Kuntalaki

Kuntaliitto on julkaissut sopimussuosituksen

Kuntalaissa sopimuksiin perustuva johtaminen ja riskienhallinta on nostettu kunnan johtamisen keskiöön.

Kuntaliitto on laatinut jäsentensä avuksi sopimussuosituksen. Siinä kerrotaan, mitä kuntalain säännökset käytännössä tarkoittavat ja millaisia toimenpiteitä ne edellyttävät.

 

Kuntalain sopimuksia ja sopimushallintaa koskevien säännösten tarkoitus on varmistaa kunnan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen kunnan solmimissa sopimuksissa. Kunnan johdolla ja päätöksentekijöillä tulee olla nykyistä paremmat tiedot sopimusten toimivuudesta ja niiden riskeistä. Järjestämisvastuu edellyttää sopimusten aktiivista valvontaa ja mahdollisiin puutteisiin reagoimista.

 

Kuntien tulee laatia sopimusohje, jossa määritellään mm. sopimusprosessien kulku sekä annetaan toimintaohjeita sopimusten laatimiseen ja niiden valvontaan. Sopimuksille nimetään vastuuhenkilöt, jotka raportoivat johdolle sopimusten toimivuudesta ainakin riskienhallinnan kannalta merkittävissä sopimuksissa. Kunnanhallituksella ja kunnan johtajalla (pormestarilla) on vastuu sopimushallinnan operatiivisesta järjestämisestä.

 

Sopimushallinnan perusedellytys on henkilöstön riittävä sopimusosaaminen. Sopimuksia valmistelevien ja valvovien henkilöiden tulee osata laatia sopimusehtoja sekä ymmärtää sopimusoikeuden periaatteita. Henkilöstölle tulee järjestää tarvittaessa sopimuskoulutusta.

 

Tutustu suositukseen sivun alapuolella.