Kokonaisvaltaista tukea asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi 

Monialainen työelämäpalvelu Kymenlaaksossa

Ihminen on monitahoinen psykofyysissosiaalinen kokonaisuus, joka rakentuu mielestä, kehosta ja sosiaalisesta tilanteesta. Eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. Monialainen työelämäpalvelu pohjautuu samaan ymmärrykseen kokonaisvaltaisuudesta - asiakkaiden palvelu rakennetaan eri osa-alueista vastaten asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Lisätietoja:

Niina Holm-Richardson, palvelualuepäällikkö, niina.holm-richardson@kymsote.fi, p. 0400 728 404

Lue lisää:

Kymsoten työelämäpalvelut ja yhteystiedot

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus 

Työkyvyn tuen tiimi 

Laatukriteereihin perustuvan tuetun työllistymisen toimintamalli

Avaa kaikki

Yhteistyösopimukseen perustuva toimintamalli

Kymenlaakson kunnat eivät ole mukana työllisyyden kuntakokeilussa. Monialaisen työelämäpalvelun perustana on vuoden 2019 alussa solmittu yhteistyösopimus, jonka osapuolet -  Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) / Kymenlaakson hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen, TE-palvelut, Kela ja Kymenlaakson kunnat - tarjoavat kukin asiantuntijuutensa ja laajat palveluvalikoimansa tiiviiseen yhteistyöhön pitkään työtä hakeneiden asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi. Toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa työllisyys- ja sote-palvelujen yhdyspintaa ja kohdistaa palvelu erityisesti vaikeimmin työllistyviin asiakasryhmiin. Strategisina tavoitteina ovat muun muassa asiakastyytyväisyyden parantaminen, aktivointiasteen nosto, työelämään sijoittuvien määrän lisääminen sekä työkyvyttömien asiakkaiden ohjaaminen heidän palvelutarpeensa mukaisten palvelujen ja sosiaaliturvan piiriin.

Viittä tuhatta kymenlaaksolaista asiakasta palvelee noin 80-henkinen joukkue, josta puolet on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja puolet TE-palveluiden asiantuntijoita. Asiakkaita tavataan Monialaisen työelämäpalvelun toimipaikoissa Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa sekä alueiden terveysasemilla. Työntekijät jalkautuvat myös asiakkaiden omiin toimintaympäristöihin, kuten työtoimintapaikoille.

Asiakkuus Monialaisessa työelämäpalvelussa alkaa perehtymisellä asiakkaan kokonaistilanteeseen: selvitetään muun muassa koulutus, työura, vahvuudet, voimavarat, sosiaalinen ja terveydellinen tilanne sekä asiakkaan omat työllistymisen tavoitteet. Palveluun liitetään asiakkaan tarpeen mukainen joukko Monialaisen työelämäpalvelun eri alojen ammattilaisia, jotka ohjaavat, neuvovat ja tukevat häntä kuntoutumisen ja työllistymisen polulla. Asiakkaan kanssa laaditaan aktivointi- tai monialainen työllistymissuunnitelma, johon kirjataan yhteisesti sovitut tavoitteet ja keinot niiden toteutumiseksi. Suunnitelmaa tarkastellaan säännöllisesti yhdessä asiakkaan ja hänen palvelussaan mukana olevien toimijoiden kanssa. Asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvia palveluita on esitelty yllä olevassa kuviossa.

Monialaista työelämäpalvelua ja verkostoyhteistyötä kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden tarpeita yhä paremmin. Asiakaskokemus on tärkeä kehittämistyötä ohjaava tekijä. Alla poimintoja vuosittain toteutettavasta asiakaskyselystä marraskuulta 2021.

 • Yleisarvosana 10+!
 • Kolmiyhteys: TE-asiantuntija-Sosiaaliohjaaja-KELA. TE:n ja Sosiaaliohjaajan kanssa homma toimii.
 • Olen viihtynyt hyvin täällä ja hyvin tukenut minua elämässä ja arjessa.
 • Täällä on mikä minä toivoin.
 • Kiitos kun olette :)
 • Erittäin hyvä ja asiantunteva palvelu, kiitos
 • Teette tärkeää työtä!
 • Olen tyytyväinen palveluihin.
 • Kiitos hyvästä palvelusta.
 • Kaiki sopi. kaiki hyvin kiitos
 • Jatkakaa samaan malliin

 

Työkykytiimistä työkyvyn selvittelyjä ja jatkosuunnitelmia

Monialaisen työelämäpalvelun tukena Kymenlaaksossa toimii Työkykytiimi. Tässä monialaisessa ja moniammatillisessa tiimissä koordinoidaan työttömien työnhakijoiden työkyvyn ja terveydentilan selvittelyjä silloin, kun aiemmat selvittelyt eivät ole vieneet asiakasta eteenpäin työllistymisen polulla, tai kun asiakkaan tilanne on jumiutunut työ- ja toimintakyvyn haasteiden vuoksi. Asiakas saa Työkykytiimissä tuekseen asiakasvastaavan, joka koordinoi asiakkaan palveluja, tukee asiakasta sekä toimii yhteyshenkilönä asiakkaalle ja asiakkaan verkostolle.

