Potilaan siirtokuljetus

Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava toimintayksikkönsä potilaan kuljetuksesta toisessa toimintayksikössä tai terveyskeskuksessa annettavaa hoitoa tai suoritettavia toimenpiteitä varten.

​Potilaan siirtämisestä toiseen toimintayksikköön päättää toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoidosta vastaava lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Terveydenhuoltolaissa pääsääntönä on, että potilaan kotikunta on vastuussa potilaan hoidosta aiheutuneista kustannuksista. Näitä kustannuksia ovat myös potilaan siirtämisestä aiheutuneet kustannukset.

Potilaan siirtämisestä aiheutuneet kustannukset voidaan laskuttaa tuotteistustavasta riippuen, joko erillisenä korvauksena tai osana hoitopäivän hintaa, mikäli siirtämisestä aiheutuneet kustannukset on huomioitu hoitopäivän hinnassa. Tuotteistuksen tai tuotehinnan tulee olla sama, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiansa.

Terveydenhuoltolaissa säädettyä menettelyä noudatetaan, ellei hoitokustannusten korvaamisesta muualla toisin säädetä tai jollei osapuolten kesken ole erikseen toisin sovittu.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää