketin vahvistamisen jälkeen. Valmennusten hankinnassa hyödynnetään Hansel- järjestelmässä valmiiksi kilpailutettuja palveluita.

Muutosvalmennuksen ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 17.2.2023.

Mistä saa ajankohtaisen tiedon muutosvalmennuksen etenemisestä?

Jokaisesta muutosvalmennuksen ohjausryhmän kokouksesta laaditaan kokoustiedote. Kuntaliitto julkaisee kokoustiedotteet verkkosivuillaan. Lisäksi Kuntaliitto toimittaa kokoustiedotteen kuntien kirjaamoihin tiedonsaannin varmistumiseksi. Valtiosektorin henkilöstö pääsee lukemaan kokoustiedotteen sisäisestä intrasta eli Taimista.

Kokoustiedote 17.2.2023

TE-palvelut 2024 -muutosvalmennuksen ohjausryhmä kokoontui 17.2. käsittelemään perehdytyksen tukiohjelman osaamisalueiden sisältötavoitteita, muutosvalmennuksen syventämistä ja kevään 2023 valmennuksen painopisteitä.

TE-2024 -uudistuksen muutosvalmennusta suunnitellaan huomioiden uudistuksen vaiheittainen eteneminen. Kevään aikana keskitytään tarvekartoitusten pohjalta ilmenneisiin valmennustarpeisiin. Muutosvalmennuksen perustana on toimiva ja ajantasainen muutosviestintä. Tämän lisäksi tuetaan valtakunnallisten ja alueellisten yhteistyöfoorumien sisällön suunnittelua ja käytännön toteutusta. Muutosvalmennusta tarjotaan sekä valtion että kuntien henkilöstölle, esihenkilöille ja johdolle. Muutosvalmennusten kilpailutus käynnistyy maaliskuun aikana ja valmennukset saadaan käyntiin huhti-toukokuussa.

Kevään aikana muutosvalmennuksen painotukset ovat voimavarojen, muutosjohtamisen ja esihenkilötyön tukemisessa, arjen tuessa sekä viestinnässä ja yhteistyön tukemisessa.  Muutosvalmennuksen tarkoitus on tukea alueilla tehtävää muutostyötä. Työ tarkentuu, kun uudet työvoimaviranomaiset saadaan mukaan vastinpariksi.

TE2024-uudistuksessa tehtäviä ja henkilöstöä siirtyy myös valtion virastojen välillä. Tämän henkilöstön muutosvalmennus toteutetaan erikseen, mutta myös valtakunnallisen muutosvalmennuksen moduuleja voi soveltuvin osin hyödyntää.

Muutosvalmennuksen ohjausryhmän alatyöryhmässä valmistellaan TE-2024 perehdytyksen tukiohjelmaa työvoimaviranomaisille. Työlle on määritelty yleiset tavoitteen ja työvoimapalveluosaamisen osaamisalueet. Valmistelutyössä ollaan nyt vaiheessa, jossa määritetään yhdessä osaamisalueiden sisältötavoitteet työpajatyöskentelyn keinoin. Tiedollinen perustaso uusille työvoimaviranomaisille saavutetaan perehtymällä seitsemään osaamisalueeseen:

 • Osaamisen johtamisen edellytykset
 • Viranomaisena työvoimapalveluissa
 • Työmarkkinat toimintaympäristönä
 • Työvoima- ja kotoutumispalvelut
 • Työttömyysturva
 • Asiakaspalvelu
 • Tietojärjestelmät

Perehdytyksen tukiohjelman alatyöryhmä nimettiin 17.2. ohjausryhmän kokouksessa. Ryhmää täydennetään vielä pienten kuntien verkoston edustajalla.

Kokoustiedote 31.3.2023

TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutosvalmennuksen ohjausryhmä kokoontui perjantaina 31.3.2023. Asialistalla oli perehdytyksen tukiohjelman valmistelun tilannekatsaus, muutosvalmennusten käynnistäminen ja alueiden tilannekatsaus.

Kevään 2023 muutosvalmennuksen ensimmäiset moduulit alkavat toukokuussa. Tämän lisäksi joitakin moduuleja on vielä kilpailutettavana.

Valmennusten tarkoituksena on tukea ja valmistella henkilöstöä yhteistyöhön, verkostoitumaan ja tapaamaan tulevia työkavereita.  Valmennusten kohderyhmänä ovat kuntien, kuntakokeiluiden, TE- toimistojen, ELY- keskusten ja KEHA-keskuksen henkilökunta. Ilmoittautuminen tapahtuu Webropolin avulla ja Outlook- kalenterikutsu lähetetään ilmoittautumisen perusteella.

