TE-palvelut 2024 -uudistus

Muutosvalmennus

Järjestämisvastuun siirrossa paikallistasolle on kyse hyvin mittavasta kokonaisuudesta ja muutoksesta, jossa hajautetaan työvoimapalvelut valtiolta kunnille. Palvelurakenteen uudistaminen edellyttää sekä ELY-keskusten että TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen palveluiden uudelleen järjestämistä ja sillä on vaikutuksia henkilöstön tehtäviin ja asemaan. Uudistuksen tueksi tarvitaan yhteistä muutosvalmennusta muutoksen kohteena olevalle TE-toimistojen, ELY-keskusten E-vastuualueiden, KEHA-keskuksen ja kuntien henkilöstölle.

Muutosvalmennuksen ohjausryhmä tukee muutosvalmennuksen suunnittelua ja organisointia. Ohjausryhmässä ovat edustettuna uudistukseen liittyvät keskeisimmät tahot. Kuntakentän näkökulmaa keskusteluun tuo Kuntaliitto sekä edustajat jokaisesta kuntatyyppiverkostosta. Muutosvalmennuksen ohjausryhmien kokouksista laadittavat kokoustiedotteet julkaistaan tällä sivulla.

Mitä muutosvalmennuksella tavoitellaan?

Muutosvalmennuksen keskeisenä tavoitteina on rakentaa hyvää yhteistyötä valtio- ja kuntatoimijoiden välillä ja samalla tukea henkilöstön osaamista, motivaatiota sekä voimavaroja muutoksessa. Yhteistä muutosvalmennusta voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, tapaamisissa ja digialustoilla.

Avaa kaikki

Kokoustiedote 13.1.2023

TE-palvelut 2024-uudistuksen muutosvalmennuksen ohjausryhmä kokoontui kolmannen kerran perjantaina 13.1. käsittelemään muutosvalmennuksen keskeisiä aihealueita, muutosvalmennuksen hankintojen käynnistämistä sekä perehdytysohjelman laadinnan käynnistämistä.

Muutosvalmennukseen liittyvässä työssä on hahmoteltu keskeisiä aihealueita, joista tässä vaiheessa uudistusta ohjausryhmä pitää keskeisimpänä uudistuksesta sekä sen valmistelusta tiedottamista. Henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen sekä voimavarat ja motivaatio koettiin tärkeiksi muutosvalmennuksen osa-alueiksi. Tärkeäksi koettiin myös esihenkilöiden uudistuksen eteenpäin viemiseen tarvittava tuki.

Käynnissä oleva uudistus ja epävarmuus tulevasta osaamistarpeesta keskusteluttaa henkilökuntaa hyvinkin paljon. Lain vahvistamattomuus vaikuttaa olennaisesti muutosvalmennuksen etenemiseen. Esimerkiksi palvelussuhteisiin liittyvää informaatiota on tällä hetkellä mahdollista käydä läpi vain kertomalla yleisellä tasolla kunnan ja valtion palvelussuhteen eroista. Henkilökohtaisella tasolla asiaan voidaan palata vasta, kun työvoimaviranomaiset ovat tiedossa ja henkilöstön sijoittuminen valmisteltu.

Ohjausryhmässä käsiteltiin valtakunnallisen perehdytyksen kokonaisuutta, jota voi osuvammin nimittää perehdytyksen tukiohjelmaksi. Varsinainen henkilöstön työhön ja työympäristöön tapahtuva perehdyttäminen on työnantajan vastuulla.  Perehdytyksen tukiohjelma tulee sisältämään esimerkiksi verkkokoulutuksia eri asiakokonaisuuksista. Muutosvalmennuksen ohjausryhmän alaisuuteen perustetaan alatyöryhmä, joka laatii perehdytyksen tukiohjelman. Kehittämistyöhön tarvitaan virastojen ja kuntien edustajia kaikkien näkökulmien huomioimiseksi.

