Ympäristönsuojelutehtävien laajuus ja lisääntyneet velvoitteet asettavat haasteita kunnille

Kuntaliiton kyselyn mukaan ympäristönsuojelun henkilöstöresurssien määrä kunnissa on vähentynyt jo lähes kymmenen vuoden ajan. Samanaikaisesti kuntien vastuulle on siirtynyt uusia tehtäviä ja muun muassa tehtyjen päätösten määrät ovat lisääntyneet. Pelkästään tämä on lisännyt ympäristönsuojelutyön kuormittavuutta.  

-Tehtäväkentän laajuuden ja niukkojen resurssien välinen ristiriita tuli ilmi myös kyselyn avovastauksista, toteaa erityisasiantuntija Hanne Lindqvist.

Lähes 40 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, että ympäristönsuojelun viranhaltijoita on painostettu organisaatiossa. Verrattuna edelliseen, vuonna 2017 toteutettuun kyselyyn, kokemus painostamisesta on lisääntynyt. Hieman yli neljäsosa vastanneista koki, että päätöksenteon riippumattomuus on joskus uhattuna. 

Kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä apua

Kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä on ympäristönsuojelussa pitkät perinteet. Valtaosa kyselyyn vastanneista ilmoittikin tekevänsä yhteistyötä lähiseudun kuntien kanssa. Etenkin niille kunnille, jotka hoitavat ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät itse, säännöllinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on luonnollista.

Yhteistyötä ja tukea kaivataan myös ELY-keskuksilta ja aluehallintovirastoilta. Pääosa kyselyn vastaajista koki saavansa tukea ELY-keskuksilta tarvittaessa. Sen sijaan aluehallintovirastoilta asiantuntijatukea ilmoitti saavansa vain vajaa kolmannes vastaajista. Kyselyn tuloksista ilmeni, että enemmistö ELY-keskuksista järjestää ympäristönsuojeluun liittyvää koulutusta, valtaosan vastaajista mukaan koulutusta järjestetään kerran vuodessa.   

Päätösten käsittelyajat pysyneet kohtuullisina - Digitalisaatio tuo kuitenkin haasteita

Yleisesti ottaen ympäristönsuojeluviranomaisen tekemien päätösten määrät ovat kasvussa. Viime vuosina yli puolet tehdyistä päätöksistä ovat olleet muun erityislainsäädännön mukaisia. Päätösten lisääntyneistä määristä ja niukkenevista resursseista huolimatta käsittelyajat ovat kyselyn perusteella pysyneet kohtuullisina.

Ympäristönsuojelun sähköinen asiointimahdollisuus on käytössä vain 16 prosentilla vastanneista yksiköistä. Osuus on varsin matala yleiseen yhteiskunnan digitalisaatiokehitykseen verrattuna.

-Jatkossa onkin syytä miettiä, miten myös ympäristönsuojelun digitalisaatiokehitykseen saataisiin ohjattua enemmän resursseja, toteaa Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta.

Kunnat ilmaston asialla - Ilmastostrategioiden määrät tuplaantuneet

Ilmastoasiat ovat viime aikoina herättäneet suurta kiinnostusta kunnissa. Tämä tuli ilmi myös kyselyn tuloksista, sillä yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, että kunnassa on tehty tai on valmisteilla ilmastostrategia tai vastaava ohjelma. Edellisessä Kuntaliiton toteuttamassa kyselyssä vuodelta 2017 vastaava osuus oli noin kolmannes, joten kehitys on ollut nopeaa ja merkittävää.

Kyselytutkimus kuntien ympäristöviranhaltijoille toteutettiin keväällä 2021. Kyselyyn vastasi 80 viranhaltijaa kunnista tai kuntien yhteistä ympäristöviranomaista edustavista yksiköistä. Yhteensä kyselyssä oli edustettuna noin puolet Manner-Suomen kunnista. Kyselyn avulla kartoitettiin muun muassa ympäristönsuojelun organisoitumista, resursseja, toimintaa ja kehityskohteita. Vastaava kysely on toteutettu noin neljän vuoden välein vuodesta 1996 lähtien.

Tagit
Tommi Maasilta

Tommi Maasilta

Ympäristöpäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2127, +358 44 558 5405
Vastuualueet
  • Kuntien ympäristöhallinnon seuranta ja kehittäminen
  • Ympäristönsuojelun lainsäädäntö, hallinto ja rahoitus
  • Ympäristön-, luonnon- ja vesiensuojelu
  • Ekologinen kestävyys