EU:n alueet: koheesiopolitiikkaa tarvitaan eriarvoisuuden torjumiseksi

Euroopan alueiden komitea (AK) hyväksyi täysistunnossaan 11. - 12. lokakuuta joukon lausuntoja, joissa se muistuttaa koheesiopolitiikan keskeisestä roolista EU:n alueiden välisten erojen vähentämisessä ja oikeudenmukaisen siirtymän toteuttamisessa.

Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein investointiväline, jonka kautta tuetaan aluekehitystä rakennerahastojen avulla. Meneillään oleva sota Ukrainaa vastaan ja energiakriisi ovat korostaneet entisestään tarvetta vahvistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja lisätä energiaomavaraisuutta.

Koheesiopolitiikka on osoittanut joustavuutensa ja tehokkuutensa tuen tarjoamisessa odottamattomien, covid-19-pandemian ja Ukrainassa käynnissä olevan sodan kaltaisten kriisien yhteydessä. On kuitenkin tärkeää, että koheesiopolitiikka pysyy EU:n tärkeimpänä investointivälineenä, jolla pyritään torjumaan eriarvoisuutta Euroopassa vakaiden ja ennakoitavissa olevien monivuotisten investointisuunnitelmien avulla. Tämä pitkän aikavälin strateginen rooli olisi säilytettävä, jotta koheesiopolitiikalla voidaan osaltaan vahvistaa yhteisvastuullisuutta EU:ssa.

Lue lisää aiheesta Alueiden komitean verkkosivuilta

Euroopan alueiden komitea on EU:n virallinen instituutio, jota on kuultava alueisiin ja kuntiin vaikuttavien asioiden valmistelussa. Alueiden komiteassa on 329 edustajaa, joista Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän kuntia ja maakuntia edustavaa jäsentä. 

Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä. 

Välitämme merkittävimmät AK:n uutiset Kuntaliitto.fi-verkkopalvelussa tiivistelminä. Kokonaiset uutiset ovat luettavissa AK:n verkkosivuilla.  

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.