Uudistus tulee tarpeeseen, mutta se on tehtävä kunnallinen itsehallinto, toiminnan tehokkuus ja julkisuusperiaate yhdistäen

Työryhmä ehdottaa julkisuuslain soveltamisalan laajentamista

Naisoletettu katsoo kaukaisuuteen.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotus uudeksi julkisuuslaiksi on julkaistu 12.12.2023. Työryhmä ehdottaa, että julkisuuslain soveltamisalaa laajennetaan koskemaan julkisomisteisia yhteisöjä siltä osin kuin ne eivät harjoita kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa. Kuntaliitto on jättänyt eriävän mielipiteen. Työryhmän mietintö on nyt lausuntokierroksella. 

Julkisuuslain kokonaisuudistus tulee tarpeeseen, mutta se tulee tehdä kunnallinen itsehallinto, toiminnan tehokkuus ja julkisuusperiaate paremmin yhdistäen

- Nykyinen julkisuuslaki on ollut voimassa yli 20 vuotta. Sen voimassaolon aikana yhteiskunta on kokenut valtavasti muutoksia ja esimerkiksi digitalisaatio on muokannut viranomaisten toimintatapoja laajasti. Toimintaympäristö on muuttunut myös tietosuojan nousun takia, avaa Kuntaliiton johtava juristi Ida Sulin

Oikeusministeriön vuonna 2021 asettaman työryhmän päätehtävänä onkin ollut ajantasaistaa julkisuuslakia. Lisäksi työryhmän tehtävänä on ollut arvioida julkisuusperiaatteen kannalta tarpeellisia muutoksia julkisuuslain soveltamisalaan. Salassapitosäännösten läpikäynti rajattiin työryhmän tehtävänannon ulkopuolelle. 

Yhteiskunnallinen turvallisuuskehitys antaa työryhmän mielestä aihetta pikaisesti tarkastella myös salassapitosäännöksiä uudelleen  

Työryhmä ei ehdota muutoksia julkisuuslain perusratkaisuihin. Ehdotettu uusi julkisuuslaki noudattaa voimassa olevasta laista tuttua systematiikkaa.  

Siinä missä voimassa olevan julkisuuslain kohde on viranomaisen asiakirja, on ehdotetussa sääntelyssä pyritty kohdistamaan julkisuusperiaatetta tietoon julkisissa asiakirjoissa. Tietopyyntöjen käsittelyä koskevia menettelysääntöjä on täsmennetty. Työryhmä ehdottaa kolmeportaista mallia julkisuusperiaatteen ja yksityisyyden suojan yhteensovittamiseksi henkilötietojen luovuttamistilanteissa viranomaisissa. Myös diaari- ja tunnistetietojen salassapidosta ehdotetaan tarkempaa sääntelyä.  

Työryhmän toimeksiantoon ei kuulunut salassapitosääntöjen uudistamista. Mietinnöstä kuitenkin ilmenee, että eteenkin viimeaikainen yhteiskunnallinen turvallisuuskehitys antaa työryhmän mielestä aihetta pikaisesti tarkastella myös salassapitosäännöksiä uudelleen. Tähän olemme Kuntaliittona ottaneet kantaa myös aiemmin marraskuussa kuntien valmiussuunnitelmien julkisuuden yhteydessä. 

Soveltamisalan laajentaminen ei ole perusteltua 

Ehdotus sisältää uuden säännöksen soveltamisalan laajentamiseen. Soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan julkisen hallintotehtävän hoitamista kokonaisuudessaan. Voimassa olevan julkisuuslain mukaan lakia sovelletaan, jos julkisessa hallintotehtävässä käytetään julkista valtaa.  

Lisäksi ehdotetaan julkisuuslain soveltamisalan laajentamista julkisomisteisiin yhteisöihin siltä osin kuin ne harjoittavat muuta kuin kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa. Soveltamisalan laajentamista on kuntayhteisöjen osalta mietinnössä perusteltu sillä, että yhtiöittämisen seurauksena toiminta siirtyy pois julkisuuslain piiristä.  

Kuntaliiton jättämässä eriävässä mielipiteessä katsomme, että soveltamisalan laajentamista julkisomisteisiin yhteisöihin ei ole perusteltua. Ehdotettu ratkaisu aiheuttaa merkittävää hallinnollista taakkaa sekä kyseisille yhteisöille että niiden omistajille. Hallintomenettelyllisten vaatimusten tuominen yksityisoikeudellisten yhteisöjen piiriin aiheuttaa kantamme mukaan kuormitusta ja epäselvyyttä.  

Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen läpinäkyvyyteen on Kuntaliiton mukaan mahdollista vaikuttaa muilla, perustuslain tarkoittaman kunnallisen itsehallinnon, toiminnan tehokkuuden ja julkisuusperiaatteen paremmin yhdistävillä tavoilla. Esimerkiksi omistajaohjaussääntelyn kehittämismahdollisuuksia toiminnan läpinäkyvyyden edistämisessä tulisi tarkemmin selvittää.  

Ehdotus lähetetty lausuntokierrokselle  

Työryhmän mietintö on 12.12.2023 lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntomateriaali löytyy Lausuntopalvelu.fi -verkkosivulta ja toivommekin, että mahdollisimman moni kuntatoimija lausuu ehdotuksesta 16.2.2024 mennessä. 

Muualla aiheesta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.