Lisäksi ohjausryhmässä keskusteltiin muutosvalmennuksen hankintojen käynnistämistä. Määrärahat muutosvalmennusten toteuttamiseen osoitetaan lakipaketin vahvistamisen jälkeen. Valmennusten hankinnassa hyödynnetään Hansel- järjestelmässä valmiiksi kilpailutettuja palveluita.

Muutosvalmennuksen ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 17.2.2023.

Mistä saa ajankohtaisen tiedon muutosvalmennuksen etenemisestä?

Jokaisesta muutosvalmennuksen ohjausryhmän kokouksesta laaditaan kokoustiedote. Kuntaliitto julkaisee kokoustiedotteet verkkosivuillaan. Lisäksi Kuntaliitto toimittaa kokoustiedotteen kuntien kirjaamoihin tiedonsaannin varmistumiseksi. Valtiosektorin henkilöstö pääsee lukemaan kokoustiedotteen sisäisestä intrasta eli Taimista.

Kokoustiedote 9.12.2022

TE-palvelut 2024-uudistuksen muutosvalmennuksen ohjausryhmä kokoontui jo toisen kerran perjantaina 9.12. käsittelemään henkilökartoituksen alustavia tuloksia, muutosvalmennuksen käynnistämiseen liittyviä kysymyksiä sekä muutosvalmennuksen viestintäsuunnitelmaa.

Ohjausryhmän tehtävänä on linjata ja ohjata valtion sekä kuntien muutoksen kohteena olevan henkilöstön yhteisen muutosvalmennuksen suunnittelua ja toteutusta. Muutosvalmennuksen keskeisenä tavoitteena on rakentaa hyvää yhteistyötä valtio- ja kuntatoimijoiden välillä ja samalla tukea henkilöstön osaamista, motivaatiota sekä voimavaroja muutoksessa.

Ohjausryhmässä on kattava asiantuntijajoukko sekä edustus jokaisesta kuntatyyppiverkostosta.

Muutosvalmennukseen liittyvässä työssä on tähän mennessä kartoitettu eri toimijoiden tarpeita, jotka huomioidaan varsinaisessa valmennuksessa. Ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin alustavia tuloksia ELY-keskuksien, KEHA-keskuksen, kuntakokeilujen ja TE-toimistojen henkilöstölle tarkoitetusta kyselystä, jolla kartoitettiin henkilökohtaisia muutostuen tarpeita.

Vastauksissa korostui erityisesti muutoksessa jaksaminen, muutosmotivaatio sekä työnohjauksen tarve. Toimintakulttuurin muutokseen valmistautumisessa hyvien käytänteiden jakaminen ja kontaktien luominen tulevaan organisaatioon, hyvinvointialueiden ja muiden yhdyspintojen tunnistaminen sekä yhteistyön tekeminen nousivat vastauksissa esiin. Säännölliset keskustelu- ja infotilaisuudet ja yhteinen tiedotus- ja keskustelualusta koettiin myös erittäin tarpeellisiksi. Huolta koettiin henkilöstön kuormittumisesta sekä asiakaspalveluprosessien onnistumisesta muutoksen edetessä.

Ohjausryhmässä käytiin myös keskustelua siitä, millaista muutosvalmennusta on järkevää toteuttaa alueellisesti ja mitä paikallisesti. Alkuvuona 2023 henkilöstölle järjestetään mahdollisesti lyhyitä valtakunnallisia tilaisuuksia Teamsin välityksellä.

Seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 13.1.2023. keskitytään muutosvalmennuksen käynnistämiseen ja kilpailutukseen liittyviin asioihin sekä perehdytysohjelman valmistelun käynnistämiseen.

tags
Selina Sassila

Selina Sassila

Projekti- ja viestintäasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2211, +358 50 911 5745
Vastuualueet
  • Muutoskoordinaattori TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutosvalmennuksessa
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.