Ensimmäiseksi lähdetään uudistukseen orientoitumisessa tukemaan henkilöstöä Mitä repussa mukana -valmennuksella sekä esihenkilöitä Miten pomo jakselee- valmennuksella. Lisäksi tulemme kevään aikana järjestämään Viestinnän voimalla muutoksessa -valmennuksen, joka on kohdennettu esihenkilöille ja viestinnästä vastaaville asiantuntijoille.

Pian saadaan kilpailutettua Uusi tekemisen meininki -kokonaisuus, jonka tavoitteena on tukea yhteistyökenttää kuntien, kuntayhtymien, kuntakokeiluiden, TE- toimistojen, ELY- keskusten ja KEHA- keskuksen välille siirrettävien palvelujen konkretisoimisessa. Tämä kokonaisuus aloitetaan kolmella orientoivalla webinaarilla, joissa teemoina ovat hallinnonrajojen ylittävät organisaatiouudistuksen lainalaisuudet, kuten muutosjohtaminen, yhteistyö ja vuorovaikutus, erilaisten organisaatiokulttuurien kohtaaminen sekä verkostoituminen.

Webinaarien lisäksi toteutetaan tarvelähtöisesti fasilitoituja muutosfoorumeita, joiden tarkoituksena on yhdessä uuden TE- palvelun rakentaminen, uudistuminen ja verkostoituminen sekä vertaisoppiminen.

Kokoustiedoite 26.5.2023

TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutosvalmennuksen ohjausryhmä kokoontui perjantaina 26.5.2023. Asialistalla oli käynnistyneiden muutosvalmennusten tilannekatsaus ja alustava aikataulusuunnitelma syksylle 2023 sekä perehdytyksen tukiohjelman osaamisalueiden oppimistavoitteiden hyväksyminen ja muut ajankohtaiset asiat.

Ensimmäiset muutosvalmennuksen moduulit käynnistyivät toukokuussa 2023. Esihenkilöille suunnattuun muutosvalmennukseen ”Miten pomo jakselee?” ilmoittautui 153 henkilöä, joista muodostettiin 8 aloitettua ryhmää. Henkilöstövalmennukseen ”Mitä repussa mukana?” ilmoittautui 386 henkilöä, joista muodostui 18 aloitettua ryhmää. 17.5.2023 järjestetyssä Viestinnän voimalla muutoksessa –webinaariin esihenkilöille ja muutosviestijöille osallistui 47 henkilöä. Palaute kaikista alkaneista muutosvalmennuksista on ollut verrattain positiivista. Tarkasteltaessa osallistuja organisaatiokohtaisesti, voidaan todeta osallistujia oleva melko tasaisesti kaikista uudistuksen kohderyhmistä.

Valitettavan tiukka ilmoittautumisaika johtui valtakunnallisten palveluntuottajien valitusajoista.

Jo tänä keväänä tutuksi tulleiden moduulien lisäksi syksyllä 2023 on tarjolla laajempi tarjonta muutosvalmennusta. Uusi tekemisen meininki -kokonaisuuden valmistelu on edennyt palveluntuottajien valintaan. Henkilöstölle suunnattu Reppu selässä kohti uutta -valmennuksen palveluntuottaja on tällä hetkellä kilpailutuksessa.

Syksyn muutosvalmennuksiin ilmoittautuminen alkaa pian ja sille on jätetty runsaasti aikaa, jotta kaikki lomalaiset ehtivät ilmoittautua mukaan.

Muutosvalmennuksen alaisuudessa toimii perehdytyksen tukiohjelma, jonka tehtävänä on tarjota työvoimaviranomaisille mahdollisuus saavuttaa yhdenmukainen lakisääteisten julkisten työvoima- sekä kotoutumispalveluiden tiedollinen perustaso, joka tukee valtakunnallisen työvoimapolitiikan toimeenpanoa.

Perehdytyksen tukiohjelma koostuu yhdeksästä oppimisalueesta:

 • Osaamisen johtamisen edellytykset
 • Viranomaisena työvoimapalveluissa
 • Työmarkkinat toimintaympäristönä
 • Asiakas-osaaminen
 • Palvelut henkilöasiakkaalle
 • Palvelut kotoutujille, jotka työnhakijana
 • Palvelut työnantajille
 • Työttömyysturva
 • Tietojärjestelmät

Kullekin osaamisalueille on määritetty oppimistavoitteet, jotka ohjaavat oppimissisältöjen ja -muotojen laatimista. Muutosvalmennuksen ohjausryhmä hyväksyi oppimistavoitteet.

Muutosvalmennuksen ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15.9.2023 klo 13–15.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!