Omais- ja perhehoidon lakimuutokset tulivat voimaan 1.7.2016

Omaishoitolakia muutettiin siten, että kaikilla sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kuukaudessa. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti hoitoon sidotuilla omaishoitajilla on jatkossakin oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa.

Kunnalle tuli velvollisuus järjestää omaishoitajille tarvittaessa valmennusta ja koulutusta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. 

Sosiaalihuoltolakiin lisättiin säännökset muun omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaista ja kunnan velvollisuudesta järjestää vapaan aikainen sijaishoito. Muun omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaan ajaksi järjestettävistä palveluista peritään asiakasmaksu samoin perustein kuin sopimusomaishoitajan vapaan aikaisissa palveluissa.

Perhehoitolain muutoksella vähimmäispalkkiota korotetaan vähintään 775 euroon kuukaudessa. Perhehoitajilla, jotka toimivat toimeksiantosopimuksen perusteella vähintään 14 vuorokautta kuukaudessa perhehoitajana, on lain myötä oikeus vähintään kahteen vapaaseen vuorokauteen kuukaudessa nykyisen vähintään yhden vapaan arkipäivän sijasta.

Perhekodissa saadaan jatkossa hoitaa samanaikaisesti enintään kuutta henkilöä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta, kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa hoitajaa, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset. 

Päätoimisesti perhehoitajana toimivalla on oikeus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen joka toinen vuosi. Muut kuin päätoimiset perhehoitajat ovat oikeutettuja tarkastukseen tarvittaessa. 

Tasavallan presidentti vahvisti asiaa koskevien lakien muutokset keskiviikkona 29. kesäkuuta. Muutokset tulivat voimaan 1. heinäkuuta 2016. Omaishoitolain säännöksiä omaishoitajan valmennuksen järjestämisestä sovelletaan kuitenkin vasta 1.1.2018 alkaen. 

Omaishoitosopimuksiin, hoito- ja palvelusuunnitelmiin sekä perhehoitajien toimeksiantosopimuksiin tehtävät muutokset eivät edellytä sopimusten irtisanomista. Sopimukset on tarkistettava siten, että ne vastaavat uutta lainsäädäntöä. Omaishoidon tuessa tarvittavat tarkistukset tulee tehdä 31.3.2017 mennessä ja perhehoidossa 31.12.2016 mennessä.