Tervetuloa automaattinen päätöksenteko – kunnille lainsäädännöstä ei kuitenkaan apua

Kuntaliitto antoi marraskuussa 2022 eduskunnan hallintovaliokunnalle lausuntonsa hallituksen esityksestä automaattiseksi päätöksenteoksi julkishallinnossa. Pidämme hyvänä, että lainsäädäntö vihdoin tunnistaa automaattisen päätöksenteon päätöksentekomuotona. Toteamme kuitenkin myös, että esitetty lainsäädäntö ei käytännössä mahdollista automaattisten päätöksentekoprosessien käyttöönottoa kunnissa laajemmin.

Muutostarpeita kolmeen lakiin 

Automaattisen päätöksenteon käyttöönotto ehdotetussa muodossaan johtaisi muutos- ja täsmennystarpeisiin kahden lain kohdalla: hallintolaki (434/2003) ja tiedonhallintalaki (906/2019). Tämän lisäksi lakipaketti sisältää muutoksia digipalvelulakiin (306/2019) palveluautomaation, eli niin sanottujen chatbottien, osalta.  

Näkemyksemme mukaan kuntasektorin kokonaishyöty automaattisesta päätöksenteosta olisi voinut olla mittava, mutta se jää lainsäädännön reunaehtojen vuoksi vajaaksi.

Tietosuoja-asetuksen vaatimuksista johtuen esitetään hallintolakiin säännös, jonka mukaan automaattista päätöksentekoa voisi ottaa käyttöön ainoastaan, jos kyseessä olevasta päätöksestä on olemassa ilmainen muutoksenhakukeino saman viranomaisen sisällä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että automaattista päätöksentekoa voisi käyttää ainoastaan sellaisissa päätöstyypeissä, joiden muutoksenhakutie on oikaisuvaatimus kunnan sisällä.

Lisäksi hallintolakiin ja tiedonhallintalakiin esitetään muita rajoittavia edellytyksiä käyttöalaan liittyen.

Sääntelytapa ei optimaalinen 

Otamme lausunnossamme kantaa myös ehdotetun sääntelyn sääntelytapaan. Katsomme, että eteenkin valtiovarainministeriössä valmisteltu tiedonhallintalain kokonaisuus sisältää runsaasti ohjaustyyppistä sääntelyä, joka osittain on päällekkäistä voimassa olevan hallintolain yleissääntelyn kanssa. Tämä sääntelytapa on omiaan nostamaan automaattisen päätöksenteon käyttöönottokustannuksia ja -kynnystä missä tahansa viranomaisessa.

Automatisointi edes hallintolain sallimissa rajoissa käytännössä rajautuu pelkästään suurimpien viranomaisten mahdollisuudeksi, eikä kunnilla tai muilla pienemmillä viranomaisilla ole realistisia mahdollisuuksia automaattisen päätöksenteon käyttöönottoon. Tämä on valitettavaa, koska kuntasektorin kokonaishyöty automaattisesta päätöksenteosta voisi olla mittava.

 

Mistä on kyse? 

Automaattista päätöksentekoa varten hallintolakiin lisätään hallintoasian automaattisen ratkaisemisen mahdollistava sääntely. Tiedonhallintalakiin lisätään sääntely muun muassa automatisoidun toimintaprosessin kehittämisen dokumentoinnista, laadunvarmistamisesta, laadunvalvonnasta ja käyttöönotosta.  

Esitys liittyy EU:n tietosuojasääntelyyn sekä perustuslakivaliokunnan ja ylimpien laillisuusvalvojien automaattista päätöksentekoa koskeviin kannanottoihin.  

Tavoite lain voimaantulolle on 1.1.2023. 

(Lähde: oikeusministeriö) 

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton lausunto 8.11.2022
HE 145/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!