Tiedote, 

Kuntaliitto kritisoi uudistusesityksiä

​(Kuntaliitto tiedottaa 6.3.2014) Kuntaliitto näkee paljon korjattavaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että valtionosuusjärjestelmän uudistusesityksissä. Kuntaliiton hallitus antoi lausuntonsa lakiluonnoksista torstaina 6.3.

Sote-uudistuksessa on Kuntaliiton mielestä päästävä eteenpäin ja tavoiteltava entistä eheämpiä ja kestävämpiä kunta- ja palvelurakenteita sekä asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta saumattomia palvelu- ja hoitoketjuja.

Kuntaliitto on korostanut valmistelun aikana kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen etenemistä yhtä aikaa sekä kuntapohjaisen järjestelmän ensisijaisuutta.

Palvelujen jatkuvuuden ja edelleen kehittämisen turvaisivat parhaiten muun kuntaorganisaation yhteydessä toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kuntaliitto pitää hyvänä sitä, että sote-lakiluonnos kokoaa perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut saman järjestämisvastuussa olevan tahon alle sosiaali- ja terveysalueilla.

Kuntaliiton hallitus vahvistaa viime kevään linjauksensa, että kuntien välinen yhteistoiminta sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisessä voi perustua vastuukuntamalliin tai kuntayhtymään. Lainsäädännössä on kehitettävä kuntien mahdollisuutta ohjata yhteistoiminta-alueen toimintaa ja taloutta. Äänivallan tulee määräytyä asukasmäärän mukaisessa suhteessa.

Päävastuu palvelujen ja osaamisen kehittämisessä, henkilöstövoimavarojen ja työvoimatarpeen arvioinnissa sekä kansallisen kehittämisohjelman toimeenpanossa on sosiaali- ja terveysalueilla.

Erityisvastuualueiden vastuulla on sosiaali- ja terveysalueiden toiminnan koordinointi. Sen sijaan perustason palveluiden päätösvaltaa erityisvastuualueet eivät voi käyttää, koska niiden on vaikea saavuttaa riittävä paikallisten olosuhteiden tuntemus.

Kuntaliitto huomauttaa, että sote-lakiluonnoksesta puuttuu taloudellisten ja muiden vaikutusten arviointi. Esitystä viimeisteltäessä pitää uudistusten perustavoitteiden toteutuminen varmistaa. Tulokset syntyvät pitkällä aikavälillä, ja kehittämistä on tehtävä yhdessä kuntien kanssa.

VOS-uudistus pääosin oikeansuuntainen

Valtionosuusuudistusta Kuntaliitto pitää pääsääntöisesti oikeansuuntaisena. Ehdotus lisää uudistuksen läpinäkyvyyttä ja selkeyttä, yksinkertaistaa järjestelmää sekä poistaa tarpeettomia porrastuksia ja vähentää määräytymisperusteita.

Ongelmaksi jää, että toiseen asteen koulutuksen rahoitusta ei ole kytketty kokonaisuuteen. Kuntaliitto katsoo, että ns. ylläpitäjämallin kehittäminen tulee liittää uudistukseen. Kuntien omarahoitusosuus toisen asteen koulutuksesta pitäisi laskea esimerkiksi 16-18 -vuotiaiden ikäluokan mukaan eikä asukasluvun mukaan kuten nyt.

Kuntaliitto huomauttaa myös siitä, että peruspalvelujen valtionosuudet ovat pienenemässä ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelyn takia. Uudistuksen valmistelun aikana on päätetty, että ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirtäminen valtiolle toteutetaan vähentämällä sekä toisen asteen koulutuksen valtionosuutta että peruspalvelujen valtionosuutta. Kuntaliitto edellyttää, että kustannusneutraali valtionosuuden vähennys toteutetaan kokonaan opetus- ja kulttuuriministeriön osuudesta.

Erittäin vaikea tilanne monissa kunnissa syntyy siitä, että merkittäviä valtionosuuksien leikkauksia tehdään samaan aikaan järjestelmän uudistamisen kanssa. Monien kuntien mahdollisuudet selvitä palveluvelvoitteestaan ovat vaarantumassa.

Valtionosuusjärjestelmän on jatkossakin turvattava kunnallisten palvelujen järjestäminen tehokkaasti koko maassa kohtuullisella vero- ja maksurasituksella. Kuntaliitto edellyttää, että valtionosuusjärjestelmä on kaikille kunnille oikeudenmukainen ja rahoitusperiaatetta toteuttava. Valtion on vastattava säätämistään palveluvelvoitteista rahoitusperiaatteen mukaisesti.

Kuntaliitto pitää myönteisenä, että hallitus on pyytämässä valtionosuusuudistusesityksestä perustuslakivaliokunnan lausunnon, jolloin voidaan arvioida myös rahoitusperiaatteen toteutumista.

Lisätietoja:

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman, 040 577 6255
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, 050 364 7883

sote-lausunnosta:
varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, 040 3345813
sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen, 050 596 9866
ruotsinkielisten ja kansainvälisten asioiden johtaja Kristina Wikberg, 050 378 0466

VOS-lausunnosta:
varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, 0400 486 043
kuntatalousyksikön johtaja Ilari Soosalu, 050 371 2999

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista