Kuntalaiskyselyn 2020 tuloksia

Kuntalaiset uskovat oman kotikuntansa vetovoimaan

Tuoreen tutkimustiedon mukaan enemmistö, 59 prosenttia, vastanneista kuntalaisista, arvioi oman kotikuntansa sijoittuvan melko tai erittäin hyvin kuntien välisessä kuvitteellisessa ”hyvä asua ja elää” -kilpailussa. Yhteensä 11 prosenttia vastanneista arvioi kuntansa sijoittuvan melko tai erittäin huonosti. Tämä ilmenee Kuntaliiton toteuttamasta kuntalaiskyselystä, johon vastasi kuluneen kevään ja alkukesän aikana 10 812 suomalaista.

Selvästi positiivisimmat arviot omasta kunnasta tulevat  10 001 - 20 000 asukkaan kunnista, joissa peräti 73 prosenttia arvioi kuntansa sijoittumista hyväksi. Positiivisen arvion antaneiden kuntalaisten osuus oli vuonna 2017 suurimmissa kaupungeissa 68 prosenttia. Muita heikompia arvioita antavat yleisesti ottaen ne kuntalaiset, jotka asuvat 50 001 - 100 000 asukkaan kunnissa. Niissä 46 prosenttia kuntalaisista arvioi kotikuntansa sijoittumista hyväksi.

Oman kunnan vetovoimasta on kysytty aiemmin seitsemästi, noin neljän vuoden välein. Tutkimukseen osallistui 43 kuntaa, joiden väestörakenne ja muut ominaisuudet yhdessä muodostavat edustavan otoksen koko maasta. Kuntalaisten arviot kotikuntansa sijoittumisesta ovat kokonaisuudessaan pysyneen samankaltaisina verrattuna 2017 tehdyn vastaavan kyselyn tuloksista. Tuolloin 58 prosenttia arvioi kuntansa sijoittuvan melko tai erittäin hyvin ja 11 prosenttia arvioi sijoittuvan melko tai erittäin huonosti.

Hyvä asuinympäristö, hyvät palvelut ja luonnonläheisyys tärkeimpiä asioita hyvässä kotikunnassa

Kuntalaisten mielestä hyvä asuinympäristö, hyvät palvelut ja luonnonläheisyys ovat selkeästi tärkeimmät asiat hyvässä kotikunnassa. Vastanneista noin puolet on nimennyt hyvän asuinympäristön, hyvät palvelut ja luonnonläheisyyden kolmen tärkeimmän asian joukkoon.

- Kuntalaiskyselyn tuloksiin heijastuu osittain kevään koronatilanne. Erilaiset rajoitustoimet sekä etätyön lisääntyminen vaikuttaisivat olevan vahvasti yhteydessä luonnonläheisyyden sekä hyvän asuinympäristön merkityksen kasvuun, toteaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Kuntakokoluokkien ja kuntien väliset painotukset tärkeimmissä asioissa vaihtelevat jonkin verran. Hyvän asuinympäristön merkitys korostuu eniten 10 000 - 20 000 asukkaan sekä yli 100 000 asukkaan kunnissa, joissa kussakin 55 prosenttia vastanneista on nostanut sen tärkeimmäksi palveluksi. Alle 5 000 asukkaan sekä 5 000 - 10 000 asukkaan kunnissa, se nousee vasta toiseksi tärkeimmäksi asiaksi luonnonläheisyyden ollessa näissä tärkeämpi 59 ja 52 prosentilla. Kahta pienintä kokoluokkaa lukuun ottamatta hyvät palvelut nousevat toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi hyvässä kotikunnassa.

Eri-ikäisten kuntalaisten mielipiteet tärkeimmistä asioista hyvässä kotikunnassa pysyvät hyvin samankaltaisena. Hyvä asuinympäristön, hyvät palveluiden ja luonnonläheisyyden ohella turvallisuus nousee kolmanneksi merkittäväksi ikäluokissa 18-29, 30-39, sekä 40-49.

Kuntalaiskysely osana mittavaa tutkimusohjelmaa

Kuntalaiskysely on osa Erilaistuva KuntaSuomi 2025 tutkimusohjelmaa, joka tarkastelee kuntien moninaisuutta, erilaisuutta ja erilaistumiskehitystä Suomen kunnissa. Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa vertailevaa tietoa kuntien kestävien ratkaisujen ja toimintamallien tueksi sekä lisätä yleistä tietoisuutta kuntien toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja haasteista muuttuvassa ja erilaistuvassa kuntakentässä. Kyselyn tiedonkeruu tapahtui touko-kesäkuussa 2020. Vastauksia saatiin 10 812 vastausprosentin ollessa 35,4.

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista