Käytännön käsikirja kuntien ja kuntayhtymien henkilöstölle ja luottamushenkilöille

Muutoksenhakuopas on ilmestynyt päivitettynä

Kuvassa Muutoksenhakuoppaan kannen ihmisiä

Kuntaliiton lakimiesten kirjoittama Muutoksenhakuopas on jälleen saatettu ajan tasalle. Opas perustuu Kuntaliiton julkaisuun Muutoksenhaku kunnan viranomaisen päätöksestä, mutta on sisällöltään merkittävästi laajempi.

Korkeimman hallinto-oikeuden julkaistua oikeuskäytäntöä on otettu oppaaseen laajasti mukaan.  Myös muutamia ylimpien laillisuusvalvojien kanteluasioissa antamia kannanottoja ja menettelytapasuosituksia siteerataan. Lainsäädännön muutoksia ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja on seurattu kesään 2017 asti.

Muutoksenhakuopas on kirjoitettu erityisesti ajatellen kuntien ja kuntayhtymien esittelijöitä, valmistelijoita ja pöytäkirjanpitäjiä.

Oppaan sisällöstä

Valmistelijat ja esittelijät saavat oppaasta ohjeistusta mm. oikaisuvaatimusten käsittelyyn kunnan ja kuntayhtymän toimielimissä sekä hallintotuomioistuimille annettavien lausuntojen valmisteluun. Oppaan ja erityisesti lukujen 7 - 12 liitetaulukoiden avulla voi selvittää, minkälaiset muutoksenhakuohjeet tulee liittää toimielimen pöytäkirjaan ja asianosaiselle lähetettävään päätökseen ja mikä on kussakin tapauksessa laillinen päätöksen tiedoksiantotapa.

Oppaassa on 15 lukua, joista luvut 1 - 6 ja 13 - 15 koskevat kaikkia kunnan toimialoja:

  • Luvussa 1 kuvataan kunnallishallinnon muutoksenhakujärjestelmää kokonaisuudessaan.
  • Luvussa 2 käsitellään kuntalain muutoksenhakusäännöksiä, mm. päätöksen muutoksenhakukelpoisuutta, oikaisuvaatimusta ja kunnallisvalitusta sekä oikaisuvaatimuksen käsittelyä.
  • Luvussa 3 selostetaan pääpiirteet hallintovalituksesta ja sitä usein edeltävästä oikaisuvaatimuksesta.
  • Luvussa 4 käsitellään päätöksen tiedoksiantoa ja päätöksiin liitettäviä muutoksenhakuohjeita.  
  • Luvuissa 5 ja 6 näkökulmana on muutoksenhaku henkilöstöhallinnon päätöksiin ja hankintapäätöksiin.
  • Luvuissa 7 - 12 käsitellään muutoksenhakua lautakuntien eri tehtäväalueilla. Lukuihin sisältyvät myös liitetaulukot, joita voi hyödyntää muutoksenhakuohjeita annettaessa ja päätösten tiedoksiannossa.
  • Luvussa 13 käydään läpi tietopyyntöjen käsittelyyn liittyvää menettelyä ja muutoksenhakua.
  • Lukuun 14 on otettu yleisesitys riita-, rikos- ja hakemusasioiden käsittelystä käräjäoikeudessa kunnan näkökulmasta.
  • Viimeisessä luvussa 15 selostetaan hallintolainkäyttölain korvaavan lakiesitysluonnoksen (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa) keskeiset ehdotukset.

Tilaa opas

Oppaan hinta on 50 euroa. Kunnat ja kuntayhtymät saavat hinnasta määräalennuksen tilatessaan opasta vähintään 5 kappaletta. Voit kysyä lisätietoja määräalennuksesta Kuntaliiton julkaisumyynnistä, s-posti julkaisumyynti@kuntaliitto.fi.

Muutoksenhakuopas ilmestyy ruotsiksi käännettynä vuonna 2018.

****

Muutoksenhakuoppaan painos vuodelta 2017 on myyty loppuun vuodenvaihteessa 2019–2020. Päivitetty ja laajennettu opas ilmestyy loppusyksyllä 2020. 

***

Lisää aiheesta Kuntaliiton verkkosivuilla

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.