Vuoden kuntagraduna palkittiin tutkielma lapsiperheiden osallisuudesta matalan kynnyksen avoimissa kohtaamispaikoissa

Lapsiperheiden kokemuksia osallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta matalan kynnyksen avoimilla kohtaamispaikoilla tarkastellut Minna Heinströmin pro gradu -tutkielma on saanut Suomen Kuntasäätiön palkinnon vuoden 2018 parhaasta kunta-alan opinnäytetyöstä. Parhaaksi ammattikorkeakoulusta valmistuneeksi opinnäytetyöksi Kuntaliiton asiantuntijat arvioivat Riikka Vitikan opinnäytetyön ”Viestintä kuntien ja alueen menestystekijäksi. Viestinnän palvelumuotoilu Oulunjokilaakson kunnissa ja Rokua Geopark -alueella”. Lisäksi myönnettiin kaksi kunniamainintaa.

Itä-Suomen yliopistossa valmistuneen Minna Heinströmin tutkielma tarkasteli lapsiperheiden kokemuksia osallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta matalan kynnyksen avointen kohtaamispaikkojen kontekstissa. Tutkimuksessa selvitettiin osallisuuden ilmenemistä, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä osallisuuden vaikutuksia lapsiperheiden arkeen ja hyvinvointiin.

Tutkielma saa kiitosta niin ajankohtaisuudesta, uutuusarvosta kuin myös tulevaisuussuuntautuneisuudesta. Tutkimus vastaa osaltaan myös kunnissa tarvittavan tiedon tarpeeseen koskien ennaltaehkäisevien ja matalankynnyksen palvelujen vaikuttavuutta.

Heinströmin ajankohtainen sekä käytännön hyötyjä sisältävä tutkielma palkittiin 2 500 euron apurahalla.

Kunniamaininta parhaasta pro gradu -työstä annettiin hallintotieteiden maisteri Josefina Riuttalan tutkielmalle ”Koronvaihtosopimusten kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely kuntataloudessa: osana kuntien tilinpäätösraportoinnin kehitystä.”

Palkittu ylempi amk-tutkielma tarkasteli viestinnän ja aluekehityksen yhteyttä

Vuoden 2018 parhaaksi amk-opinnäytetyöksi arvioitiin Riikka Vitikan viestinnän ja aluekehityksen yhteyttä tarkasteleva tutkimus. Oulun ammattikorkeakoulun kulttuurituottamisen ja luovan talouden tutkimusohjelmaan tehdyssä opinnäytetyössä on tarkasteltu viestinnän ja aluekehityksen yhteyttä.

Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi palvelumuotoilun vaiheita ja menetelmiä soveltaen toteutettu viestinnän kehittämissuunnitelma. Osallistamisella pyrittiin keräämään tietoa, sitouttamaan viestinnän kohde- ja sidosryhmät viestinnän kehittämisprosessiin sekä varmistamaan, että viestintää kehitetään oikeaan suuntaan.

Opinnäytetyö saa kiitosta tutkimuksen ja käytännön yhteydestä, ajankohtaisuudesta ja käyttöarvosta kunnissa sekä käytännöllisestä ja eri tahoja osallistavasta työn toteuttamisprosessista. Työn lopputuloksena on laajan perustietopaketin lisäksi käytännöllisiä ohjeita ja suunnitelmia viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tutkimuksessa käytetty prosessi on sovellettavissa muuallakin ja sen voidaan siten katsoa toimivan arvokkaana mallina kuntakentälle.

Vitikan työ palkittiin Kuntasäätiön 2 000 euron apurahalla.

Kunniamaininta myönnettiin Anna Kokkosen opinnäytetyölle ”Transformaatio lähiössä - Kouvolan Lehtomäki”

Suomen Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen palkinnut parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu -tasoisen opinnäytetyön sekä jakanut yhdestä kahteen kunniamainintaa. Kuntaliitto myöntää tunnustuspalkinnon nyt toista kertaa myös ammattikorkeakoulun yamk-opinnäytetyölle.
 

Lisätietoja:

Minna Heinström, YTM, s-posti: minna.heinstrom@savas.fi

Riikka Vitikka, medianomi (YAMK), s-posti: riikka.vitikka@pohjois-pohjanmaa.fi

Lisätietoja Kuntaliitossa: tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

 

Palkitut opinnäytetyöt:

Minna Heinström, Itä-Suomen yliopisto: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20181428/

Riikka Vitikka, Oulun ammattikorkeakoulu: https://www.theseus.fi/handle/10024/155060

 

Kunniamaininnan saaneet opinnäytetyöt:

Josefina Riuttala, Tampereen yliopisto: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/104935

Anna Kokkonen, Metropolia ammattikorkeakoulu: https://www.theseus.fi/handle/10024/145460

 

Lisätietoja Kuntaliiton gradupalkinto -aiheesta:www.kuntaliitto.fi/gradupalkinto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää