Taloustietolakipaketti lausuntokierroksella 6. syyskuuta saakka ­– Kuntaliiton lausunto kuntien hyödynnettävissä

Hallituksen esitys lainsäädännön muutoksista, jotka liittyvät kuntien ja kuntayhtymien talousseurannan ja raportoinnin automatisoidun mallin toteuttamiseen, on lausuntokierroksella 6. syyskuuta saakka. Kuntaliitto on jättänyt Lausuntopalveluun oman lausuntonsa hallituksen esityksestä. Kuntaliiton lausunto on hyödynnettävissä täältä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia, valtiokonttorista annettua lakia sekä kuntien taloustietojen tuottamista ja toimittamista koskevaa erityislainsäädäntöä. Lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2020 alusta ja niitä sovellettaisiin vuoden 2021 taloustiedoista alkaen.

Kuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset taloustietojen raportoinnista. Kunnat velvoitettaisiin toimittamaan erikseen säädetyt taloustietonsa suoraan taloushallinnon tietojärjestelmistään valtiokonttorin ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon. Tilastokeskuksen kuntataloustilaston tiedonkeruu päättyy uuden tiedonkeruumallin myötä.

Kuntalain säännökset velvoittaisivat kuntia taloustietojen tuottamiseen ja raportointiin yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa (julkisen hallinnon JHS-suositusten mukaisesti). Kuntalakiin ehdotetaan säädettäväksi asetuksenantovaltuus, jonka perusteella Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa kuntia velvoittavasti tarkempia säännöksiä kirjanpito- ja tilinpäätöstietojen sekä palvelukohtaisten kustannustietojen tuottamisesta ja toimittamisesta yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa.

Kuntaliitto näkee uudistuksen merkittävänä ja yhteiskunnallisesti tärkeänä, mutta kantaa huolta etenkin tietojen laadusta toimintatapamuutoksen nivelvaiheessa. Lakimuutos aiheuttaa kunnille ja kuntayhtymille merkittäviä investointiluonteisia kustannuksia, mistä johtuen Kuntaliitto vastustaa kuntien valtionosuuksien leikkaamista hallituksen esityksessä esitetyllä tavalla.

Lausuntoja voi antaa 6.9.2019 saakka.

Taloushallinnon ja raportoinnin automatisoinnin kehittämistyöhön kunnat voivat hakea vuoden 2019 valtion talousarvioon varattua kunnille valtionavustuksena myönnettävää digikannustinrahaa

Tags
Minnamaria Korhonen

Minnamaria Korhonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2162, +358 50 513 4641
Vastuualueet
  • automatisoitu talousraportointi
  • kustannuslaskenta, palveluluokitus
  • tiedolla johtaminen
  • Kuntatalouden kuntotarkastus -tuote
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu