Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2018

Vuoden 2018 sosiaalivakuutusmaksut on vahvistettu. Keskimäärin kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut suhteessa maksun perustana olevaan palkkasummaan ovat 25,29 prosenttia vuonna 2018. Vuonna 2017 osuus oli 26,53 prosenttia, joten kuntatyönantajan keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut laskevat 1,25 prosenttiyksiköllä. Maksujen alennus tulee lähinnä sairausvakuutus- ja työttömyysturvamaksun laskusta.

Sosiaalivakuutusmaksujen aikasarja vuosille 2016–2018, sekä ennuste vuosille 2019–2020 löytyy liitteestä.

Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2018 on 0,86 prosenttia (1,08 % vuonna 2017), joten maksu laskee 0,22 prosenttiyksikköä. Maksuprosenttia laskee muun muassa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuosille 2017–2020 sopima kilpailukykysopimus.

Palkansaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on vuonna 2018 edelleen 0,00 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavista ansiotuloista. Palkansaajan sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,53 prosenttia (1,58 prosenttia vuonna 2017), jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 020 euroa. Maksu alenee siis 0,05 prosenttiyksikköä vuodesta 2017. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää palkansaajalla alle 14 020 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.

Vuonna 2018 kuntatyönantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,65 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 083 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,60 prosenttia palkasta. Vuonna 2017 vastaavat prosenttiluvut ovat 0,80 % ja 3,30 %. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut laskevat vuonna 2018 selvästi.

Maksualennuksen taustalla on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus, joka alentaa työnantajan keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua 0,40 prosenttiyksiköllä. Sen lisäksi työttömyysvakuutusmaksun kokonaismäärää alennetaan vielä 0,20 prosenttiyksiköllä. Muutosten seurauksena kuntatyönantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu laskee kuluvan vuoden 3,16 prosentista 2,49 prosenttiin.

Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu nousee ensi vuonna 0,30 prosenttiyksikköä. Muutoksen taustalla vaikuttaa myös työmarkkinakeskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus, joka nostaa maksuprosenttia 0,40 prosenttiyksikköä. Maksun kokonaismäärään päätettiin kohdentaa kuitenkin lisäalennus, joka laskee maksua 0,20 prosenttiyksikköä.

Kevan valtuuskunta päätti Kevan jäsenyhteisöjen vuoden 2018 eläkemaksut 1.12.2017. Kuntatyönantajan keskimääräisen eläkemaksun kertymä on 21,60 % vuonna 2018. Keskimäärin eläkemaksu laskee siis 0,35 prosenttiyksikköä vuodesta 2017. Työnantajakohtainen maksurasitus voi kuitenkin poiketa keskimääräisistä luvuista huomattavasti.

Eläkemaksun laskupäätöksen taustalla vaikuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen sopima kilpailukykysopimus, joka alentaa työnantajamaksua 0,2 prosenttiyksiköllä, sekä Kevan pitkäaikaiset, jo useampana vuonna pitkän aikavälin rahoitustasapainolaskelmat ylittäneet sijoitustuotot. Lisäksi päätöksessä otettiin huomioon sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön työryhmän raportti, jossa esitettiin Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän eläkemaksun turvaavuustason vähentämistä.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksu koostuu vuonna 2018 edelleen kolmesta osatekijästä:

  • palkkaperusteisesta maksuosasta (16,75 % palkkasummasta)
  • varhaiseläkemenoperusteisesta maksuosasta eli varhe-maksusta (170 miljoonaa euroa)
  • eläkemenoperusteisesta maksuosasta (653 miljoonaa euroa)

Työnantajan palkkaperusteinen maksuprosentti on kaikille jäsenyhteisöille sama. Vuonna 2018 se on 16,75 % palkkojen kokonaismäärästä (17,05 % vuonna 2017), joten prosentti laskee 0,30 prosenttiyksikköä. Maksuprosentti ei sisällä palkansaajan osuutta.

Varhaiseläkemenoperusteista maksua maksetaan, kun työntekijä jää ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Kuntatyönantajan vuoden 2018 varhaiseläkemenoperusteinen maksuosa eli varhe-maksu on 170 milj. euroa, mikä on noin 1,00 prosenttia Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän mukaisesta palkkasummasta.

Varhe-maksun määrä riippuu työnantajan koosta seuraavalla tavalla:

  • Pientyönantajien (palkkasumma alle 2,0865 milj. euroa vuoden 2018 tasossa) varhe-maksu määräytyy prosenttiosuutena maksetuista palkoista eli samaan tapaan kuin palkkaperusteinen eläkemaksu. Vuonna 2018 pientyönantajien varhe-maksu on 1,0 prosenttia palkoista.
  • Keskisuurien työnantajien (palkkasumma 2,0865–33,384 milj. euroa vuoden 2018 tasossa) varhe-maksu muodostuu palkkasumma- ja eläkemenoperusteisesta osasta. Osien välinen suhde määräytyy palkkasumman perusteella määräytyvän omavastuisuusasteen suhteessa. Palkkasummaperusteinen osa lasketaan Kevan valtuuskunnan keskisuurille työnantajille vahvistaman prosentin mukaisesti ja eläkemenoperusteinen osa jäsenyhteisön palveluksen perusteella alkaneista varhaiseläkkeistä maksetun eläkemenon perusteella.
  • Suurten työnantajien (palkkasumma yli 33,384 milj. euroa vuoden 2018 tasossa) varhe-maksu muodostuu kokonaan eläkemenoperusteisesti.

Osa kuntatyönantajista maksaa myös eläkemenoperusteista maksua, joka perustuu ennen vuotta 2005 jo karttuneisiin eläkkeisiin. Eläkemenoperusteisen maksun kokonaissumma vuonna 2018 on 653 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,85 prosenttia palkkasummasta. Vuonna 2017 eläkemenoperusteinen maksu oli 663 milj. euroa, joten maksu pysyy melko saman tasoisena. Yksittäisillä jäsenyhteisöillä eläkemenoperusteisten maksujen määrä suhteessa palkkasummaan vaihtelee maksettavien eläkkeiden mukaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama työntekijän eläkemaksu vuonna 2018 on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 6,35 prosenttia (6,15 vuonna 2017) ja 53–62-vuotiailla 7,85 prosenttia (7,65 vuonna 2017).

Kevan jäsenyhteisöjen kokonaiseläkemaksu mukaan lukien työntekijän maksu muodostuu vuonna 2018 siten 28,35 prosenttia palkkasummasta (28,50 vuonna 2017).

Valtiovarainministeriö vahvisti 19.12.2017 vuoden 2018 Valtion eläkemaksut Kevan esityksen mukaisesti. Valtion eläkejärjestelmän keskimääräinen eläkemaksu vuonna 2018 on 23,76 prosenttia, josta työnantajan osuus on keskimäärin 16,88 prosenttia ja työntekijän osuus keskimäärin 6,88 prosenttia. Tiedot vahvistetuista eläkemaksuprosenteista löytyvät Kevan Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiosta.

Keva antaa kesäkuussa budjetointiohjeen kunta-alan seuraavan vuoden eläkemaksujen arviointiin. Lisätietoa Kevan internetsivuilta www.keva.fi.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!