Tarkista ja korjaa tilinpäätös palveluluokittain -raportointi 31.10. mennessä – Tiedot vaikuttavat sote-siirtolaskelmaan

Valtiovarainministeriö tekee parhaillaan kuntien valtionosuuslaskelmien tarkistusta. Tarkistus edellyttää, että kuntien palveluluokkakohtaiset tiedot vuodelta 2021 ovat oikein ja kunnan virallisen tilinpäätöksen mukaisia. Raportoidut tiedot vaikuttavat suoraan kuntien vuoden 2023 valtionosuuksiin ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmiin.

Sote-uudistuksen yhteydessä rahoitusta siirretään kunnilta hyvinvointialueille kuntien raportoimien palvelukohtaisten nettokulujen perusteella (KKTPP-raportointi). Rahoituksen siirto perustuu vuosien 2021 ja 2022 palvelukohtaisiin tilinpäätöstietoihin. Laskelmien oikeellisuuden varmistamiseksi pyydämme kiinnittämään erityistä huomioita palvelukohtaisen tiedon laatuun.

KKTPP-tiedonkeruu avautui Valtiokonttorin teknisten haasteiden vuoksi aikataulusta jäljessä. Tämän vuoksi tietojen korjausaikaa on jatkettu 31.10.2022 saakka. On tärkeää, että kunnat reagoivat tiedonkäyttäjien (kuten THL, VM ja TK) raportointipalvelusta lähettämiin korjaus- ja lisätietopyyntöihin.

Pyydämme kiinnittämään erityistä huomioita erittelemättömien palveluluokkien sektoritietoihin. Tietojen tarkastuksessa on huomattu, että useilta kunnilta puuttuu ulkoiset sektorit yhteensä -erä erittelemättömiltä palveluluokilta.

AURA-käsikirja ohjeistaa

Mikäli kunta tai kuntayhtymä kirjaa erittelemättömälle luokalle nollasta poikkeavia arvoja tilin 4300–4499 Palvelujen ostot tai tilin 4742 Avustukset yhteisöille sektorierittelyihin, sen tulee ilmoittaa myös kyseisten tilien ulkoiset sektorit yhteensä -erät, vaikka ne onkin merkitty vapaaehtoisiksi ja näkyvät taulukkomalli-Exceleissä harmaalla pohjalla.

Mikäli ulkoiset sektorit yhteensä -eriä ei ilmoiteta erittelemättömillä palveluluokilla, ne jäävät myös pois kunnan tai kuntayhtymän yhteenlaskettujen palveluluokkien palvelujen ostoista, avustuksista ja toimintakuluista.

Horisontaalinen summaus

Tilien 3005 Myyntituotot, 4300-4339 Asiakaspalvelujen ostot ja 4742 Avustuksetyhteisöilleulkoisen sektorin x01 tulisi olla suurempi tai yhtä suuri kuin näiden tilien s-alkuisten alasektoreiden summa. Alasektoreiden summa tulisi viedä ulkoiselle sektorille x01 KKTPP-taulukkomallin mukaisesti.

Vertikaalinen summaus

Tarkistakaa, että keltaisella merkittyihin soluihin tai tileihin (erityisesti asiakaspalveluiden ostojen ja muiden palveluiden ostojen tilit) on raportoitu arvo. Mikäli raportoitavia euroja ei ole, on soluun merkittävä ”0” (ei tyhjä).

Mikäli raportoit harmaaseen (vapaaehtoiseen) tiliryhmän summasoluun arvon, tarkista, että se täsmää pakollisiin tileihin. Kunnan raportoimaa arvoa ei ylikirjoiteta tiedonkäyttäjän päässä.

Muussa tapauksessa summatasojen arvot lasketaan automaattisesti yhteen tarkemmalla tasolla raportoiduista pakollisista (keltaiset solut) arvoista (vertikaalinen summaus).

Tarkista lopuksi, että kaikkien palveluluokkien yhteenlasketut tiedot täsmäävät tili- ja tiliryhmätasolla kunnan tilinpäätöksen tuloslaskelmaan KKNR Q4 -raportoinnissa.

Erittelemättömät palveluluokat

Erittelemättömillä palveluluokilla raportoidaan vain ostoja kunnilta ja kuntayhtymiltä. Erittelemätön-luokalle voi kuitenkin kohdistaa palveluiden ostoihin (kunnilta ja kuntayhtymiltä) kohdistuvaa hallintoa, kuten sopimusvalvontaa ja päätöksentekoa.

Kaikki varsinaiset palveluluokat eivät sisälly mihinkään erittelemättömään palveluluokkaan. Kunnan tai kuntayhtymän palveluja ei voi siis raportoida pelkästään käyttäen erittelemättömiä luokkia.

Erittelemätön-palveluluokilla ei tule raportoida investointeja eikä poistoja. Nämä raportoidaan aina varsinaisilla palveluluokilla. Erittelemättömillä palveluluokilla ei voi raportoida myöskään eläkemenoperusteisia maksuja.

Asiakasmaksut ja muut tulot muilta kuin kunnilta ja kuntayhtymiltä on aina raportoitava varsinaisen palveluluokituksen mukaisesti.

Etumerkit

Tiedot raportoidaan lähtökohtaisesti ILMAN etumerkkiä.

Ainoastaan silloin, jos kulu- tai tuottoerään on tehty oikaisuja, jotka vaihtavat erän arvon etumerkkiä, sisällytetään miinusmerkki mukaan lukuun.

Kyselyssä on näiden oletusten lisäksi eriä, jotka voivat olla joko plus- tai miinusmerkkisiä. Tällöin raportoija ilmoittaa tarvittaessa miinusetumerkin luvun edessä. Lähtökohtana on, että ”muutos”-tyyppiset erät ovat olettamalta aina taseen arvoa tai liiketulosta kasvattavia. Tällöin luku raportoidaan positiivisena. Yleisolettama rahavirroista on positiivinen, ellei toisin ilmaista tietokentän nimikkeessä.

Tukipalvelut

Varmista, että tukipalveluiden kustannukset on kohdistettu varsinaisille palveluluokille ja vyörytystuottojen ja -kulujen etumerkit ovat oikein.

Tukipalvelu-palveluluokka on tilastoinnin apuluokka, joka sisältää vain välituotteita ja -suoritteita, joiden kustannukset kohdennetaan varsinaisille palveluluokille. Ulosmyytävät tukipalvelut kohdistetaan tukipalveluluokalle. Tukipalveluluokan nettokustannusten ei siten tarvitse olla nolla, vaan ulkoisen myynnin kate jää tukipalveluluokalle.

Palveluluokkakohtaisen tiedon puutteet vaikuttavat suoraan sotesiirtolaskelmiin kuntakohtaisesti. Sen lisäksi puutteet hankaloittavat myös Kuntaliiton omien tietotuotteiden laadintaa.

Tags
Aaro Hottinen

Aaro Hottinen

Kuntatalouden tilastoasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2251, +358 46 921 0989
Vastuualueet
  • Kuntatalouden tietoaineistojen käsittely, analysointi sekä visualisointi
  • Asiantuntija- ja kehitystehtävät tilastoasioissa
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu