Yleiskirje 13/80/2009, Sinikka Huhtala/aha, 4.5.2009

Tartuntatautiasetukseen lisätty uusi yleisvaarallinen tartuntatauti

Valtioneuvoston asetuksella on lisätty tartuntatautiasetukseen uusi yleisvaarallinen tartuntatauti, influenssa A viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 siihen asti kunnes Maailman terveysjärjestö (WHO) ilmoittaa influenssapandemian alkaneeksi. Mahdollisesti Amerikan mantereelta lähtenyt influenssa näyttäisi levinneen kaikkiin maanosiin.

WHO:n mukaan kyseessä on kansainvälinen kansanterveydellinen uhkatilanne. WHO päätti 27.4.2009 nostaa pandemian 1–6-portaisella asteikolla uhkavaiheeseen 4, jolloin tauti oli levinnyt, mutta kysymyksessä ei ole vielä varsinainen pandemia. Tämän jälkeen WHO on 29.4.2009 nostanut pandemian uhkavaiheen vaiheeseen 5.

Lisätiedot:
Sinikka Huhtala, puh. (09) 771 2644, 050 584 6002
Liisa-Marja Voipio-Pulkki, erityisesti potilaiden hoitamiseen liittyvät asiat ja lääkeasiat, puh. (09) 771 2774, 050 331 0314
Johanna Karlström, puh. (09) 771 2429, 050 551 0963

 

Asiakirjalähde:
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta (281/2009)
Pandemian kehitysvaiheet WHO:n mukaan (Word-tiedosto, liite tiedotteeseen 104/2006, Sosiaali- ja terveysministeriö 8.2.2006)
Pandemiavarautumisen suojain- ja lääkevarautumisen tarpeita selvittävän työryhmän raportti, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:51

Pandemian kehitysvaiheet WHO:n mukaan

WHO on määritellyt pandemian kehitysvaiheet asteikolla 1–6.

 

Vaihe 1:

Uusia lintuinfluenssaviruksen alatyyppejä ei ole havaittu ihmisissä. Eläimillä voi esiintyä viruksen alatyyppiä, joka on aiemmin aiheuttanut infektioita ihmisellä, mutta tartunnan riski ihmisiin on pieni.

Vaihe 2:

Uusia influenssaviruksen alatyyppejä ei ole havaittu ihmisissä. Eläimissä esiintyvä viruksen alatyyppi aiheuttaa kuitenkin merkittävän riskin tartunnoille ihmisiin.

Vaihe 3:

Uuden viruksen alatyypin tartuntoja ihmisiin, mutta ei ihmisestä toiseen, TAI satunnaisia tartuntoja läheisesti altistuneesta ihmisestä toiseen

Vaihe 4:

Pieniä tautirypäitä merkiten rajoittunutta tarttumista ihmisestä toiseen. Tartunnat ovat hyvin paikallisia osoittaen, että virus ei ole sopeutunut hyvin ihmiseen.

Vaihe 5:

Menossa influessa A-viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 4.5.2009

Maantieteellisesti rajoittuneita suuria tautiryppäitä merkiten viruksen lisääntyvää sopeutumista ihmiseen. Mahdollisesti virus ei ole vielä hyvin tarttuva (huomattava pandemian vaara).

Vaihe 6:

Kysymyksessä on pandeeminen vaihe:

Tartuntoja esiintyy jatkuvasti lisääntyen koko väestössä. Aikaisempien kokemusten perusteella ensimmäisen pandemia-aallon jälkeen voi seurata toinen ja mahdollisesti kolmaskin uuden viruksen aiheuttama aalto 3–9 kuukautta ensimmäisen aallon päättymisen jälkeen. Toinen aalto voi olla yhtä voimakas tai voimakkaampi kuin ensimmäinen.

Uusi yleisvaarallinen tartuntatauti lisätään tartuntatautiasetukseen

Valtioneuvosto on 30.4.2009 vahvistanut tartuntatautiasetuksen muutoksen, jonka perusteella, tartuntatautiasetuksen 2 §:ään lisätään uusi yleisvaarallinen tartuntatauti:

Influenssa A-viruksen alatyyppi H5N1 ja ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 siihen saakka kunnes Maailman terveysjärjestö ilmoittaa influenssapandemian alkaneeksi.

