Väitöstilaisuus julkisten palvelujen yhteistuotannosta ammattilaisten näkökulmasta

Tampereella 26.5.2016 järjestetyssä väitöstilaisuudessa väitteli hallintotieteiden maisteri Sanna Tuurnas, jonka väitöstutkimuksen aiheena oli julkisten palvelujen yhteistuotanto ammattilaisen näkökulmasta. Vas-taväittäjänä toimi apulaisprofessori Trui Steen ja kustoksena professori Arto Haveri.

Palvelujen yhteistuotanto (engl. co-production) on noussut maailmanlaajuisesti yhdeksi keskeiseksi julkisten palvelujen kehittämisen periaatteeksi. Yhteistuotannossa kansalaiset ovat eri rooleissa mu-kana palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Yhteistuotannon tavoitteena on yhtäältä vahvistaa osallisuutta ja avoimuutta, ja toisaalta vastata niukoilla resursseilla kasvaviin palvelutarpeisiin ke-hittämällä vaihtoehtoisia tapoja julkisten palvelujen tuottamiseen. Myös Suomessa monet kunnat ovat käynnistäneet erilaisia ”kansalaiskumppanuutta” vahvistavia pilotteja ja projekteja. Yhteistuo-tanto voi tarjota hyvän mahdollisuuden palvelujärjestelmien kehittämiseksi, mutta samalla luo pai-neen muuttaa julkisia palveluja tuottavien organisaatioiden toimintatapoja ja kulttuuria. Tämä vai-kuttaa erityisesti julkispalveluja tuottavien ammattilaisten käytäntöihin.

 

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan palvelujen yhteistuotantoa ammattilaisten näkökulmasta. Tutki-muksessa keskitytään erityisesti hyvinvointipalveluihin. Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä miten yhteistuotanto muuttaa ammattilaisten käytäntöjä, ja edelleen, mitä käytäntöjen muutos tarkoittaa palveluiden johtamisen ja organisoinnin kannalta. Tutkimustulokset osoittavat, että yhteistuotanto muuttaa ammattilaisten käytäntöjä eri tavoin. Esimerkiksi kansalaisten ja asiakkaiden motivoiminen osallistumaan edellyttää ammattilaisilta uudenlaisen roolin omaksumista. Toisinaan motivointiroo-lissa tarvitaan täysin uudenlaisia kykyjä ja kapasiteettia ammatilliseen tietoon perustuvan osaamisen lisäksi. Kansalaisten kokemukseen perustuvan tietämyksen hyödyntäminen muuttaa myös käsitystä asiantuntijuudesta. Palvelujen yhteistuotannossa ammattilainen ei välttämättä toimikaan ainoana asiantuntijana, vaan tilanteesta riippuen esimerkiksi toimintojen koordinoijana.

Lähde: Tampereen yliopisto

 

Lisää tietoa väitöstilaisuudesta TÄÄLLÄ

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.