Vuoden parhaat kunta-alan tutkielmat palkittu - henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvä tutkielma ja palkanlaskennan tukipalveluprosessiin liittyvä opinnäytetyö menestyivät

Suomen Kuntaliitto myöntää vuosittain parhaalle kunnallishallintoa tai kuntasektoria käsitelleelle pro gradu -työlle sekä ammattikorkeakoulutasoisille opinnäytetöille tunnustuspalkinnon ja kunniamainintoja. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihepiiri on kuntakentän kannalta ajankohtainen ja tieteellisesti arvioiden ansiokas. Tunnustuspalkinnon myöntämisen tavoitteena on tukea ja edistää kunta-alan tutkimustyötä.

Tunnustuspalkinto ja kunniamaininnat vuoden 2021 parhaista pro gradu -tutkielmista sekä ammattikorkeakoulutasoista opinnäytetöistä on nyt myönnetty. Parhaan pro gradu -työn tunnustuksen sai Hallintotieteiden maisteri Aura Sipura tutkielmasta ”Henkilöstövoimavarojen johtaminen keinona ehkäistä destruktiivista johtamiskäyttäytymistä kuntaorganisaatioissa.” Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä toukokuussa 2021 hyväksytyssä tutkielmassa on tarkasteltu, miten erilaisilla henkilöstövoimavarojen johtamisen keinoilla voidaan ehkäistä destruktiivisen johtamiskäyttäytymisen ilmenemistä kuntaorganisaatioissa, ja miten johtamisympäristö vaikuttaa henkilöstövoimavarojen johtamiseen kuntaorganisaatioissa.

-Tutkielmassa tartuttiin ajankohtaiseen, merkitykselliseen ja myös arkaluonteiseen sekä rohkeaan aiheeseen. Tutkielmalla on myös suurta käyttöarvoa kunnissa. Tulosten avulla voidaan parhaimmillaan tukea erilaisten henkilöstöprosessien ja -käytäntöjen kehittämistyötä sekä parantaa kuntien henkilöstöjohtamisen kilpailukykyä ja lisätä destruktiivisen johtamisen keskustelua yhteiskunnassa ja tutkimuksessa, tiivistää Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Kunniamaininnat myönnettiin valtiotieteiden maisteri Vilma Lappalaiselle tutkielmasta ”Ravitsemuspolitiikalla parempaa terveyttä: kuntien ravitsemuspolitiikka kansanterveyden edistäjänä” sekä valtiotieteiden maisteri (politices magister) Minna Hellströmille tutkielmasta ”Den lokala kontextens inverkan på kommunala folkomröstningarnas vara eller icke vara”.

Palkittu ylempi amk-tutkielma kehitti palkanlaskennan tukipalveluprosessia

Tunnustuspalkinto parhaasta ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä myönnettiin Anna Isoheikolle yamk-opinnäytetyöstä ”Palkanlaskennan tukipalveluprosessien kehittäminen kuntaorganisaatiossa”. Satakunnan ammattikorkeakoulun Johtamisen ja palveluliiketoiminnan yamk-tutkinto-ohjelmassa tehdyn työn tavoitteena oli laatia malli tukipalveluprosessien kuvaamiselle, osoittaa palkanlaskennan tukipalveluprosessien ja prosessijohtamisen keskeiset kehittämiskohteet sekä laatia palkanlaskennan tukipalveluprosesseille vuosikello.

- Opinnäytetyössä on käsitelty ansiokkaasti ja konkreettisesti Rauman kaupungin palkanlaskennan tukipalveluprosesseja ja niiden kehittämistä. Tutkielman tuloksena valmistuneet mallit ovat sovellettavissa lisäksi yleisesti eri kuntiin ja kuntayhtymiin. Tutkimuksen ja käytännön yhteydestä ja käyttöarvosta kunnissa annammekin erityiskiitokset, kertoo Pekola-Sjöblom.

Kunniamaininta amk-opinnäytetyöstä myönnettiin Sara Vuorisen ”Et tulis meil töihi? Porin kaupungin ulkoinen työnantajamielikuva alueen korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.”

Gradupalkintoja myönnetty vuodesta 1993 - amk-opinnäytetyö palkittiin nyt viidettä kertaa

Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen vuosittain palkinnut parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu –tasoisen opinnäytetyön. Tänä vuonna Suomen Kuntasäätiön 2 500 euron suuruinen tunnustuspalkinto myönnettiin parhaalle, vuonna 2021 valmistuneelle pro gradu -työlle, ja 2000 euron suuruinen tunnustuspalkinto ammattikorkeakoulusta valmistuneelle opinnäytetyölle. Lisäksi myönnettiin kolme kunniamainintaa.

Tunnustukset annettiin tutkielmille, joiden aihepiirit ovat kuntakentän kannalta ajankohtaisia ja tieteellisesti arvioiden ansiokkaita.

Palkitut tutkielmat

Yhteystiedot:

Kunniamaininnan saaneet tutkielmat

 

Lisätietoja Kuntaliiton gradupalkinto -aiheesta:

www.kuntaliitto.fi/gradupalkinto & www.kommunforbundet.fi/gradupris

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää