Vahti, viestinviejä ja kehittäjä - kuntien luottamushenkilöt toimivat monissa rooleissa

Kuntaliiton yhdessä Tampereen yliopiston kanssa keväällä 2020 käynnistämän tutkimusprojektin ”Ammattina luottamushenkilö” toisessa osaraportissa tarkastellaan osa- ja kokoaikaisten luottamushenkilöiden tehtävänkuvaa. Millaisena poliittinen johtaminen tehtävässä näyttäytyy sekä millaisia taitoja ja edellytyksiä tehtävän hoitaminen vaatii?

Luottamushenkilöt tuovat kasvot päätöksenteolle

Tutkimustulokset osoittavat, että osa- ja kokoaikaiset luottamushenkilöt toimivat samanaikaisesti useissa rooleissa. He ovat viestinviejiä ja asioiden sekä näkökantojen yhteen sovittelijoita, jotka toimivat viranhaltijaorganisaation, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten rajapinnassa. Samaan aikaan tehtävä näyttäytyy strategisena kehittämisenä sekä kunnan tilannetta laajasti seuraavana vahtiroolina esimerkiksi talouskysymyksissä. Lisäksi osa- ja kokoaikaiset luottamushenkilöt edustavat päätöksenteon kasvoja niin kuntalaisille kuin muille sidosryhmille.

Vaihtelevia taustoja ja polkuja, vuorovaikutteista ja fasilitoivaa johtamista

Tehtävää hoitavien luottamushenkilöiden taustat ja polut tehtävään ovat vaihtelevia. Heidän toimintatapansa ja taitonsa vastaavat fasilitoivan johtamisen sekä vuorovaikutteisen poliittisen johtamisen piirteitä. Vuorovaikutteisuus, uusien yhtymäpintojen ja keskustelupaikkojen rakentaminen sekä luottamuksellisen päätöksentekoympäristön luominen ovat keskeisiä toiminnan linjoja. Fasilitoivaa johtamista kuvastavat mm. tilannekohtainen johtaminen, yhteistyön johtaminen, visionäärinen ja strateginen johtaminen, muiden näkökulmien kuunteleminen, verkostoissa tapahtuva johtaminen sekä yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden ja sektoreiden kesken.

Viestintä ja vuorovaikutus kuntalaisten kanssa sekä heiltä saatava palaute on tärkeää osa- ja kokoaikaisille luottamushenkilöille. Näkyvä asema kaventaa kuitenkin osaltaan luottamushenkilöiden yksityisyyttä ja rooli päätöksenteon kasvoina voi altistaa myös häirinnälle.

Kuntien osa- ja kokoaikaisia luottamushenkilöitä tarkastelevan tutkimushankkeen toinen osaraportti: Ammattina luottamushenkilö: Työnä yhteistyön johtaminen on julkaistu Uutta Kunnista -sarjassa (nro 3/2021). 

Tutkimusprojektin ensimmäinen osaraportti ”Ammattina luottamushenkilö: työympäristönä muuttuva johtamisjärjestelmä” julkaistiin Uutta kunnista -sarjassa (nro 4/2020) joulukuussa 2020. 

Lisätietoja antavat:

Henna Paananen, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, henna.paananen@tuni.fi

Anni Kyösti, tutkija, Tampereen yliopisto, anni.kyosti@tuni.fi

Lisätietoja Kuntaliitossa:

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Jarkko Majava, kehityspäällikkö, jarkko.majava@kuntaliitto.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista