ARTTU2-kuntalaiskyselyn tuloksia

Kuntalaisten usko oman kotikuntansa vetovoimaan vahvistunut

Enemmistö, 58 prosenttia, vastanneista kuntalaisista, arvioi kotikuntansa sijoittuvan melko tai erittäin hyvin kuntien välisessä kuvitteellisessa ”hyvä asua ja elää” -kilpailussa. Yhteensä 11 prosenttia vastanneista arvioi kuntansa sijoittuvan melko tai erittäin huonosti. Tämä ilmenee Kuntaliiton toteuttamasta ARTTU2-kuntalaiskyselystä, johon vastasi kuluneen kevään aikana noin 11 700 suomalaista.

Selvästi positiivisimmat arviot omasta kunnasta tulevat yli 100 000 asukkaan kunnista, joissa peräti 68 prosenttia arvioi kuntansa sijoittumista hyväksi. Positiivisen arvion antaneiden kuntalaisten osuus oli vuonna 2015 suurimmissa kaupungeissa 61 prosenttia. Muita heikompia arvioita antavat yleisesti ottaen ne kuntalaiset, jotka asuvat 50 001 - 100 000 asukkaan kunnissa. Niissä 46 prosenttia kuntalaisista arvioi kotikuntansa sijoittumista hyväksi.

Oman kunnan vetovoimasta on kysytty aiemmin kuudesti, noin neljän vuoden välein. Tutkimukseen osallistui 40 kuntaa, joiden väestörakenne ja muut ominaisuudet yhdessä muodostavat edustavan otoksen koko maasta. Kuntalaisten arviot kotikuntansa sijoittumisesta ovat kokonaisuudessaan parantuneet vuonna 2015 tehdyn vastaavan kyselyn tuloksista. Tuolloin 56 prosenttia arvioi kuntansa sijoittuvan melko tai erittäin hyvin ja 14 prosenttia arvioi sijoittuvan melko tai erittäin huonosti.

 

Hyvät palvelut ja hyvä asuinympäristö tärkeimpiä asioita hyvässä kotikunnassa

ARTTU2-kuntalaiskysely: Kutnalaisten näkemykset tärkeimmistä asioista hyvässä kotikunnassa

Kuntalaisten mielestä hyvät palvelut ja hyvä asuinympäristö ovat selkeästi tärkeimmät asiat hyvässä kotikunnassa. Vastanneista lähes puolet on nimennyt hyvät palvelut ja hyvän asuinympäristön kolmen tärkeimmän asian joukkoon ja noin kolmannes turvallisuuden, perheen ja muut läheiset sekä luonnonläheisyyden.

Kuntakokoluokkien ja kuntien väliset painotukset tärkeimmissä asioissa vaihtelevat jonkin verran. Hyvien palvelujen merkitys korostuu eniten 20 001 - 50 000 asukkaan kunnissa, joissa 51 prosenttia vastanneista on nostanut sen tärkeimmäksi palveluksi. Alle 5 000 asukkaan kunnissa hyvät palvelut ovat vasta kolmannella sijalla. Alle 5 000 asukkaan kunnissa luonnonläheisyys ja hyvä asuinympäristö nostettiin hyviä palveluja tärkeämmiksi asioiksi. Yli 100 000 asukkaan kaupungeissa kuntalaiset ovat nostaneet hyvät liikenneyhteydet toiseksi tärkeimmäksi asiaksi hyvässä kotikunnassa.

Eri-ikäisten kuntalaisten mielipiteet tärkeimmistä asioista hyvässä kotikunnassa vaihtelevat erityisesti hyvän asunnon, hyvän asuinympäristön, hyvien toimeentulomahdollisuuksien ja turvallisuuden tärkeydestä. Turvallisuutta ja hyviä toimeentulomahdollisuuksia korostettiin eniten nuorimmassa ja vähiten vanhimmassa ikäluokassa. Hyvää asuinympäristöä painottivat muita ikäluokkia enemmän 30-39 -vuotiaat, hyvää asuntoa puolestaan vanhin, yli 70-vuotiaiden ikäluokka.

 

Kuntalaiskysely osana mittavaa tutkimusohjelmaa

Kuntalaiskysely on osa ARTTU2-tutkimusohjelmaa. Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelma 2014–2018 eli ARTTU2 on useasta osaprojektista koostuva tutkimuskokonaisuus. Sen tavoitteena on tuottaa systemaattista ja vertailukelpoista tutkimustietoa kuntia koskevien uudistusten ja kehittämistoiminnan vaikutuksista. Se selvittää, miten uudistukset ovat vaikuttaneet kuntien palveluihin, talouteen, demokratiaan ja johtamiseen, henkilöstövoimavaroihin sekä elinvoimaan.

Kuntalaiskysely lähetettiin Väestörekisterikeskuksen otoksen mukaisesti kaikkiaan 32 450 täysi-ikäiselle kuntalaiselle 40 eri paikkakunnalle. Kysely toteutettiin 22.2.-12.5.2017. Vastauksia saatiin 11 700 vastausprosentin ollessa 36. Ensimmäisiä ennakkotuloksia on julkistettu 16.3. ja 29.3.2017. Kyselyn muita tuloksia julkistetaan kesän ja syksyn aikana.

Ohjelmassa on mukana 40 tutkimuskuntaa, jotka edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri puolilta Suomea. ARTTU2 on jatkoa vuosina 2008–2012 toteutetulle, vastaavantyyppiselle Paras-arviointitutkimusohjelmalle. Ohjelma on eri tutkimustahojen yhteinen, ja sitä koordinoi Kuntaliitto.

ARTTU2-ohjelman kotisivut: kuntaliitto.fi/arttu2

ARTTU2-tutkimusohjelma

Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma vuosina 2014 - 2018

centred-liftup
Tagit