Kunnan päätöksenteko ja kuntalaisten osallisuus

Vaikuttamistoimielimillä merkittävä rooli sekä kunnissa että hyvinvointialueilla

Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa väestöryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia.

Kuntalaki edellyttää, että kunnanhallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vammaisneuvosto. Niiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Vaikuttamistoimielimet voivat olla myös usean kunnan yhteisiä.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen 1.1.2023 ei muuta tilannetta. Hyvinvointialueilla on omat vaikuttamistoimielimensä.

Alueiden ja kuntien vaikuttamistoimielinten tulee toimia yhteistyössä

Hyvinvointialuelain mukaan aluehallituksen on asetettava hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto.

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi voidaan valita muita henkilöitä.

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten ja hyvinvointialueella sijaitsevien kuntien vaikuttamistoimielinten tulee toimia yhteistyössä.

Vaikuttamistoimielimillä ei toimivaltaa tehdä hallintopäätöksiä

Vaikuttamistoimielimet ovat siis edustamansa väestöryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia. Sen sijaan ne eivät ole varsinaisia toimielimiä, eivätkä siten kunnan tai hyvinvointialueen viranomaisia. Niiden jäsenet ja varajäsenet eivät myöskään ole luottamushenkilöitä, eivätkä näin ollen toimi virkavastuulla.

Kunnat ja hyvinvointialueet eivät voi hallintosäännössään antaa vaikuttamistoimielimilleen toimivaltaa tehdä hallintopäätöksiä. Sen sijaan hallintosääntöön voidaan kirjata jäsenien puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnan ja hyvinvointialueen toimielinten kokouksissa. Tyypillisimmin vaikuttamistoimielimet osallistuvat päätöksentekoon aloitteillaan ja lausunnoillaan.

Kunnan ja hyvinvointialueen huolehdittava toimintaedellytyksistä

Kunnanhallituksen ja aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

Tämä tarkoittaa muun muassa, että

 • vaikuttamistoimielimille osoitetaan kokoustila
 • huolehditaan kokousten järjestämisestä
 • vastataan kokouksista aiheutuneista kustannuksista sekä
 • annetaan tarvittaessa apua kokousasioiden valmisteluun ja kokouksen sihteerin tehtäviin.

Käytännössä kunnan ja hyvinvointialueen täytyy myös varata toimintaan riittävät määrärahat. Kokouspalkkioiden maksaminen jää kunnan ja hyvinvointialueen harkintaan.

Vaikuttamistoimielimille voidaan hyväksyä toimintasäännöt. Säännöissä todetaan:

 • lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät
 • jäsenten lukumäärä
 • mitä tahoja jäsenet edustavat
 • toimikausi
 • kokousten koollekutsuminen
 • puheenjohtajan valinta ja sihteerin tehtävien hoitaminen sekä
 • toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen.

Toimintasäännöissä tulisi myös todeta hyvinvointialueen ja kuntien vaikuttamistoimielinten välinen yhteistyö.

Osana toiminnan ja osallisuuden kehittämistä

Vaikuttamistoimielimillä on merkittävä rooli niin kunnissa kuin hyvinvointialueillakin. 

Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa kunnan ja hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on – tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan – merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

Vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan myös osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen.

 

Aiheesta lisää

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule kuulolle kuinka kunnat sykkivät -webinaariin

Valtakunnallisessa kuntakyselyssä ”Kuinka kuntasi sykkii?” kartoitettiin kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntansa tilannekuvasta. Perjantaina 15.3. kello 8.30-10 vedämme yhteen mielenkiintoisimpia tuloksia.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.