EU-komissio jatkoi ohjelman voimassaoloa kesäkuun 2021 loppuun

Kuntien mahdollista myöntää julkista tukea yrityksille Suomen tilapäisen COVID-19-puitetukiohjelman mukaisesti

Tätä sivua on päivitetty 24.11. 2020 (toisesta liitetiedostosta uusi versio) ja 11.1.2021 (tuen voimassaoloaika). 

Kaikki kansalliset, alueelliset ja paikalliset tukiviranomaiset voivat alla mainitun puitetukiohjelman nojalla myöntää rajoitettuja tukimääriä yrityksille. Tukea voidaan myöntää kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille, lukuun ottamatta maatalouden alkutuotantoa sekä kalastus- ja vesiviljelyaloja, joilla sovelletaan erityisiä valtiontukisääntöjä.

Puitetukiohjelman mukainen tuki tulee myöntää viimeistään 31.12.2020. Tuen myöntöpäätös on tehtävä viimeistään 31.12.2020, mutta tuki saadaan kuitenkin maksaa tätä myöhemmin.

Kysymyksessä on siis tilapäinen valtiontukisäännösten kevennys koronaepidemiasta johtuen. Komissio jatkoi joulukuussa 2020 Suomen tilapäisen COVID-19-puitetukiohjelman voimassaoloa 30.6.2021 asti.

Suomen tilapäinen COVID-19-puitetukiohjelma (komission päätös SA.56995) perustuu SEUT 107 (3)(b) artiklaan sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1.lukuun (komission tiedonanto 2020/C/91 l/01 muutoksineen).

Puitetukiohjelman tavoitteet

Puitetukiohjelman tavoitteena on mahdollistaa rajoitettujen tukimäärien myöntäminen erityisesti niille yrityksille, jotka kärsivät yllättävästä maksuvalmiuden puutteesta COVID-19-kriisin vuoksi. Tavoitteena on lisäksi auttaa yrityksiä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa sekä aloittamaan investointisuunnitelmia kriisin aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä.

Tuen myöntämisen edellytykset

Myöntäessään tukea on kunnan ja muiden yllä mainittujen tukiviranomaisten huomioitava useita eri edellytyksiä:

Puitetukiohjelman nojalla myönnettävän tuen enimmäismäärä on 800 000 €yritystä kohden. Kunta tai muu tukiviranomainen voi myöntää tukea

  • suorina avustuksina,
  • vero- ja sosiaaliturvamaksuetuuksina,
  • takaisinmaksettavina ennakkoina tai
  • takauksina, lainoina tai pääomana edellyttäen, että tällaisten toimenpiteiden yhteenlaskettu nimellisarvo on pienempi kuin 800 000 euron enimmäismäärä yritystä kohden.

Tuen enimmäismäärää laskettaessa on otettava huomioonkaikkien Suomen viranomaisten puitetukiohjelman nojalla kyseiselle yritykselle myöntämät tuet. Esimerkiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain perusteella Valtionkonttorin myöntämät tuet perustuvat puitetukiohjelmaan, ja ne on otettava huomioon tuen enimmäismäärää laskettaessa.

Komission valtiontuen käsite -tiedonannon (2016/C262/01) mukainen yrityksen määritelmäsoveltuu myös puitetukiohjelmaa tulkittaessa. Näin olleen tuen enimmäismäärää tarkastellaan konsernitasolla.

Komissio on kuitenkin vahvistanut, että kunnan omistamia yrityksiä tarkastellaan tuen enimmäismäärää laskettaessa erillisinä yrityksinä, ei konsernina.

Tuen enimmäismäärän seuraamisen kannalta on tärkeää, että yrityksiä pyydetään tukihakemuksessa ilmoittamaan, mitä muita tukia kyseinen yritys tai konserni, johon yritys kuuluu, on mahdollisesti hakenut tai saanut puitetukiohjelman nojalla.

Tukipäätöksessä on tuotava selkeästi esille, mikä on tuen kansallinen oikeusperusta  ja että tuki on myönnetty puitetukiohjelman nojalla. Kun kunta myöntää tuen, oikeusperusta on kuntalaki.

Puitetukiohjelman nojalla ei saa myöntää tukea yrityksille, jotka olivat taloudellisissa vaikeuksissa jo 31.12.2019. Lähtökohtaisesti tukea saa kuitenkin myöntää ainoastaan yrityksille, jotka eivät ole vaikeuksissa sekä yrityksille, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin 1.1.2020 tai sen jälkeen. Yrityksen vaikeuksissa oloa arvioidaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus 651/2014) artiklan 18 kohdan nojalla.

Puitetukiohjelman nojalla on saanut heinäkuusta 2020 alkaen (13.7.2020-) myöntää tukea mikro- ja pienyrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa jo 31.12.2019 edellyttäen, että yritys ei ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä eikä sille ole myönnetty pelastamistukea tai rakenneuudistustukea.

Tuen kasautuminen

Puitetukiohjelman nojalla myönnettävä tuki saa kasautua de minimis -asetuksen sekä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla myönnettävän tuen kanssa edellyttäen, että kyseisten säännösten kasautumissäännöksiä noudatetaan. Puitetukiohjelmalla ei siis muuteta de minimis -asetuksen (komission asetus 1407/2013) mukaista 200 000 euron enimmäisrajaa, vaan kyseessä on tilapäinen – 31.12.2020 asti voimassa oleva  –  valtiontukisääntöjen kevennys koronaepidemiasta johtuen. Puitetukiohjelman mukaisesti myönnettävä tuki ja de minimis -asetuksen mukainen tuki voidaan yhdistää toisiinsa, eli käytännössä molempia tukia voidaan myöntää samalle yritykselle.

Seuranta ja raportointi

Tukiviranomaisen on tehtävä avoimuusilmoitus jokaisesta puitetukiohjelman nojalla myönnetystä yksittäisestä tuesta komission TAM-järjestelmässä 12 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriön kilpailullisuustiimi myöntää pyynnöstä tukiviranomaiselle tunnukset TAM-järjestelmään.

Lisäksi kunnan ja muiden tukiviranomaisten on varmistettava, että puitetukiohjelman mukaisesti myönnetystä tuesta pidetään yksityiskohtaisesti kirjaa. Kirjanpitoon on sisällytettävä kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen sen toteamiseksi, että tarvittavia edellytyksiä on noudatettu.

Tiedot on säilytettävä 10 vuoden ajan tuen myöntämisestä ja toimitettava pyydettäessä komissiolle.

Ministeriön soveltamisohje

Työ-ja elinkeinoministeriö on 7.8.2020 antanut soveltamisohjeen Suomen tilapäisen COVID-19-puitetukiohjelmasta. Ohje on tämän verkkosivun liitteenä.

Kuntaliitto suosittelee, että soveltamisohjeeseen tutustutaan jo puitetukiohjelmaan kuuluvan tuen myöntämisen valmisteluvaiheessa, jotta tukipäätöksen valmistelussa, tukipäätöksessä ja myönnetyn tuen seurannassa sekä raportoinnissa tulisi asianmukaisesti huomioitua puitetukiohjelmassa määritellyt edellytykset tuen myöntämiselle.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliitto.fi-verkkopalvelussa

Valtiotuki
Asiantuntijasivu

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!