Asetus on tullut voimaan 1.5.2009

 

 

Influenssa A-viruksen H1N1 hoidosta perittävät asiakasmaksut pandemian etenemisvaiheessa 1–5

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 5 §:n 1 momentin 4) kohdan mukaan terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia tartuntatautilaissa (583/86) tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen, HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito sekä ilmoitettavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet (31.5.1996/367).

 

Koska asetus kuitenkin tuli voimaan vasta 1.5.2009 ja tätä ennen oli jouduttu ottamaan hoitoon ja siirtämään karenssiin influenssa A-virus H1N1 -tautiin sairastuneiksi epäiltyjä henkilöitä, saattaa olla perusteltua tehdä päätös maksujen perimättä jättämisestä asetuksen voimaantuloa edeltäviltä päiviltä.

 

Influenssa A-viruksen H1N1 hoidosta perittävät asiakasmaksut pandeemisessa vaiheessa 6

 Influenssa A-viruksen H1N1 -tautiin sairastuneita henkilöitä ei enää pidetä yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneina henkilöinä WHO:n määrittelemässä pandeemisessa vaiheessa 6. Tämän jälkeen henkilöitä ei enää voi määrätä tahdonvastaiseen hoitoon eikä karanteeniin tartuntatautilain nojalla.

 

Pandeemisessa vaiheessa sairastuneita henkilöitä hoidetaan normaalisti hyvän hoitokäytännön mukaisesti. Asiakasmaksut peritään tässä pandeemisessa vaiheessa normaaliin tapaan.

 

Kuntien ja kuntayhtymien kustannukset

Jos tautitilanne etenee Suomessa ja syntyisi tilanteita, joissa tarvittaisiin esimerkiksi suurempien ryhmien karanteenimenettelyä, kustannuksia saatetaan korvata valtion varoista.

 

Kuntaliiton yleiskirje 13/80/2007, 31.5.2007

Kuntaliiton yllämainitussa yleiskirjeessä on selostettu tartuntatautilakiin 1.12.2006 ja tartuntatautiasetukseen 1.1.2007 tulleita muutoksia.
 
WHO:n terveyssäännöstö tuli voimaan 15.6.2007. Suomen voimassa oleva lainsäädäntö täyttää pääosin terveyssäännöstön sopimusvaltioille asettamat vaatimukset. WHO voi antaa myös sopimusvaltioille suosituksia kansanterveyden uhkasta tai kansainvälisestä kansanterveydellisestä uhkasta.

 

Lainsäädäntömuutokset ja WHO:n terveyssäännöstö mahdollistavat yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneitten henkilöiden hoitamisen myös tahdonvastaisesti. Uutena pakotteena lainsäädäntöön tuli säännökset, jotka mahdollistavat henkilöiden ja tavaroiden määräämisen karanteeniin ja myös tahdonvastaisesti.

 

Yleiskirjeessä on tarkemmin selostettu terveyskeskusten ja sairaaloitten velvoitteita ja vastuita sekä asiakasmaksulainsäädäntöä.

 

Kuntaliiton yleiskirjeen lähettämisen jälkeen on valmistunut

Pandemiavarautumisen suojain- ja lääkevarautumisen tarpeita selvittävän työryhmän raportti (STM:n selvityksiä 2008:51). Työryhmän valmistelemassa raportissa on määritelty terveydenhuollon henkilöstön suojauksen lainsäädännölliset perusteet ja taustalla olevat säädökset sekä arvio henkilöstön suojaamisen tarpeesta.

 

Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että terveyskeskuksissa on määrätty tartuntataudeista vastaava lääkäri, jos tätä ei ole tehty, tartuntatautilain mukaisista velvoitteista on vastuussa terveyskeskuksen vastaava lääkäri KTL 17 §:n nojalla.

 

Yleiskirjeen 13/80/2007, 31.5.2007 asiakirjalähteiden linkitykset on tarkistettu, joten tarvittaviin asiakirjoihin pääsy helpottuu.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

varatoimitusjohtaja

 

Jussi Merikallio

johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Tagit