Yleiskirje 5/2021, Jarkko Lahtinen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta

Tulorajat

Perheen           Tuloraja €/kk                  Maksu alkaen 27 €,               Maksu 288€, jos tulot   
koko                                                          tulot vähintään                      enemmän kuin

hlö  

 1.8.2020        1.8.2021       

  1.8.2020       

 1.8.2021          1.8.2020        1.8.2021
  2         2 136   2 798   2 388 3 050    4 823   5 485
  3 2 756   3 610   3 008 3 862    5 443   6 297
  4 3 129   4 099   3 381 4 351    5 816   6 786
  5 3 502   4 588   3 754 4 840    6 189   7 275
  6 3 874   5 075   4 126 5 327    6 561   7 762

Muutoksen taloudelliset vaikutukset

Muutoksen johdosta kuntien maksutuottojen arvioidaan alenevan noin 70 miljoonaa euroa vuoden 2019 asiakasmaksutuottoihin verrattuna (26 prosenttia). Kun yhdistetään tulorajojen noston varhaiskasvatusmaksutuloja

vähentävä vaikutus (-70 milj. €) ja vaikutukset verotuksen ja sosiaaliturvan osalta (+39 milj. €) sekä varhaiskasvatuksen osallistuvien lasten määrän kasvamisen johdosta lisääntyvä järjestämiskustannusten nousu (-69 milj. €), voidaan arvioida, että muutos heikentää julkista taloutta noin 100 miljoonalla eurolla vuositasolla tarkasteltuna. Tämä kompensoidaan kunnille kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille.

Kuntaliitto on lakivalmistelun yhteydessä antanut asiaan liittyvän lausunnon. Kuntaliiton lausunto lakiesitykseen HE 198/2020 vp liittyen sekä karkea laskelma asiakasmaksutuottojen alenemasta ja kompensaation kuntakohtaisesta toteumasta.
 

SUOMEN KUNTALIITTO
 

Terhi Päivärinta                             Jarkko Lahtinen
johtaja, hyvinvointi ja sivistys         kehittämispäällikkö

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista