Alueiden komitea ottaa kantaa pilvipalveluihin ja tietotekniikan standardointiin

Komissio julkaisi osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa huhtikuussa kokonaisuuden, joka koostuu teollisuuden digitalisointiin liittyvistä toimenpiteistä, sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmasta, eurooppalaisesta pilvipalvelualoitteesta sekä tieto- ja viestintätekniikan standardointiprioriteeteista. Alueiden komitea nimesi Suomen valtuuskunnan jäsenen Anne Karjalaisen Keravalta laatimaan yhteisen lausunnon kahdesta viimeksi mainitusta. Lausuntoluonnos on tulossa valiokuntakäsittelyyn ennen juhannusta ja lopullisen muotonsa se saa täysistunnossa lokakuussa.

​Pilvipalvelualoitteella pyritään kehittämään aluksi tiedeyhteisöihin perustuva eurooppalainen datainfrastruktuuri, joka myöhemmin laajenisi myös yksityisen sektorin ja julkisen hallinnon hyödynnettäväksi. Esitettyjen toimenpiteiden yhtenä tavoitteena on myös nostaa maanosa suurteholaskennan kärkeen. Standardoinnissa esitetään keskittymään viiteen alueeseen: 5G-viestintäteknologia, pilvipalvelut, esineiden internet, datateknologia ja kyberturvallisuus.

 

Anne Karjalaisen lausuntoluonnoksessa todetaan näiden kahden komission tiedonannon, pilvipalvelualoitteen sekä ICT-standardoinnin, yhdistävänä tekijänä olevan eurooppalaisen yhteentoimivuuden puutteen. Tämän vuoksi olemassa oleva tieto ei ole sitä tarvitsevan tiedeyhteisön, teollisuuden ja julkisen hallinnon käytettävissä. Aivan erityisesti tiedon yhteiskäyttöä ja rajat ylittävien palveluiden kehittämistä haittaa erittäin epäyhtenäinen tietoarkkitehtuuri.

 

Pilvipalvelun osalta lausuntoluonnoksessa nostetaan esille toivomus siitä, että sitä tulevaisuudessa voitaisiin hyödyntää myös kaiken tasoisen koulutuksen oppimateriaalina. Samalla kannustetaan komissiota hyödyntämään kaikkia mahdollisia keinoja lisätäkseen eurooppalaisen tiedon yhteiskäyttöä tavoitteenaan, että sama tieto on tulevaisuudessa vain yhdessä paikassa kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä. Lausuntoluonnoksessa myös nostetaan esille niitä hyötyjä, joita julkinen hallinto saa avoimesta tiedon jakamisesta sekä kuntalaisten omien tietojen saattamisesta heidän itsensä hyödynnettäväksi.

 

Standardoinnin osalta lausuntoluonnos korostaa esineiden internetin tulevaa suurta merkitystä alue- ja paikallishallinnon palvelujen digitalisoinnille esimerkiksi terveydenhuollossa, energiatehokkuudessa, ympäristöasioissa, turvallisuudessa, kiinteistöhallinnossa sekä älykkäässä liikenteessä. Varsinaisten standardien rinnalla tarvitaan kuitenkin myös erilaisten hyvien käytäntöjen edistämistä ja standardeista poikkeavien uusien innovaatioiden kokeilemista.

 

Anne Karjalaisen asiantuntijana lausuntotyössä toimii tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas Suomen Kuntaliitosta.

 

Euroopan alueiden komitea on 350-jäseninen EU:n toimielin, jonka päätehtävänä on tuoda esille EU:n lainsäädännön valmistelussa jäsenmaiden kuntien ja alueiden näkökohdat. Komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille useista EU-lainsäädännön asioista, kuten työllisyys-, tietoyhteiskunta-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioista ja aluepolitiikasta. Komiteassa on yhdeksän suomalaisjäsentä, joista yksi edustaa Ahvenanmaata. Suomen Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä. Alueiden komitean nykyinen puheenjohtaja on Espoon kaupunginvaltuutettu Markku Markkula.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.