Varhaiskasvatuslakiin muutoksia 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuslakia muutettiin 1.8.2021 alkaen mitoituksesta poikkeamisen osalta (36 §). Samalla lakiin lisättiin henkilöstön ilmoitusvelvollisuus (57 a ja b §). Lue, mitä kuntien pitää jatkossa huomioida.

Mitoituksen osalta selkiytettiin henkilöstön poissaoloihin liittyvää tulkintaa

Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Kunnissa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin.

Sivistysvaliokunta korosti mietinnössään, että mitoitukseen kuuluvan henkilöstön poissaoloja ei tulisi korvata siirroilla toisista lapsiryhmistä käyttäen. Ei voida hyödyntää esimerkiksi mitoitukseen kuulumatonta henkilöstöä, kuten erityistä tukea tarvitsevien lasten avustajia. Sijaisjärjestelyt tulee toteuttaa lapsen edun mukaisesti.

Uusi velvoite henkilöstölle

Lisäksi lakiin lisättiin henkilöstöä koskeva uusi velvoite: Velvoite koskee varhaiskasvatuslain 26–30 §:ssä tarkoitettua henkilöstöä. Lain mukaisesti kyseisen työ- tai virkasuhteisen henkilön on ilmoitettava viipymättä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti.

Ilmoitus tulee tehdä, mikäli

  • varhaiskasvatuksen tavoitteet,
  • lapsen hyvinvoinnin tai kasvun tai
  • kehityksen tai oppimisen edellytykset ovat vaarantuneet.

Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi laadussa ilmenevät puutteet, lapsen epäasiallinen tai sopimaton kohtelu tai toimintakulttuuriin sisältyvät lapselle vahingolliset toimet. Eli kaikki sellaiset tilanteet, joissa toimita tai olosuhteet voivat johtaa varhaiskasvatuslain tai sen tavoitteiden toteutumisen vastaiseen tilanteeseen.

Ohjeistus ajan tasalle

Kunnissa tulee huolehtia, että ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on laadittu ja että ne ovat julkisesti nähtävillä. Ohjeistuksista tulee selkeästi ilmetä muun muassa ne henkilökuntaan kuuluvat työntekijät, joita ilmoitusvelvollisuus koskisi ja se, miten ja kenelle ilmoitus tulee tehdä. Lisäksi on hyvä keskustella ja antaa riittävästi ohjausta sen arvioimiseksi, millaisia epäkohtia ilmoitusvelvollisuus koskisi.

Lainmuutoksesta tulee tiedottaa kaikkia varhaiskasvatuksen toimipaikassa työskenteleviä henkilöitä. Myös niitä, joita ilmoitusvelvollisuus ei koskisi.

Lakimuutos ja tarvittavat toimenpiteet koskevat myös yksityisen palveluntuottajan toimintaa.

 

Aiheesta lisää

Muualla verkossa

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Tags