Luonnos hallituksen esitykseksi lausunnolla

Kotouttamislain kokonaisuudistus – kuntien vastuu kotouttamisen kokonaisuudesta lisääntyy

Annoimme kesäkuussa 2022 lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi sekä muista siihen liittyvistä laeista. Työ- ja elinkeinoministeriön esityksessä on kyse kotoutumislain kokonaisuudistuksesta. Ehdotuksen mukaan kunta vastaisi sekä työttömien työnhakijoiden että työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä. 

Lisäksi ministeriö esittää kunnille myös uusia lakisääteisiä tehtäviä sekä lain soveltamisalan laajentamista.

Lähtökohta: lakimuutos on tarpeen kotoutumisen tehostamiseksi

Hyvä yhteistyö tehostaa kotoutumista. Laissa tulee selkeäsi määritellä eri viranomaisten vastuut ja osoittaa toimijoille riittävä rahoitus. Muuton lain uudistamisen tavoitteet jäävät saavuttamatta.

Myös varautuminen globaalien muuttoliikkeiden äkillistenkin ilmiöiden vaikutuksiin kotoutumisen edistämisessä on tärkeää. Nykyisessä kotoutumislaissa eikä ehdotuksessakaan huomioitu esimerkiksi tilapäisen suojelun käytännön vaikutuksia kuntiin ja hyvinvointialueisiin.

Kotoutuja-asiakkaiden työllistyminen ja työllistämistoimet

Ehdotuksessa kunnan vastuuta kotoutumisen edistämisestä lisättäisiin. Mielestämme kotoutumisen edistäminen ja työllisyyden hoito liittyvät kiinteästi yhteen. Kokonaisvastuun siirtäminen olisi sopusoinnussa kuntien roolin lisäämiselle työllisyyden hoidossa.

Katsomme, ettei HE-luonnoksesta ja tulevasta TE2024-lainsäädännöstä käy riittävän selkeästi ilmi, mitkä kotoutumislain palvelut ovat kunnan vastuulla, ja mitkä työvoimaviranomaisen vastuulla. Myös kuntayhtymän rooli ja vastuut jäävät osin epäselväksi.

Kaupungit ja kunnat ovat keskenään hyvin erilaisia. Säännös käytännössä rajoittaisi kuntien päätösvaltaa päättää siitä, miten se järjestää palvelunsa. Emme kannata ehdotusta, että kuntien järjestämistapoja rajoitettaisiin lailla. Korostamme, että tarvitaan sellaista lainsäädäntöä, joka ottaa huomioon kuntien olosuhteet ja kotoutujien tarpeet.

Rahoituspohja kuntoon

Esitysluonnoksen mukaan valtio korvaisi kunnalle ja hyvinvointialueelle kotoutumisen edistämisen kustannuksia osin osana kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä maksettavia laskennallisia korvauksia sekä osana peruspalvelujen valtionosuutta.

Tuleva valtioneuvoston asetus, jossa säädetään laskennallisten korvausten määrästä kunnille ja hyvinvointialueille, ei sisältynyt hallituksen esityksen liitteisiin, jotta olisimme voineet kommentoida sitä.

Kunnille varattavissa määrärahoissa tulee huomioida kotoutumiskoulutuksen ja muiden kotoutumispalveluiden mahdollisesti nopeastikin lisääntyvä tarve maahanmuuton äkillisesti kasvaessa. On välttämätöntä varautua tähän ja varata riittävät määrärahat valtion talousarvioon.

Tietosuojakysymykset huomioitava

Esityksen mukaan kotoutuja-asiakkaiden tietoja hallinoitaisiin yhteisrekisteripitäyydellä (kunnat; AVI; ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto eli KEHA-keskus). Yhteisrekisterinpitäjyydessä roolien ja vastuiden selkeä sopiminen ja kuvaaminen on ehdottoman tärkeää.

Järjestimme toukokuussa kunnille webinaarin kotouttamislain kokonaisuudistuksesta. Paikalla oli osallistujia noin Paikalla oli yli 160 osallistujaa ympäri Suomen. Osallistujia oli noin sadasta kunnasta. Lausuntomme perustuu osin kunnilta saamiimme eväisiin ja painotuksiin.

Tutustu lausuntomme! (lausuntopalvelu.fi)

Lausunto omilla sivuillamme

 

Mistä hallituksen esitysluonnoksessa on kyse?

HE-luonnos liittyy vahvasti TE2024-lainsäädännön valmisteluun. Kotoutumisen edistämisestä annettavan uuden lain on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan kuin TE2024-lainsäädäntö vuoden 2024 lopussa.

 

Tags
Anu Wikman-Immonen

Anu Wikman-Immonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2532, +358 50 525 2874
Vastuualueet
  • maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka
  • työvoiman maahanmuutto sekä kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikka
  • EU:n maahanmuuttopolitiikka
Kirsi Lamberg

Kirsi Lamberg

Lakimies
Lakiyksikkö, Hallintotiimi
+358 9 771 2250, +358 50 420 5679
Vastuualueet
  • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
  • päätöksenteko ja muutoksenhaku
  • julkisuuslaki
  • opetustoimen lakiasiat