Tuoreet maksu- ja indeksiennusteet tuovat budjetointiin apua

talous

Valtiovarainministeriö julkaisi julkisen talouden suunnitelman yhteydessä kuntatalousohjelman ja kansantalousosaston suhdanne-ennusteen, joista löytyvät tuoreimmat ennusteet muun muassa kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen sekä ansioiden ja peruspalvelujen hintaindeksin oletetusta kehityksestä kehyskaudella.

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut laskevat 2016–2020 välillä yhteensä noin viidellä prosenttiyksiköllä. Keskeisin tekijä mittavan maksualennuksen taustalla on tämän vuoden alusta voimaan tullut kilpailukykysopimus. Ensi vuonna työnantajan maksujen oletetaan laskevan noin 25,7 prosenttiin maksun perusteena olevasta palkkasummasta, kun kuluvana vuonna maksut yhteensä ovat 26,53 prosenttia.

Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksun oletetaan laskevan ensi vuonna 0,98 prosenttiin. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun oletetaan laskevan keskimäärin 2,6 prosenttiin. Työnantajan alempaan palkkasummarajaan perustuva maksu on ennusteen mukaan ensi vuonna 0,7 prosenttia (0,80 % vuonna 2017) ja palkkasummarajan ylittävä ylempi maksu on 2,75 prosenttia (3,30 % vuonna 2017).

Kevan jäsenyhteisön eläkemaksun ennakoidaan laskevan ensi vuonna 0,20 prosenttiyksikköä.

Eduskunnassa olevan sote- ja maakuntalakiesityksen mukaan Keva-lain mukainen eläkemaksujärjestelmä uudistuu vuoden 2019 alusta lähtien. Työansiopohjainen eläkemaksu ja työkyvyttömyyseläkemaksu korvaisivat nykyisen palkkaperusteisen ja varhaiseläkemenoperusteisen eläkemaksun. Nämä maksut vastaisivat tasoltaan keskimääräistä TyEL-maksua. Kuntien ja maakuntien yhtiöt ja yhteisöt maksaisivat esityksen mukaan keskimääräistä TyEL-maksua vastaavaa eläkemaksua.

Esityksen mukaan nykyinen eläkemenoperusteinen maksu poistuisi, mutta kunnille ja maakunnille määrättäisiin uusi euromääräinen tasausmaksu. Tasausmaksu jaetaan maakuntien ja kuntien kesken maakuntien ja kuntien palkkasummien välisessä suhteessa. Työkyvyttömyyseläkemaksuun on kaavailtu vuosiksi 2019–2022 siirtymäaikaa, jonka aikana maksu on kaikilla työnantajilla sama prosentti palkkasummasta.

Vuonna 2017 palkansaajien ansiotaso kehittyy pääosin työmarkkinaosapuolten neuvotteleman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Sopimuspalkkoja ei koroteta ja julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 %. Sen vuoksi kuntien ansiotasoindeksi laskee kuluvana vuonna 0,6 prosenttia. Ensi vuonna valtiovarainministeriö odottaa kuntien ansiotasoindeksin kuitenkin nousevan 1,1 prosenttia. Lomarahaleikkausten vuoksi kuntien palkkasumma laskee kuluvana vuonna 0,4 prosenttia, mutta ensi vuodelle sen ennakoidaan kasvavan 1,5 prosenttia.

Lomarahaleikkaukset huomioiva peruspalvelujen hintaindeksi laskee kuluvana vuonna 1,7 prosenttia, kun taas ilman lomarahojen leikkausta indeksi laskisi 0,7 prosenttia. Ensi vuodelle kuntien kustannustason oletetaan nousevan 0,7 prosenttia.

Tags