Verkkolaskudirektiivin ja –lain vaatimuksia ei pystytä noudattamaan vielä 1.4.2020

Vuosi sitten hyväksyttiin laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019). Lailla pantiin kansallisesti täytäntöön direktiivi sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa.

Lain mukaan julkisen sektorin hankintayksiköillä on velvollisuus vastaanottaa ja käsitellä eurooppalaisen standardin mukaisia verkkolaskuja. Lisäksi hankintayksiköillä ja elinkeinoharjoittajilla on oikeus pyynnöstä saada eurooppalaisen standardin mukaisia verkkolaskuja toisilta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajjilta. Laissa annetut siirtymäajat päättyvät ja sen soveltaminen alkaa 1. päivä huhtikuuta 2020.

Verkkolaskujen välittäminen lain tarkoittamien toimijoiden välillä edellyttää, että toimijoilla on käytössä ohjelmisto laskujen lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi. Ohjelmistotalot ovat päivittäneet ohjelmistojensa valmiutta käsitellä eurooppalaisen standardin mukaisia verkkolaskuja. Ohjelmiston päivityksen lisäksi sen käyttöönotto edellyttää usein myös organisaation verkkolaskuvälittäjän tekemiä muutoksia ohjelmiston tuottaman tai vastaanottaman laskuaineiston käsittelyyn. 

Työtä on tehty runsaasti mutta sitä on edelleen paljon jäljellä. Verkkolaskuvälittäjät ja ohjelmistotalot jatkavat yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koronavirus aiheuttanee kuitenkin lisää viivettä ohjelmistojen päivityksiin sekä niiden käyttöönottoihin.

Verkkolaskun lähettäjiä ja vastaanottajia pyydetään kuitenkin jatkamaan omien, käytössä olevien ohjelmistojen päivittämistä mahdollisimman nopealla aikataululla sekä sopimaan käyttöönoton aikataulusta oman verkkolaskuvälittäjänsä kanssa. Verkkolaskufoorumi pyrkii auttamaan kaikkia osapuolia neuvomalla ja opastamalla.

Valtiokonttori on ilmoittanut, että se hyväksyy 1.4.2020 jälkeen myös muita kuin eurooppalaisen normin mukaisia verkkolaskuja. Valtiokonttorin tiedote on luettavissa täällä.

Verkkolaskufoorumi suosittelee, että myös muut hankintayksiköt ja elinkeinonharjoittajat noudattavat Valtiokonttorin esimerkkiä ja antavat laskuvastapuolilleen lisää aikaa ohjelmistojen muutosten ja käyttöönottojen läpiviemiselle.

Verkkolaskufoorumin tavoite on järjestää lain luomien vaatimusten ja oikeuksien yksityiskohtaisempaa käsittelyä varten webinaari/webinaareja mahdollisimman pian. Ajankohtaiset kysymykset voi osoittaa Kuntaliittoon Jari Vaineelle, edelleen verkkolaskufoorumille käsiteltäväksi.

Verkkolaskufoorumi on verkkolaskutuksen piirissä toimivien pankkien, verkkolaskuoperaattoreiden, ohjelmistotalojen ja verkkolaskun käyttäjäorganisaatioiden yhteenliittymä. Kuntaliitto on verkkolaskufoorumin jäsen.

Tags
Jari Vaine

Jari Vaine

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Vastuualueet
  • velkarahoitus, sijoitustoiminta, johdannaiset ja rahoitussääntely
  • riskienhallinta ja vaikuttavuus
  • maksuvalmiuden hoito, tilit ja maksaminen
  • rahoituslaitosyhteistyö