Rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 valmistelu etenee

EU:n koheesio- eli alue- ja rakennepolitiikan kansalliseen toteutukseen liittyvä rakennerahastojen ohjelmavalmistelu etenee. Alueelliset valmisteluryhmät ovat käynnistäneet valmistelutyön sekä Itä- ja Pohjois-Suomen, että Etelä- ja Länsi-Suomen suuralueilla. Kuntien ja alueiden näkökulmasta työssä keskeisinä kehittämisen lähtökohtina ovat aluelähtöisyys sekä paikallisten ja alueellisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioiminen. Kunnille ja kaupungeille on saatava aikaisempaa paremmat kehittämis- ja yhteistyömahdollisuudet ohjelmatyön puitteissa. Ylimaakunnallisen yhteistyön tulee olla mahdollista paikallis- ja aluetasolla eri puolilla Suomea yhteisiksi tunnistetuissa ja ohjelman toteutusta tukevissa teemoissa.

Kansallisen valmistelun laaja Koheesio 2021+ -työryhmä kokoontui helmikuussa pohtimaan Otakantaa.fi-palvelussa vuoden vaiheessa avoinna olleen kyselyn tuloksia. Kyselyssä kartoitettiin keskeisimpiä haasteita. Kuntaorganisaatiot olivat aktiivisimpia vastaajia ja yhdessä koulutusorganisaatioiden kanssa kattoivat lähes puolet näkemyksiään esittäneistä tahoista (kaikkiaan kyselyyn vastasi 773 tahoa).

Merkittävimpinä ilmiöinä ovat työn kuluessa nousseet erityisesti esille ilmastonmuutoksen hillintä, digitalisaation eteneminen, työn murros ja huono-osaisuuden lisääntyminen. Lisäksi toimintaympäristössä tunnistettiin elinkeinoja ja yrityselämää, vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta, saavutettavuutta ja liikennettä, työllisyyttä ja osaamista sekä sosiaalista osallisuutta koskevia haasteita. Ohjelmavalmistelussa tullaan jatkossa pohtimaan, miten EU:n rakennerahastojen kautta voidaan tunnistettuihin haasteisiin vastata.

Komissio julkaisee 28.2.2019 Euroopan talouden ohjausjaksoon liittyvän Suomen maaraportin, jossa on mukana myös komission näkemyksiä rakennerahastojen painotuksista ja sisällöstä Suomen osalta. Monivuotista rahoituskehystä koskevat ratkaisut antavat odottaa vielä, joten tässä vaiheessa ei kansallisessa valmistelussa rahoista vielä puhuta. Seuraavaksi valmistelussa edetään pohtimaan tulevan ohjelmatyön tavoitteita, painopisteitä ja sisältöjä. Myös kaupunkikehittämisen toimintatavan valmistelu käynnistyy TEM:n toimesta huhtikuussa.

Lisätietoa:

Annukka Mäkinen

Etunimi
Annukka
Sukunimi
Mäkinen
Kehittämispäällikkö, aluekehitys

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2530
Kännykkä
+358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
  • Itämeri-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot
tags