Väliaikatietoja kunnallisen työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen yhtiöittämisvelvollisuudesta

Kunnallisten työterveyshuollon sairaanhoitopalveluita kilpailluilla markkinoilla tuottavien toimijoiden tulisi voimassa olevan lainsäädännön (kuntalaki 410/2015, 150 § 2 mom.) mukaan yhtiöittää toimintansa vuoden 2016 loppuun mennessä. Terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 § mukaan kunnan tulee järjestää työterveyshuollon ennaltaehkäiseviä palveluja (tth-laki 1383/2001, 12 §) ja kunta voi järjestää työterveyshuollon sairaanhoitopalveluja (14 §) alueellaan. Meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon ja alueuudistus, joka tulee kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2019 alusta, muuttaa olennaisesti kuntien roolia ja tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalalla. Edellä olevan vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt vuoden vaihteessa valtiovarainministeriölle muutosehdotuksen kuntalakiin, niin että yhtiöittämisvelvoitteeseen liittyvää siirtymäaikaa jatkettaisiin vuoden 2018 loppuun. Näin yhtiöittämisvelvoite olisi harmoniassa muun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa ja yhtiöittämisessä voitaisiin ottaa huomioon uudistuksen mukanaan tuomat muutokset. Yhtiöittämisvelvoite liittyy EU:n kilpailuneutraliteettiin, jonka toteutumista komissio seuraa tarkasti. Sosiaali- ja terveysministeriö on informoinut komissiota tekemästään siirtymäajan jatkamista koskevasta ehdotuksesta. Ennen esityksen eteenpäin viemistä valtiovarainministeriö odottaa komission kantaa ehdotukseen. 

Uuden sote-organisaation on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy 18 maakunnalle. Kunnat eivät jatkossa nykymuodossaan tuota sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita. Jotta kunnat eivät joutuisi tekemään väliaikaisia ratkaisuja, olisi toivottavaa, että kunnallisen työterveyshuollon sairaanhoitotoiminnan yhtiöittäminen olisi samassa aikataulussa siten, että kuntien yhtiöittämisvelvoitteen siirtymäaikaa jatkettaisiin, toteaa johtaja Tarja MyllärinenKuntaliitosta. 

Lisätietoja Sosiaali- ja terveydenhuolto- ja alueuudistuksesta löytyywww.alueuudistus.fi -sivuilta.

Lisätiedot:

Tarja Myllärinen, johtaja
Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija
Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, yhtiöittäminen (16.5. alkaen)