Perusopetuslakiin esitetään määräaikaista muutosta mahdollistamaan poikkeukselliset opetusjärjestelyt

Hallituksen esityksessä perusopetuslakiin ehdotetaan kiireellisesti lisättäväksi uusi 20 a §, jossa säädettäisiin poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Pykälä olisi määräaikainen ja sen olisi tarkoitus olla voimassa 1.8.-31.12.2020 eli käytännössä peruskoulujen syyslukukauden. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden käyttöön ottaminen edellyttää kunnilta useaa päätöstä eri hallinnon tasolla.

Esityksen mukaan opetuksen järjestäjälle annetaan mahdollisuus päättää poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden käyttöönoton edellytyksenä on tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös koulun tilojen sulkemisesta, josta päättää tartuntatautilain mukaan toimivaltainen viranomainen. Perusopetuslain mukaisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden käyttöönotto edellyttää kunnan päätöstä. Pykälässä ei säädetä toimivaltaisesta päätöksentekijästä, joten kunnan valtuuston on hallintosäännöllä määrättävä kunnassa toimivaltainen päätöksentekijä. Tämän jälkeen kunnassa toimivaltaisella viranomaisella on mahdollisuus päättää poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden käyttöönotosta, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä.

Poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä voitaisiin toteuttaa vain tietyille vuosiluokille. Lain perustelujen mukaan niiden piirissä voisivat olla perusopetuksen 4.-9. vuosiluokan ja lisäopetuksen oppilaat. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaista, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaita sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevia oppilaita.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetusjärjestelyt kirjataan opetuksen järjestäjän ns. lukuvuosisuunnitelmaan ja koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan.

HE 86/2020 eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Kuntaliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 8.6.2020

Tagit