Kaavan laadinta kuuluu kunnalle - yhteistyötä voidaan silti tehdä

Kuntakaavoitus on keskeinen osa kunnan itsehallintoa ja paikallista julkisen vallan käyttöä. Kaavan laadinnan luovuttaminen maanomistajalle ei ole kunnan tai kuntalaisten edun mukaista. Tästä huolimatta kunta voi tehdä monenlaista yhteistyötä maanomistajien ja muiden yksityisten tahojen kanssa maankäytössä ja rakentamisessa. Kysymys on ensisijaisesti toimintavoista.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelussa on ehdotettu, että kunta voisi tietyin ehdoin antaa asemakaavaehdotuksen laadinnan maanomistajan tehtäväksi.

Säännöksellä ei ole tarkoitettu heikentää kunnan kaavamonopolia, mutta säännöksen suhdetta perustuslakiin ja sen asettamiin reunaehtoihin ei ole valmistelussa tarkemmin avattu. Tämän johdosta Kuntaliitto on toimittanut ympäristöministeriölle muistion, jossa on puntaroitu ehdotetun säännöksen suhdetta kuntien itsehallintoon, kaavoitustehtävään ja julkisen vallan käyttöön. Tämän lisäksi muistioon on nostettu kuntien teknisen toimialan johdon ja asiantuntijoiden kanssa käydyn keskustelun pohjalta ehdotetun säännöksen todennäköisiä tai mahdollisia vaikutuksia kuntien yhdyskuntarakentamisen kokonaisuuteen, maapolitiikkaan ja kuntatalouteen sekä kunnan kaavoitusresurssien käyttöön ja kehitykseen.

Kuntien, maanomistajien ja muiden yksityisten toimijoiden yhteistyö kaavoituksessa on lisääntynyt maankäytön suunnittelun hankkeistumisen myötä. Kaavoitusaloitteen lisäksi yhteistyö voi käynnistyä neuvottelujen tai kilpailujen kautta. Kaavoituksesta vastaa kunta, mutta käytännön työnjaosta, kuten selvitysten ja viitesuunnitelmien laadinnasta voidaan etenkin laajoissa hankkeissa sopia erikseen esimerkiksi kaavoituksen käynnistämis- tai yhteistyösopimuksissa.

Eri toimijat ovat tunnistaneet tarvetta pelisääntöjen selkeyttämiseen. Pelisääntöjä tarvitaan maankäyttöhankkeiden suunnittelusta niiden toteutukseen. Niiden on lisäksi sovelluttava erilaisiin tilanteisiin ja mahdollistettava laadukkaan toteutuksen varmistaminen. Kyse on ensisijaisesti toimintatavoista. Keskeistä pelisäännöissä on avoimuus, toimijoiden vuoropuhelu ja luottamuksen rakentaminen yhdessä.

Liitteet:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!