Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 etenee

Suomen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelma on käynnistynyt tasapainoisesti niin ohjelman sisältöjä kuin alueellista toteutusta tarkasteltaessa. Kunta- ja muuta julkista rahoitusta on hankkeille osoitettu myös tällä hetkellä arvioitua enemmän. Ohjelman toteutuksen ollessa alkuvaiheessa ei tavoitteiden saavuttamista pystytä vielä arvioimaan. Ohjelman toteutustilannetta käytiin läpi 18.-19.5.2016 Oulussa järjestetyssä seurantakomitean kokouksessa.

 EAKR- ja ESR-varoilla rahoitettuja hankkeita on käynnistynyt toukokuuhun mennessä 2400 kappaletta. Suurin osa rahoitetuista hankkeista keskittyy pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen (EAKR) sekä tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta hankkeiden tukiessa mm. maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden toteutumista (EAKR).

 

ESR-rahoituksella on erityisesti rahoitettu nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämistä sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista tukevia hankkeita sekä uudentyyppisten koulutusmuotojen kehittämistä, ammattitaidon joustavaa uudistamista sekä elinikäistä oppimista edistäviä hankkeita. Sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa on edistetty mm. tukemalla nuorten elämänhallintataitoja ja kehitetty syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden palveluita.

 

EU-rahoitusta hankkeille myönnettäessä edellytetään aina myös kansallista julkista rahoitusta. Poikkeuksena aiempiin ohjelmakausiin ei kuntarahoituksen osuutta erikseen ohjelmassa raportoida vaan kuntien rahoitusosuudet hankkeille sisältyvät samaan muun julkisen rahoituksen kanssa. Näin ollen suuntaa-antavasti voidaan todeta kuntien lähteneen toistaiseksi hyvin mukaan hankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen.

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman etenemistä raportoidaan vuosiraportilla, josta on tehty myös ns. kansalaispainos, jossa kerrotaan paitsi ohjelman toteutuksesta toimintalinjoittain, myös suuralueittain.

 

Lisätietoja: www.rakennerahastot.fi

Linkki Rakennerahastotietopalveluun:

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/

 

Linkkejä: