Kuntiin kohdistuvan normiohjauksen uudistamisella ja lakikokeiluilla pitkä historia – aihe jälleen ajankohtainen

Kuntaliiton julkaisemassa Norminpurkuselvitysten ja kokeilujen monivaiheinen historia ja nykytila - tutkimusraportissa kuvataan viime vuosikymmeninä käynnissä olleita tai toteutuneita valtion hankkeita, joilla on tähdätty kuntia koskevan lainsäädännön purkamiseen tai keventämiseen. Raportissa esitetään myös käynnissä olleita tai olevia kuntien lakikokeiluja. Raportti on laadittu Kuntaliiton asiantuntijatyönä ja se on toteutettu osana Uudet kestävät kunnat -ohjelmaa ja Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelmaa.

Kunnan tehtäviä ja velvoitteita koskevaa normiohjausta selvitettiin ja arvioitiin 2010-luvulla, jolloin tavoitteena oli kustannussäästöjen aikaan saaminen normiohjausta vähentämällä. Normipurku ei koskaan toteutunut, sillä valmistelussa olleen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistuksen ajateltiin olevan keino saavuttaa julkisia säästöjä.

- Normiohjauksen uudistamisessa on tarvetta jatkossa ottaa huomioon myös se, minkälaisella normiohjauksella tuetaan kuntien onnistumista ja mahdollisuuksia saada aikaan laadukkaita palveluja asukkaille, toteaa Kuntaliiton kehittämispäällikkö Sini Sallinen

- Vapaakuntakokeilu 1990-luvulla johti lukuisiin muutoksiin lainsäädännössä. Seutuyhteistyökokeilu ja Kainuun hallintokokeilu 2000-luvulla eivät johtaneet pysyviin lainsäädännöllisiin muutoksiin, mutta ne olivat muutoin tärkeitä kokeiluja. Myös 2010–2020-luvuilla on ollut käynnissä lakikokeiluja kevennetyistä rakentamis- ja kaavamääräyksistä, hyvinvoinnin monialaisista toimintamalleista, työllisyyden kuntakokeiluista sekä kaksivuotisesta esiopetuksesta, luettelee Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

- Kuitenkaan 2010-2020 lukujen lakikokeilujen vaikutuksia ei ole koordinoidusti arvioitu sääntelykulttuurin kehittämisen näkökulmasta, jatkaa Pekola-Sjöblom.

Kunta-valtiosuhde ja kuntiin kohdistuvat uudistukset hallinnon kehittämisen kestoaiheena

Kunnan ja valtion välinen suhde sekä kuntiin kohdistuvat uudistukset ovat hallinnon kehittämisen kestoaiheita Suomessa. Raportista ilmenee, että normiohjauksen keventäminen ja erilaiset lakikokeilut ovat saaneet toistuvasti kunnilta ja kaupungeilta vahvaa kannatusta.

- Kunnat ovat Kuntaliiton kyselyjen mukaan ainakin vuodesta 2009 saakka peräänkuuluttaneet, että liian tiukka lainsäädäntö estää kuntien joustavia toimintatapoja. Sen koetaan myös rajoittavan kehittämistehtäviä ja elinvoiman edistämiseen liittyviä tehtäviä, tiivistää Pekola-Sjöblom.

- Kuntien itsehallinnon vahvistaminen ja tehtävien yksityiskohtaisen sääntelyn keventäminen on asetettu myös Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteissa ensimmäiseksi tavoitteeksi. Näemme lakikokeilut keinoksi testata uudenlaista sääntelyä ennen kuin päätetään pysyvistä lainsäädäntömuutoksista, tiivistää Sini Sallinen.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista