Tilannekuvan kokoaminen ja kuntien ja hyvinvointialueen yhteisten tavoitteiden määrittely käyntiin viimeistään syksyllä

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyölle tulee määritellä pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet niihin pääsemiseksi. Niiden toteuttaminen edellyttää yhteistä tahtotilaa sekä yhdessä valmisteltuja rakenteita, ja toimintamalleja. Eri toimijoiden väliselle vuorovaikutukselle on varattava valmistelussa riittävästi aikaa, kehittämispäällikkö Jarkko Majava korostaa.

Kuntaliitossa on koottu, osana käynnissä olevaa yhdyspintojen muutostukiprojektia, suosituksia kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön strategisen johtamisen käynnistämisen tueksi.

Yhteistyö yhteisen tilannekuvan kokoamiseksi sekä tämän perusteella määriteltävien tavoitteiden sekä toimenpiteiden hahmottamiseksi tulisi saada käyntiin kaikilla alueilla viimeistään syksyllä. Tämän mahdollistamiseksi kuntien ja hyvinvointialueiden välillä tulisi sopia työskentelyä ohjaavan foorumin (neuvottelukunta tai vastaava) kokoamisesta sekä työskentelyn käytännön etenemisestä ja vastuista.

Strateginen yhteistyösopimus kokoaa yhteiset tavoitteet ja niiden toimeenpanon vastuutahot

Yhteisen valmistelun pohjalta muodostuvat strategiset tavoitteet ja toimenpiteet on tarpeen koota hyvinvointialueella ja kaikissa kunnissa hyväksyttävään strategiseen yhteistyösopimukseen tai vastaavaan asiakirjaan, jolla varmistetaan kuntien ja hyvinvointialueen sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja valittuihin toimenpiteisiin, sekä määritellään toimijoiden vastuut yhteistyön eri osa-alueille. Yhteisten tavoitteiden ja yhteistyösopimuksen valmistelussa voidaan hyödyntää apuna projektissa tuotettua strategisten tavoitteiden työkirjaa.

Osana kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön johtamisen toimintamallia, on tärkeää myös luoda toimivat yhteistyöfoorumit kuntien ja hyvinvointialueen toiminnan eri tasoille, sopia työskentelyn konkreettisesta etenemisestä ja aikataulusta, sekä yhteisen tilannekuvan ylläpitämisestä.

- Yhdyspintatyö on edennyt alueilla eri tahtiin ja alueet, sekä siellä toteutuva yhteistyö on moninaista. Pyrimme julkaisemaan yhdyspintaprojektissa toimintamalleja ja työkaluja, joita voidaan hyödyntää ja soveltaa kunkin alueen tarpeita vastaavaksi, Kuntaliiton projektipäällikkö Liisa Jurmu kertoo.

- Nyt julkaistavat suositukset, yhteistyötä koskevan toimintamallin kuvaus sekä strategisten tavoitteiden työkirja saavat jatkoa heti alkusyksystä julkaistavan yhteistyösopimuspohjan muodossa, Jurmu jatkaa.

Kuntaliitto tukee kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön rakentumista muun muassa tuottamalla suosituksia, toimintamalleja ja työmenetelmiä yhdyspintatyön tueksi. Nyt julkaistavat johtamista ja strategisten tavoitteiden määrittelyä koskevat suositukset ja toimintamallit on koottu Kuntaliiton yhdyspintojen muutostukiprojektissa, jonka työskentelyyn on osallistunut asiantuntijoita kunnista ja hyvinvointialueiden valmistelusta. Suositukset ovat jatkoa helmikuussa julkaistuille hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön johtamisen suosituksille.

Tervetuloa mukaan johtamisen ja yhteistyörakenteiden jatkotyöskentelyyn!

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Jarkko Majava, puh. 050 325 2306,  jarkko.majava@kuntaliitto.fi

Projektipäällikkö Liisa Jurmu, puh. 050 479 6835, liisa.jurmu@kuntaliitto.fi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista