Muutoksenhakuohjemallit verkossa

Lainvoimaisuustodistusta ei saa ilman päivämäärää

Kuntalain mukaiset muutoksenhakuohjemallit eli oikaisuvaatimusohjeet ja kunnallisvalitus sekä malli hallintovalitusosoituksesta löytyvät Kuntaliiton verkkosivuilta (linkki alla). Myös ruotsinkieliset mallit ovat nyt saatavissa, vaikka lokakuussa 2017 ilmestyneen Muutoksenhakuoppaan käännös valmistuu muilta osin vuonna 2018.

Päätöksen lainvoimaisuus

Päätöksen lainvoimaisuudella tarkoitetaan sitä, että päätökseen ei enää voi hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin. Kunnan viranomaisen päätöksen lainvoimaisuudella on usein merkitystä päätöksen edellyttämien jatkotoimenpiteiden vuoksi. Esimerkiksi kiinteistön myyntiä koskevan päätöksen on oltava lainvoimainen, ennen kuin ostajalle myönnetään lainhuuto.

Lainvoimaisuustodistuksen sisältö voi olla seuraava: Päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimusta/valitusta säädetyn määräajan kuluessa. (päiväys, allekirjoitus)

Muutoksenhakuohjeisiin päivämäärä

Oikaisuvaatimus- ja valitusviranomaisella on velvollisuus antaa lainvoimaisuustodistus. Todistus voidaan antaa oikaisuvaatimus- tai valitusajan kuluttua. Ennen todistuksen antamista viranomainen tarkistaa, että päätökseen on liitetty oikeat muutoksenhakuohjeet ja että päätös ja muutoksenhakuohjeet on annettu asianmukaisesti tiedoksi muutoksenhakuun oikeutetuille.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja ja muutoksenhakuohjeet ovat nähtävänä kunnan verkkosivuilla. Kunnat eivät ole saaneet hallinto-oikeudesta lainvoimaisuustodistusta, mikäli muutoksenhakuohjeissa ei ole ollut päivämäärää, jolloin pöytäkirja on viety nähtäväksi kunnan verkkosivuille (malleissa virke Pöytäkirja on xx.xx.xxxx viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon).

Kuntaliitto.fissä

Muualla verkossa

Tagit