Tavoitteena Työkykytiimin toiminnassa on tuottaa tietoa asiakkaan jäljellä olevasta työkyvystä ja laatia suunnitelma työkyvyn ja työllistymisen edistämiseksi. Työ- ja toimintakyvyn selvittelyt toteutetaan moniammatillisesti asiakkaan tarpeen mukaisesti. Mukana voi olla muun muassa sosiaaliohjaaja, TE-asiantuntija, Kelan työkykyneuvoja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, lääkäri tai psykologi. Työkykytiimissä keskeisiä näkökulmia ovat monialainen ja moniammatillinen työskentely sekä asiakasosallisuus. Työkykytiimiin asiakkuus alkaa ja päättyy yhteisen keskustelun kautta. Tämän lisäksi asiakasta tavataan moniammatillisilla asiakastapaamisilla. Keskeisintä Työkykytiimin työ- ja toimintakyvyn selvittelyissä on eri ammattilaisten havainnot asiakkaan työkyvyn rajoitteista, voimavaroista ja jäljellä olevasta työkyvystä. Näistä havainnoista ja asiakkaan omasta näkemyksestä tehdään yhteenveto ja laaditaan työkyvyn tuen suunnitelma.

Työhönvalmennuksella tukea osatyökykyisen työllistymiseen ja työhön kiinnittymiseen

Työkykyä tukemassa Kymenlaakso -hankkeen aikana (2021-2022) on mallinnettu ja pilotoitu laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta Kymenlaakson Monialaisen työelämäpalvelun asiakkaille. Työhönvalmennuksessa asiakas saa henkilökohtaisen valmentajan, joka auttaa häntä löytämään omat vahvuudet ja hyödyntämään niitä työhön hakeutumisessa ja työelämässä pysymisessä. Työhönvalmentaja on asiakkaan sekä työnantajan tukena myös työsuhteen aikana ja auttaa tarvittaessa esimerkiksi järjestelemään työolosuhteet sellaisiksi, että työskentely on mahdollista ja asiakas pystyy hyödyntämään vahvuuksiaan. Etuusneuvonta ja palveluohjaus kuuluvat kiinteänä osana työhönvalmennusta.

Työhönvalmennuksen vaiheet

 1. Palveluun hakeutuminen ja sopiminen asiakkaan kanssa
 2. Osaamisen kartoittaminen ja ammatillinen profilointi
 3. Nopea työn etsintä avoimilta työmarkkinoilta
 4. Työskentely ja tuesta sopiminen työnantajan kanssa
 5. Työsuhteen tukeminen ja tuki työn ulkopuolelta

Yritysyhteistyö, kuten piilotyöpaikkojen etsiminen ja työnantajan tukeminen osatyökykyisen työnhakijan palkkaamiseksi, on myös osa työhönvalmennusta. Hankkeen työhönvalmentaja ja Kymsoten yrityskoordinaattori toimivat työparina siten, että yrityskoordinaattori toimii työhönvalmentajan apuna työpaikkojen etsimisessä ja uusien työpaikkojen luomisessa. Yrityskoordinaattori kontaktoi yrityksiä, etsii työpaikkoja ja auttaa työpaikkoja synnyttämään uusia osatyökykyisille soveltuvia työtehtäviä. Työhönvalmentaja puolestaan keskittyy vahvemmin toimimaan asiakkaan ja työnantajan tukena käytännön asioissa ja asiakkaan työhön kiinnittymisessä.

 

Lue lisää:

Asiakasesimerkki

 

 

Henkilöstökokoonpano

Kymenlaakson alueen 5000 vaikeasti työllistyvää asiakasta palvelee 80-henkinen moniammatillinen joukkue:

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän henkilöstö (Kymsote). 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialue

23 sosiaaliohjaajaa

4 sosiaalityöntekijää

4 terveydenhoitajaa

3 yksilövalmentajaa

3 palvelusihteeriä

Ylilääkäri

Kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori

Yrityskoordinaattori

Fysioterapeutti

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston henkilöstö (TE-toimisto)

31 TE-asiantuntijaa

Psykologi

KELA

2 osa-aikaista työkykyneuvojaa

(Toimintaa luotsaa 4 esihenkilöä)