Yleiskirje 6/2024, 25.4.2024, Kirsi Lamberg

Avoimuusrekisteri ja kuntayhtymät

Laki avoimuusrekisteristä (430/2023) tuli voimaan 1.4.2024. 

Avoimuusrekisterilakia ei sovelleta kuntiin, eikä kunnilla siten ole rekisteröintivelvollisuutta avoimuusrekisteriin. Tämän yleiskirjeen tarkoituksena on selventää kuntayhtymien ilmoitusvelvollisuutta avoimuusrekisterilaista johtuen.

Avoimuusrekisterin tarkoituksena on lisätä päätöksenteon avoimuutta. Avoimuusrekisterilain mukaan oikeushenkilöillä ja yksityisillä elinkeinonharjoittajilla on velvollisuus ilmoittaa rekisteriin eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnastaan ja siihen liittyvästä, elinkeinona harjoitettavasta vaikuttamistoiminnan neuvonnasta. Rekisteriviranomaisena toimii Valtiontalouden tarkastusvirasto. 

Vaikuttamistyötä tekevien organisaatioiden on rekisteröidyttävä avoimuusrekisterin verkkopalveluun ja tehtävä siellä puolen vuoden välein toimintailmoitus.

Avoimuusrekisterin tarkoituksena on lisätä eduskunnassa, valtioneuvostossa ja ministeriöissä tehtävän päätöksenteon avoimuutta rekisteröimällä niihin kohdistuvaa vaikuttamistoimintaa eli ns. lobbausta, joka nykyisellään jää usein julkisuuslain ulottumattomiin. Rekisteristä löytyvillä tiedoilla kansalaiset ja vaikuttamistoiminnan kohteet saavat jatkossa kattavammin tietoa poliittiseen järjestelmään ja valtionhallintoon vaikuttavista toimijoista, näiden intresseistä, lobbauksen kohteista ja toimintatavoista.

Avoimuusrekisterin soveltamisala ja kuntayhtymät

Lain 3 §:n mukaisesti oikeushenkilön ja yksityisen elinkeinonharjoittajan, joka harjoittaa vaikuttamistoimintaa tai vaikuttamistoiminnan neuvontaa, (ilmoitusvelvollinen) on tehtävä avoimuusrekisteriin rekisteröinti-ilmoitus.

Lakia ei sovelleta kunnan viranomaiseen (3.2 §:n 3 kohta).

Kuntayhtymiä ei ole lainsäädännössä yksiselitteisesti suljettu lainsäädännön soveltamisen ulkopuolelle toisin kuin kunnat. Avoimuusrekisterilain 3 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisesti ilmoitusvelvollinen ei ole lakisääteisiä tehtäviä hoitava muu kuin lain 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisö tai toimija sen lakisääteisten tehtävien hoidon osalta. Näin ollen lakisääteisten tehtävien osalta lakia ei sovelleta esimerkiksi kuntayhtymiin. 

Perussopimus määrittää kuntayhtymän toimialan. Kuntayhtymä voi hoitaa vain niitä tehtäviä, joiden katsotaan kuuluvan kunnan toimialaan. Kunnan tehtävistä säädetään kuntalain (410/2015) 7 §:ssä. Kunnan velvollisuudesta kuulua kuntayhtymään jollakin toimialalla ja määrätyllä alueella säädetään erikseen. Maakunnan liitto on alueensa lakisääteinen kuntayhtymä, jossa jokaisen kunnan on oltava jäsenenä.

Lainsäädännön soveltamista valvoo Valtiontalouden tarkastusvirasto. 
 

Lisätietoja Avoimuusrekisteristä:

https://www.avoimuusrekisteri.fi/

https://www.vtv.fi/tarkastus-ja-valvonta/avoimuusrekisteri/
 

SUOMEN KUNTALIITTO

Juha Myllymäki
lakiasianjohtaja

Kirsi Lamberg
juristi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista