Kuntalaki

Kuntaliiton perussopimusmalli

Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä sopimuksella (perussopimus).

​Kuntien yhteistoimintasopimukset, ml. kuntayhtymien perussopimukset, on uuden kuntalain siirtymäsäännöksen mukaan saatettava säädetyn mukaiseksi viimeistään 1.6.2017. Tämä määräaika saattaa pidentyä. Lausuntokierroksella olevassa hallituksen esitysluonnoksessa kuntalain muuttamiseksi (valtiovarainministeriön lausuntopyyntö8.6.2016) ehdotetaan säädettäväksi, että kuntien yhteistoimintasopimukset on saatettava kuntalain 8 luvussa säädetyn mukaisiksi viimeistään vuoden 2019 loppuun menneessä. 

Kuntayhtymän perussopimus

Kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyvät jäsenkuntien valtuustot. Perussopimus on kuntien välinen sopimus, ja kuntayhtymä, joka sopimuksella perustetaan, ei ole sopimusosapuoli, vaikka usein käytännössä valmistelua suoritetaan kuntayhtymässä. Perussopimus ja siinä ilmaistu jäsenkuntien tahto on kuntayhtymän toiminnan lähtökohta. Jäsenkunnat päättävät perussopimuksessa keskeisistä kuntayhtymän toimintaan ja hallintoon liittyvistä asioista. Perussopimuksen vähimmäissisällöstä säädetään kuntalaissa.

Kuntayhtymien perussopimusten muuttaminen vuoden 2015 kuntalain mukaisiksi

1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) kuntien yhteistoimintaa koskevat säännökset poikkeavat joiltain osin vuoden 1995 kuntalain (365/1995) säännöksistä. Kuntaliiton perussopimusmallissa on huomioitu vuoden 2015 kuntalain yhteistoimintaa koskevat säännökset. Mallissa on kiinnitetty huomiota erityisesti taloutta koskeviin määräyksiin ja jäsenkuntien asemaan. Mallisopimusmääräyksiä tulee kuntayhtymäkohtaisesti täydentää.

 

Kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta säädetään vuoden 2015 kuntalain 57 §:ssä.  Jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Vuoden 1995 kuntalaki (365/1995) ei mahdollistanut asiasta sopimista perussopimuksissa, joten muuttaminen tulee lähtökohtaisesti tehdä laissa säädetyllä enemmistöllä jäsenkunnista.

Lakiyksikön sääntömallit ja ohjeistukset

Kuntayhtymän perussopimusmalli on valmisteltu lakiyksikössä. Järjestimme tammikuussa 2016 Kuntatalolla avoimen keskustelutilaisuuden yksikön sääntömalleista. Maaliskuussa julkaisimme ohjeistuksen luonnoksen verkossa ja varasimme viisi viikkoa kommentointiaikaa. Tekstiluonnoksia veimme valmistelutyön eri vaiheissa käsiteltäväksi Kuntaliiton verkostoihin ja saimme kommentteja ja evästyksiä kuntien viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä. Valmistelun kuluessa saimme paljon hyödynnettävää palautetta kuntakentältä.

 

Kiitokset kaikille kommentoijille!

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.