Ehdotus yhden luukun menettelystä ympäristöasioihin valmistunut - Kuntaliitto huolestunut ehdotusten haitallisista vaikutuksista kuntien ympäristöhallinnon toimintaan ja talouteen

Ympäristöministeriön asettaman yhden luukun lainsäädäntöhankkeen ohjausryhmä luovutti tänään asunto-, energia- ja ympäristöministeri Tiilikaiselle ehdotuksensa hallituksen esitykseksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta sekä tarvittavista muutoksista olemassa olevaan lainsäädäntöön. Kuntaliitto jätti ohjausryhmän ehdotuksiin täydentävän lausuman.

Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa ja jouduttaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyitä sovittamalla eri lupahakemusten käsittelyä yhteen. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta. Lupamenettelyjen yhteensovittaminen toteutettaisiin sovittamalla samanaikaisesti vireillä olevien lupahakemusten käsittelyvaiheet ajallisesti yhteen ja yhdistämällä eräitä niihin liittyviä tehtäviä.

Uudet menettelyt kuormittavat kuntien sujuvaa toimintaa

Kuntaliitto on yhtä mieltä yhden luukun lainsäädäntöhankkeen ja hankkeessa tuotettujen lakiluonnosten tavoitteista sujuvoittaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyjä lisäämällä viranomaisten keskinäistä ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta ja edistämällä sähköisten menettelyjen käyttöön ottoa.

Kuntaliiton käsityksen mukaan kuntatason päätöksenteossa kuitenkin viranomaisten keskinäinen ja asiakkaan välinen vuoropuhelu on keskimäärin normaalia käytäntöä, lupien käsittelyajat kohtuullisia. Myös sähköisten järjestelmien käyttöönotto etenee kiitettävästi kunnan muuta kehittämiskokonaisuutta hyödyntäen. Näin ollen Kuntaliitto suhtautuu kriittisesti eräisiin hankkeessa esitettyihin lainsäädäntöehdotuksiin, jotka voivat haitata perusteettomasti kuntien toimintaa, taloutta ja itsehallintoa ja kuntien ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaisen toimintaedellytyksiä.

Lisäksi Kuntaliitto katsoo, että yhdennettyä lupamenettelyä tulisi ennen lakiluonnosten jatkokäsittelyä pilotoida eri tyyppisiin hankekokonaisuuksiin, jotta voidaan varmistua, ettei uudistus tosiasiallisesti heikennä tai hidasta lupaprosesseja nykyisestä.

Kuntien lupaprosessien kehittäminen ei kaipaa uutta viranomaista

Kuntaliitto ei ylipäätään pidä tarpeellisena nimetä kuntaan koordinoivaa viranomaista silloin, jos hanke edellyttää pelkästään kuntien toimivaltaan kuuluvia lupia. Tällainen ylimääräinen viranomaistehtävä voi heikentää kuntien tehokkaaksi optimoitua hallintoa ja on omiaan jäykistämään kuntien sujuvaksi koettuja lupaprosesseja.   

Rahoitusperiaatetta noudatettava

Ympäristönsuojelulainsäädännön pitkään jatkuneen uudistamisen seurauksena kuntien ympäristövalvonnan tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet ilman uusien tehtävien täysimääräistä rahoittamista. Myös valmisteilla oleva uusi ilmoitusmenettely lisäisi merkittävästi kuntien ympäristövalvonnan tehtäviä. Kuntien ympäristövalvonta on osoittautunut tehokkaaksi, asiantuntevaksi ja asiakaslähtöiseksi. Kuntaliitto huomauttaa, että sujuva ympäristöhallinto kunnissa edellyttää ehdottomasti rahoitusperiaatteen noudattamista.

Lisätietoa:

Tagit