Tilastouudistus muutti kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tilinpäätöstietoja

Tilastokeskus uudisti kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston tiedonkeruujärjestelmän ja -sisällön osana valtiovarainministeriön vuonna 2012 käynnistämää Kuntatieto-ohjelmaa. Uudistettu kuntien ja kuntayhtymien kuntatalouden vuositilasto tilastovuodelta/tilikaudelta 2015 julkistettiin 4.11.2016.

​Suurimmat vuositilaston muutokset koskivat kuntien ja kuntayhtymien käyttötalous- ja investointitietoja, joihin sisällytettiin ensimmäistä kertaa kunnan liikelaitokset. Lisäksi kuntien ja kuntayhtymien tehtäväluokitukseen tuli muutoksia. Tilastokeskus ei myöskään kerää vuodesta 2015 lähtien enää mitään toimintatietoja. Tilastouudistuksen vuoksi vuoden 2015 kuntataloustilaston tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisinä vuosina julkistettujen kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta -tilaston tietojen kanssa.

Valtiovarainministeriö, samoin kuin Kuntaliitto, käyttää koko kuntasektorin taloutta kuvatessaan ns. sulautettuja tietoja, joissa kuntien ja kuntayhtymien keskinäiset ostot ja myynnit on eliminoitu. Aikaisemmin kuntasektorin keskinäisistä eristä ei ole saatu eliminoitua kuntien ja kuntayhtymien liikelaitosten saamia myyntituottoja muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä. Tilastouudistuksen vuoksi kuntien ja kuntayhtymien sisäiset erät eli keskinäiset ostot ja myynnit kasvoivat 1,4 mrd. eurolla. Tämä pienensi vastaavalla summalla kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettuja ulkoisia toimintatuottoja ja toimintakuluja.

Uudistetun tilaston mukaiset vuoden 2015 kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut yhteensä ovat 36,75 mrd. euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 38,46 mrd. euroa. Tilastouudistuksen lisäksi toimintakulujen tasoon on vaikuttanut myös kuntien liikelaitosten yhtiöittäminen ja kuntien omat sopeutustoimet. Investoinnit ja muut menot huomioiden kuntien ja kuntayhtymien tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset kokonaismenot olivat 44,13 mrd. euroa vuonna 2015.

Tilastouudistus pienensi myös kuntien ja kuntayhtymien kuntasektorin ulkopuolisten hankintojen määrää, joka vuonna 2015 jäi 17,4 mrd. euroon.

Kuntien ja kuntayhtymien toimintatuotot laskivat uudistuksen seurauksena 9,19 mrd. euroon vuonna 2015. Vuonna 2014 toimintatuotot olivat 11,78 mrd. euroa. Yhteensä kuntien ja kuntayhtymien kokonaistulot jäivät 43,91 mrd. euroon vuona 2015.

Kuntataloustilaston sisältöuudistus tulee vaikuttamaan myös kansantalouden tilinpidon vuoden 2015 tietojen päivitykseen tammikuun 2017 loppupuolella.

Tilastokeskuksen keräämät Kuntien taloustilaston vuoden 2015 tiedot löytyvät seuraavasta linkistä: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_talous_ja_toiminta/?rxid=0cc7f15a-1506-4b71-8f24-f4c8998721f4

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää