Kuntatyönantajan eläkemaksu ja sairausvakuutusmaksu vuodelle 2019 laskee

Vakuutusmaksut 2019

Kevan eläkemaksujen rakenne uudistuu vuodesta 2019 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa työnantajan eläkemaksun määräytymistä ja saattaa se tasoltaan vastaamaan työeläkejärjestelmän keskimääräistä maksutasoa. Palkkaperusteinen eläkemaksu on jatkossa kokonaiseläkemaksu, joka sisältää myös työnantajan työntekijältä pidättämän osuuden eläkemaksusta.

Tässä vaiheessa uudistus ei koske eläkemenoperusteista maksua. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvässä lainsäädäntöehdotuksessa on kuitenkin esitetty, että se korvataan kunnilta ja maakunnilta perittävällä tasausmaksulla.

Kevan valtuuskunta vahvisti 30.11.2018 Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteisen eläkemaksun uudet laskuperusteet vuodesta 2019 alkaen. Samalla päätettiin myös varhaiseläkemenoperusteisen maksun lakkauttamisesta, kun lopullinen varhaiseläkemenoperusteinen maksu vuodelta 2018 on selvitetty.

Ensi vuonna Kevan jäsenyhteisöjen keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on yksityisen sektorin työeläkemaksun tavoin 24,40 prosenttia palkoista. Maksu sisältää työntekijän keskimääräisen työeläkemaksun osuuden, 7,15 prosenttia sekä työnantajan osuuden palkkaperusteisesta eläkemaksusta, 17,25 prosenttia. Työnantajan maksuosuus sisältää myös jäsenyhteisökohtaisen työkyvyttömyyseläkemaksun, joka on keskimäärin 0,90 prosenttia palkoista. Vuonna 2018 työnantajan palkkaperusteinen maksu ja keskimääräinen varhaiseläkemenoperusteinen maksu ovat yhteensä 17,75 prosenttia palkoista.

Vuonna 2019 eläkemenoperusteinen maksu on yhteensä 706 miljoonaa euroa (653 miljoonaa euroa vuonna 2018), mikä on palkkasummaan suhteutettuna keskimäärin 3,95 prosenttia. Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken niiden vuonna 2019 maksettavien eläkeosien suhteessa, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

Valtioneuvosto on vahvistanut myös sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit vuodelle 2019. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on ensi vuonna 0,77 prosenttia. Maksu laskee 0,09 prosenttiyksikköä kuluvan vuoden maksusta.

Kuntatyönantajan ensi vuoden sosiaalivakuutusmaksuista on vahvistamatta vielä työttömyysvakuutusmaksu ja valtion eläkemaksu. Myös valtion eläkejärjestelmän palkkaperusteinen eläkemaksu uudistuu (HE 101/2018 vp) vuonna 2019 samankaltaiseksi kuin Kevan jäsenyhteisön palkkaperusteinen maksu, joten myös valtiotyönantajan keskimääräinen palkkaperusteinen maksu on 24,40 prosenttia palkoista vuonna 2019. Valtiovarainministeriö säätää uuden asetuksen valtion eläkemaksun perusteista vielä loppuvuodesta, arviolta aikaisintaan 19.12.2018.

Liitteenä olevasta diaesityksestä näkyvät kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuprosentit ja -ennusteet vuosille 2016-2021.

Aiheesta lisää muualla verkossa:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.